Veranderingen vanaf 2021-2022

Vanaf 2021-2022 zal de structuur van de major keuze veranderen. In plaats van de huidige studiepaden zal het aanbod vanaf dat jaar worden onderverdeeld in drie domeinen. De inhoud van deze domeinen zal in september 2020 bekend worden gemaakt.

Het aanbod van van majorkeuzecursussen blijft in 2020-2021 hetzelfde. Het nieuwe aanbod van major keuze zal in collegejaar 2021-2022 van start gaan. Het is verstandig om de major keuzecursussen zoveel mogelijk in komend collegejaar af te ronden, zodat je in collegejaar 2021-2022 vooral nog profileringscursussen en het bacheloronderzoek hoeft af te ronden. De trainingen zullen onder andere inhoudelijk wijzigen en sommige cursussen zullen verdwijnen en verschuiven naar een ander blok.

Waarom het studiepad Neuropsychologie?

Neuropsychologie is de subdiscipline binnen de psychologie die zich bezighoudt met het (dis)functioneren van het menselijk brein in relatie tot het gedrag.

Enerzijds heeft de neuropsychologie een wetenschappelijk aspect, daar zij zich bezighoudt met het ontwikkelen en toetsen van modellen over het menselijk brein en de daaraan gekoppelde cognitieve functies, zoals het geheugen, de waarneming, de taal, aandacht en concentratie, emotioneel functioneren en intelligentie.

Anderzijds heeft de neuropsychologie een klinisch aspect. Mensen die als gevolg van een ziekte of aandoening hersenschade hebben opgelopen kunnen als gevolg hiervan cognitieve problemen hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld minder goed nieuwe informatie onthouden, of kunnen niet meer twee dingen tegelijk doen.

Door testonderzoek kan de neuropsycholoog deze cognitieve stoornissen objectiveren en de aard en ernst hiervan vaststellen. Ook kan de neuropsycholoog aanwijzingen geven hoe de patiënt met deze stoornissen kan omgaan en welke behandelings­mogelijkheden er zijn.

Het studiepad Neuropsychologie omvat onder meer cursussen op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek en behandelmethoden, de cognitieve neuroweten­schap­pen, de klinische aspecten van de neuropsychologie en algemene cursussen op het gebied van de gezondheidszorgpsychologie.

Een afgestudeerde bachelorstudent psychologie die het studiepad Neuropsychologie heeft gevolgd, beschikt in voldoende mate over de kennis, vaardigheden en houding om:
 

 • toegelaten te kunnen worden tot het masterprogramma Neuropsychologie van de Universiteit Utrecht of een vergelijkbaar masterprogramma elders;
 • een beroep te kunnen uitoefenen waarvoor academische vorming, onderzoeksscholing en basis­kennis van de neuropsychologie geschikte kwalificaties zijn.

Na voltooiing van het studiepad en de major psychologie ben je in staat om op bachelorniveau diagnostiek te bedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan het onder supervisie van een psycholoog werkzaam zijn.

Het studiepad Neuropsychologie omvat cursussen die de wetenschappelijke en klinische kant van de neuropsychologie behandelen.

Zo bestaat het studiepad onder meer uit cursussen op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek en behandelmethoden, de cognitieve neuroweten­schap­pen, de klinische aspecten van de neuropsychologie en algemene cursussen op het gebied van de gezondheidszorgpsychologie. Ook komen communicatieve en onderzoeksvaardigheden uitgebreid aan de orde.

Toelichting

In de theoretische cursussen worden zowel de cognitieve en de klinische kant van de neuropsychologie behandeld.

In de cursus Neuropsychologische Diagnostiek wordt in het bijzonder aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden nodig voor de klinische praktijk.

Met het volgen van de cursus “Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding: neuropsychologie” wordt een basis gelegd voor kennis en vaardigheden omtrent communicatieve vaardigheden die vooral belangrijk zullen zijn tijdens de klinische stage die in het masterjaar gelopen kan worden.

Verplichtingen in dit studiepad

2 theoretische cursussen (15 studiepunten)

Methodologie en statistiek (7,5 studiepunten)

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Experimental Psychology

Onderzoeksvaardigheden (7,5 studiepunten)

N.B. deze trainingen kunnen tegelijk gevolgd worden, aangezien beide 3.75 ECTS omvatten.

Als je de cursus "Conducting a survey" hebt behaald in de profileringsruimte hoef je de training vragenlijstconstructie niet meer te volgen in verband met overlap. Vrijstelling voor deze training moet je apart aanvragen. Je moet 3,75 studiepunten op een andere manier halen.

Professionele vaardigheden (15 studiepunten)

Bacheloronderzoek (15 studiepunten)

Bacheloronderzoek studiepaden Cognitieve neurobiologische psychologie en Neuropsychologie

Buiten het studiepad: je profileringsruimte

Wil je jezelf naast het studiepad meer oriënteren/verdiepen in de Neuropsychologie, dan kun je hier invulling aan geven in de profileringsruimte (45 studiepunten).

Onderstaande schema's zijn vastgesteld in mei 2020.

Studieschema bachelorjaar 2, 2020-2021 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Biopsychosociale
perspectieven op
psychopathologie

A/D
Training
experimenteren
en registreren 1

A/C

plus de Training
experimenteren
en registreren 2

A/C

of de Training
vragenlijstconstructies

C

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology
D

Profileringsruimte
 

Grondslagen van de
psychologische
diagnostiek en
testtheorie

B/C
Klinische neuro-
psychologie

B
Basisvaardigheden
professionele
gespreksvoering NP

B/C
Neuropsychologische
diagnostiek

A

Studieschema bachelorjaar 3

Let op: begin je in collegejaar 2021-2022 aan je derde bachelorjaar dan kan de inrichting nog wijzigen. Wil je hierover in verband met je planning meer weten, neem dan contact op met je tutor. Het curriculum wordt elk jaar rond begin mei vastgesteld.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

 

Profileringsruimte

 

Profileringsruimte Bacheloronderzoek
Profileringsruimte Psychopathologie II
A/C
Profileringsruimte
 

Profileringsruimte
 

Timeslots

A= Maandagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend
B= Dinsdagochtend, donderdagmiddag, donderdagavond
C= Maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend, maandagavond
D= Woensdagmiddag, woensdagavond, vrijdagochtend, vrijdagmiddag, vrijdagavond

Het bacheloronderzoek vindt niet plaats binnen een bepaald timeslot. Het is mogelijk (een deel van) je profileringsruimte in het buitenland te voldoen. Houd bij de keuze van je vakken rekening met de toelatingseisen voor het masterprogramma dat je wilt volgen. Ditzelfde geldt voor eventuele postmasteropleidingen.

Planning

Wanneer je het studiepad Neuropsychologie volgt wordt aangeraden om je eventuele studie in het buitenland in het tweede semester van het derde jaar te plannen gezien de ruime profileringsruimte in deze periode. Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact met je tutor. Je zult namelijk het bacheloronderzoek in het eerste semester moeten plannen.

Eindtermen

De algemene eindtermen van het bachelorprogramma Psychologie (zie OER) worden in het studiepad Gezondheidspsychologie als volgt toegespitst:

De algemene eindtermen van de bacheloropleiding psychologie (zie OER) worden in het studiepad Neuropsychologie als volgt aangevuld en toegespitst.

Kennis
Als je het studiepad Neuropsychologie op het terrein van de gezondheidszorgpsychologie in het algemeen en de klinisch-neuro­psychologische praktijk in het bijzonder hebt afgerond, heb je op basisniveau inzicht in de:
 

 • theoretische en praktische problemen,
 • theoretische benaderingen en modellen,
 • principes en begrippen,
 • empirische bevindingen, en
 • onderzoeksprocedures

en ken je de gebruikelijke onderzoeksmethoden en technieken op het gebied van de gezond­heids­zorgpsychologie in het algemeen en de klinisch-neuropsychologische praktijk in het bijzonder. Ook heb je kennis van de structuur van de gezondheidszorg.

Vaardigheden
Na afsluiting van het studiepad Neuropsychologie ben je in staat:
 

 • de voor theoretische en praktische problemen relevante onderzoeksliteratuur op het gebied van neuropsychologie te vinden, en inhoudelijk en methodologisch op kwaliteit te beoordelen,
 • de op het terrein van neuropsychologie gebruikelijke onderzoeksmethoden onder supervisie toe te passen,
 • de toepasselijkheid van de op het terrein van neuropsychologie gebruikelijke interventiestrategieën te beoordelen,
 • de belangrijkste gespreksvaardigheden binnen de gezondheidszorgpsychologie in het algemeen en de klinisch-neuropsychologische praktijk in het bijzonder te kunnen toepassen.

Houding

Als neuropsychologie-bachelor onderken je de meest voorkomende ethische dilemma’s waarvoor je in het beroeps- en onderzoeksveld kan komen te staan en weet er rationeel en emotioneel evenwichtig mee om te gaan, vanuit de beroepscode voor psychologen.