Veranderingen vanaf 2021-2022

Vanaf 2021-2022 zal de structuur van de major keuze veranderen. In plaats van de huidige studiepaden zal het aanbod vanaf dat jaar worden onderverdeeld in drie domeinen. De inhoud van deze domeinen zal in september 2020 bekend worden gemaakt.

Het aanbod van van majorkeuzecursussen blijft in 2020-2021 hetzelfde. Het nieuwe aanbod van major keuze zal in collegejaar 2021-2022 van start gaan. Het is verstandig om de major keuzecursussen zoveel mogelijk in komend collegejaar af te ronden, zodat je in collegejaar 2021-2022 vooral nog profileringscursussen en het bacheloronderzoek hoeft af te ronden. De trainingen zullen onder andere inhoudelijk wijzigen en sommige cursussen zullen verdwijnen en verschuiven naar een ander blok.

Waarom het studiepad Klinische psychologie?

Als je geïnteresseerd bent in fundamentele en praktische kwesties rondom de normaliteit en pathologie, de wisselwerking tussen lichaam en geest en de mogelijkheden om emoties, cognities en gedrag te begrijpen en te beïnvloeden, vind je in dit studiepad een begin van een antwoord.

Wie een functie als psycholoog in de gezondheidszorg ambieert of onderzoek wil doen op het terrein van de geestelijke gezondheid of geestelijke gezondheidszorg, doet in dit studiepad de nodige basiskennis op. Als je als zelfstandig professional werkzaam wil zijn op de genoemde werkterreinen moet je ervan uitgaan dat een voortgezette postmasteropleiding noodzakelijk is.

Een afgestudeerde bachelorstudent psychologie die het studiepad Klinische ­psychologie (KP) heeft gevolgd, beschikt in voldoende mate over de kennis, vaardigheden en houding om:
 

 • toegelaten te kunnen worden tot het masterprogramma Clinical and Health Psychology  van de Universiteit Utrecht of een vergelijkbaar masterprogramma elders;
 • een beroep te kunnen uitoefenen waarvoor academische vorming, onderzoeks­scholing en basis­kennis van de klinische psychologie geschikte kwalificaties zijn.

Als je als zelfstandig professional werkzaam wil zijn op dit werkterrein moet je ervan uitgaan dat een voortgezette postmasteropleiding noodzakelijk is.

Kennis over de ontwikkeling en kennis van ons brein vinden we belangrijk in dit pad. Als je in de profileringsruimte kiest voor cursussen op het gebied van ontwikkeling en de neuropsychologie, dient wel te worden benadrukt dat deze strikt genomen niet tot de toelatingsvoorwaarden behoren voor de postmasteropleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog). Ambieer je in de toekomst echter een carrière waarbinnen deze kennis meer van belang is, dan worden deze cursussen in sterkere mate aanbevolen. Dit kan het geval zijn in bijvoorbeeld werkvelden als de geriatrie, revalidatie of kind en jeugd.

In de klinische psychologie staat de geestelijke (on-)gezondheid centraal. Zij houdt zich bezig met de manier waarop psychische, sociale en biologische factoren de geestelijke en lichamelijke (on)gezondheid beïnvloeden via gedrag, cognities en emoties. In het onderwijs staan drie invalshoeken centraal:
 

 • Theorieën en diagnostiek rondom de psychopathologie.
 • Het ontstaan van lichamelijke en psychische klachten en het functioneren te begrijpen, te verklaren en te beïnvloeden vanuit een psychologisch perspectief.
 • Het ontwikkelen van professionele basisvaardigheden ten opzichte van onderzoek en interventies.

Toelichting

De theoretische cursussen bevatten respectievelijk de inleiding in en een verdieping van de klinisch psychologische kennis.

Twee vaardigheidscursussen leggen de basis voor professionele vaardigheden, nodig voor de hulpverleningspraktijk. Onderzoekstechnische kennis en vaardigheden worden verder uitgebouwd via trainingen en de cursus Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Clinical Psychology.

Het sluitstuk en kristallisatiepunt van de theoretische oriëntatie en de onderzoekstechnische kennis en vaardigheden vormt  het bacheloronderzoek, waarbij je een keuze maakt voor een thema uit de klinische psychologie en daaromtrent een empirisch onderzoek verricht. 

In dit studiepad volg je de cursussen:

Theoretische cursussen (15 studiepunten)

Methodologie en statistiek (7,5 studiepunten)

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Clinical Psychology

Onderzoeksvaardigheden (7,5 studiepunten)

Professionele vaardigheden (15 studiepunten)

Bacheloronderzoek (15 studiepunten)

Bacheloronderzoek studiepad Klinische psychologie

Buiten het studiepad: je profileringsruimte

​Wil je naast het studiepad je meer oriënteren op de voorbereiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, dan kun je hier aanvulling aan geven in de profileringsruimte (45 studiepunten). Zo kun je bijvoorbeeld denken aan: 
 

Bij je keuze voor cursussen dient wel te worden benadrukt dat deze cursussen op het gebied van ontwikkeling en de neuropsychologie strikt genomen niet tot de toelatingsvoorwaarden behoren voor de postmasteropleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog). Je bent dus vrij om ook aan andere cursussen te denken. Ambieer je in de toekomst echter een carrière waarbinnen deze kennis meer van belang is, dan worden deze cursussen in sterkere mate  aanbevolen. Dit kan het geval zijn in bijvoorbeeld werkvelden als de geriatrie, revalidatie of kind en jeugd.

Onderstaande schema's zijn vastgesteld in mei 2020.

Studieschema studiejaar 2020-2021 (bachelorjaar 2)

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Biopsychosociale
perspectieven op
psychopathologie

A/D

Grondslagen van de Klinische Psychologie

B/D

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Clinical Psychology

D

Profileringsruimte
 

Grondslagen van de Psychologische diagnostiek en testtheorie
B/C
Psychopathologie II
A/C
Basisvaardigheden
professionele
gespreksvoering KP

B/C
Profileringsruimte

Studieschema studiejaar bachelorjaar 3

Let op: begin je in collegejaar 2021-2022 aan je derde jaar dan kan de inrichting nog wijzigen. Wil je hierover in verband met je planning meer weten, neem dan contact op met je tutor. Het curriculum wordt elk jaar rond begin mei vastgesteld.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Profileringsruimte
 

Profileringsruimte

Bacheloronderzoek
 
Profileringsruimte Training
vragenlijstconstructie
en interviewen
*
C
Training
experimenteren en
registreren 1
*
A/C
Profileringsruimte

 

Diagnostiek
in de
klinische psychologie

B/D

* De trainingen zullen in collegejaar 2021-2022 in andere vorm gegeven worden. Als het kan, volg deze training dan zoveel mogelijk in collegejaar 2020-2021. Indien dat niet mogelijk is wordt er een overgangsregeling aangeboden.

Timeslots

A= Maandagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend
B= Dinsdagochtend, donderdagmiddag, donderdagavond
C= Maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend, maandagavond
D= Woensdagmiddag, woensdagavond, vrijdagochtend, vrijdagmiddag, vrijdagavond

Het bacheloronderzoek vindt niet plaats binnen een bepaald timeslot. Het is ook mogelijk het bacheloronderzoek in het eerste semester te volgen.

Planning

Voor studenten die het studiepad Klinische psychologie volgen biedt semester 1 van het derde jaar de beste mogelijkheid om een half jaar te studeren in het buitenland zonder studievertraging op te lopen. In dat geval is het niet mogelijk om de trainingen in blok 2 te volgen.

Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact op met je tutor.

Eindtermen

De algemene eindtermen van het bachelorprogramma Psychologie (zie OER) worden in het studiepad Klinische psychologie als volgt toegespitst:

Kennis

Als je het studiepad Klinische psychologie hebt voltooid met als thema’s psychische gezondheid, psychische klachten en stoornissen, psychofysiologie, symptoomwaarneming en interventiestrategieën, heb je op gevorderd niveau inzicht in de:
 

 • theoretische en praktische problemen,
 • theoretische benaderingen en modellen,
 • principes en begrippen,
 • empirische bevindingen, en
 • onderzoeksprocedures

en ken je de gebruikelijke onderzoeksmethoden en technieken op het gebied van de klinische en gezondheidspsychologie.

Vaardigheden

Na de afsluiting van het studiepad Klinische psychologie ben je in staat:
 

 • de voor theoretische en praktische problemen relevante onderzoeksliteratuur op het gebied van KP te vinden, en inhoudelijk en methodologisch op kwaliteit te beoordelen,
 • de op het terrein van klinische psychologie gebruikelijke onderzoeksmethoden en diagnostiek in eigen onderzoek toe te passen,
 • de toepasselijkheid van de op het terrein van KP gebruikelijke interventiestrategieën te beoordelen,
 • de belangrijkste communicatieproblemen in het beroeps- en onderzoeksveld te onderkennen en aan te pakken.

Houding

Als KP-bachelor onderken je de meest voorkomende ethische dilemma’s waarvoor je in het beroeps- en onderzoeksveld kan komen te staan en heb je de kennis er rationeel en emotioneel evenwichtig mee om te gaan, vanuit de beroepscode voor psychologen.