Veranderingen vanaf 2021-2022

Vanaf 2021-2022 zal de structuur van de major keuze veranderen. In plaats van de huidige studiepaden zal het aanbod vanaf dat jaar worden onderverdeeld in drie domeinen. De inhoud van deze domeinen zal in september 2020 bekend worden gemaakt.

Het aanbod van van majorkeuzecursussen blijft in 2020-2021 hetzelfde. Het nieuwe aanbod van major keuze zal in collegejaar 2021-2022 van start gaan. Het is verstandig om de major keuzecursussen zoveel mogelijk in komend collegejaar af te ronden, zodat je in collegejaar 2021-2022 vooral nog profileringscursussen en het bacheloronderzoek hoeft af te ronden. De trainingen zullen onder andere inhoudelijk wijzigen en sommige cursussen zullen verdwijnen en verschuiven naar een ander blok.

Waarom het studiepad Kinder- en jeugdpsychologie?

Het studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie is vooral aantrekkelijk voor studenten psychologie die sterk geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingspsychologie van kinderen en jeugdigen.

Wanneer je ontwik­kelings­psycho­logi­sche kennis en inzichten wil (leren) toepassen binnen een aantal maatschappelijke werk­terreinen, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs of de justitiële sector en daartoe het masterprogramma Kinder- en Jeugdpsychologie wilt volgen, is dit studiepad de aangewezen weg.

Hetzelfde geldt voor (toelating tot) postmasteropleidingen en -registratietrajecten binnen deze werk­terreinen, zoals gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog), schoolpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en verdere specialisatie daarna.

In het studiepad wordt zowel aandacht besteed aan de normale (cognitieve en sociaal-emotionele) ontwikkelingsprocessen, als aan de manier waarop deze ontwikkelingsprocessen in interactie met de context scheef kunnen lopen en tot een problematische ontwikkeling kunnen leiden.

Bovendien wordt aandacht besteed aan specifieke diagnostische modellen en vaardigheden die nodig zijn om de aard van de problematische ontwikkeling te herkennen en te verklaren aan de theoretische basis van de belangrijkste interventies c.q. behandelvormen.

In dit studiepad volg je: 

3 theoretische cursussen (22,5 studiepunten)

Methodologie en statistiek (7,5 studiepunten)

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Applications in Clinical Child and Adolescent Psychology

Onderzoeksvaardigheden (7,5 studiepunten)

* Als je de cursus "Conducting a survey" hebt behaald in de profileringsruimte hoef je de training vragenlijstconstructie niet meer te volgen in verband met overlap. Vrijstelling voor deze training moet je apart aanvragen. Je moet dan 3,75 studiepunten op een andere manier halen (bijvoorbeeld door de training Experimenteren en Registreren 1)

Professionele vaardigheden (7,5 studiepunten)

Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk: kinderen en jeugdigen

Bacheloronderzoek (15 studiepunten)

Bacheloronderzoek studiepad Kinder- en jeugdpsychologie

Buiten het studiepad: je profileringsruimte

Wil je jezelf naast het studiepad meer oriënteren/verdiepen in de Kinder- en jeugdpsychologie, dan kun je hier invulling aan geven in de profileringsruimte (45 studiepunten). 

Wil je via het masterprogramma Kinder- en Jeugdpsychologie toegang krijgen tot de (postmaster) Gezondheidszorgpsycholoog-opleiding en/of de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) NIP? Dan is de cursus Basisvaardigheden professionele gespreksvoering Kinder- en Jeugdpsychologie verplicht.

Gezien de opbouw in het programma verdient het aanbeveling om als studievolgorde aan te houden:
 

 • Sociale en emotionele ontwikkeling en Cognitieve ontwikkeling, vervolgens
 • Ontwikkelingspsychopathologie I en tenslotte
 • Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk: kinderen en jeugdigen.

Het wordt ook sterk aangeraden om de cursussen
 

 • Ontwikkelingspsychopathologie I en
 • Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk

in hetzelfde jaar te volgen, omdat de werkgroepen van beide cursussen op elkaar zijn afgestemd en in de werkgroep gewerkt wordt aan eenzelfde doorlopende casusopdracht die jaarlijks wisselt van inhoud. Voor beide cursussen geldt een voldoende voor het cursus Grondslagen van de psychologische diagnostiek en testtheorie als ingangseis.

Voorts worden de onderzoekstechnische kennis en vaardigheden van de student verder uitgebouwd via trainingen onderzoeksvaardigheden, het bacheloronderzoek en de cursus Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Developmental Psychology.

Afhankelijk van de invulling van de profileringsruimte kan het bacheloronderzoek in het eerste of het tweede semester van het derde jaar worden gevolgd.

Studieschema studiejaar bachelorjaar 2, 2020-2021 (vastgesteld mei 2020)

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Biopsychosociale
perspectieven op
psychopathologie

A/D
Sociale en
emotionele
ontwikkeling

B/C
Advanced Research Methods and Statistics for Psychology
D
Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk: kinderen en jeugdigen
A/C
Grondslagen van de Psychologische diagnostiek en
testtheorie

B/C
Cognitieve
ontwikkeling

A/C
Ontwikkelings-
psychopathologie

B/C
Profileringsruimte

 

Studieschema bachelorjaar 3

Let op: begin je in collegejaar 2021-2022 aan je derde bachelorjaar dan kan de inrichting nog wijzigen. Wil je hierover in verband met je planning meer weten, neem dan contact op met je tutor. Het curriculum wordt elk jaar rond begin mei vastgesteld.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Bacheloronderzoek
of
profileringsruimte
Bacheloronderzoek
of
profileringsruimte
Training
vragenlijstconstructie
*
A
en
Training
systematische
gedragsobservaties
*
A/D
Profileringsruimte Profileringsruimte
 
Profileringsruimte

 

* De trainingen zullen in collegejaar 2021-2022 in andere vorm gegeven worden. Als het kan, volg deze training dan zoveel mogelijk in collegejaar 2020-2021. Indien dat niet mogelijk is wordt er een overgangsregeling aangeboden.

Timeslots

A= Maandagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend
B= Dinsdagochtend, donderdagmiddag, donderdagavond
C= Maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend, maandagavond
D= Woensdagmiddag, woensdagavond, vrijdagochtend, vrijdagmiddag, vrijdagavond

Het bacheloronderzoek vindt niet plaats binnen een bepaald timeslot. Afhankelijk van de invulling van de profileringsruimte kan het bacheloronderzoek in het eerste of het tweede semester van het derde jaar worden gevolgd.

Planning

Voor studenten die het studiepad Kinder- en jeugdpsychologie volgen biedt het tweede semester in het derde jaar de beste mogelijkheid om een half jaar te studeren in het buitenland, aangezien er dan geen verplichte cursussen van het studiepad gepland staan (als het bacheloronderzoek in het eerste semester gedaan wordt).

Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact met je tutor. 

Eindtermen

De algemene eindtermen van het bachelorprogamma psychologie (zie de OER) worden in het studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie als volgt toegespitst:

Een student die het bachelorstudiepad Kinder- en Jeugdpsychologie heeft voltooid, heeft op basisniveau inzicht in de:
 

 • theoretische en praktische problemen
 • theoretische benaderingen en modellen
 • principes en begrippen
 • empirische bevindingen
 • onderzoeksprocedures

op het terrein van de kinder- en jeugdpsychologie (met als thema’s: (problematische) ontwikkeling, specifieke probleemgebieden en syndromen die bij kinderen voorkomen, diagnostiek en interventiestrategieën.

Tevens kent hij/zij de gebruikelijke onderzoeksmethoden en technieken op het gebied van de ontwikkelingspsychologie.

Vaardigheden

Na de afsluiting van het bachelorstudiepad Kinder- en Jeugdpsychologie is een student in staat:
 

 • de voor theoretische en praktische problemen relevante onderzoeksliteratuur op het gebied van K&J te vinden, en inhoudelijk en methodologisch op kwaliteit te beoordelen;
 • de op het terrein van K&J gebruikelijke onderzoeksmethoden en diagnostiek in eigen onderzoek toe te passen;
 • de toepasselijkheid van de op het terrein van K&J gebruikelijke interventiestrategieën te beoordelen;
 • de belangrijkste schriftelijke een mondelinge communicatievaardigheden toe te passen die vereist worden in het K&J beroeps- en onderzoeksveld (op basisniveau).

Houding

Als  K&J-bachelor onderken je de meest voorkomende ethische dilemma’s waarvoor je in het beroeps- en onderzoeksveld kan komen te staan en weet je er rationeel en emotioneel evenwichtig mee om te gaan, vanuit de beroepscode voor psychologen.