Veranderingen vanaf 2021-2022

Vanaf 2021-2022 zal de structuur van de major keuze veranderen. In plaats van de huidige studiepaden zal het aanbod vanaf dat jaar worden onderverdeeld in drie domeinen. De inhoud van deze domeinen zal in september 2020 bekend worden gemaakt.

Het aanbod van van majorkeuzecursussen blijft in 2020-2021 hetzelfde. Het nieuwe aanbod van major keuze zal in collegejaar 2021-2022 van start gaan. Het is verstandig om de major keuzecursussen zoveel mogelijk in komend collegejaar af te ronden, zodat je in collegejaar 2021-2022 vooral nog profileringscursussen en het bacheloronderzoek hoeft af te ronden. De trainingen zullen onder andere inhoudelijk wijzigen en sommige cursussen zullen verdwijnen en verschuiven naar een ander blok.

Waarom het studiepad Gezondheidspsychologie?

Als je geïnteresseerd bent in fundamentele en praktische kwesties rondom het feit dat mensen het zo moeilijk vinden om zich gezond te gedragen terwijl ze gezondheid zo ongeveer het belangrijkste in hun leven vinden, dan vind je in dit studiepad het begin van een antwoord. Wie een functie als gezondheidspsycholoog ambieert of onderzoek wil doen op dit terrein, doet in dit studiepad de nodige basiskennis op.

Een afgestudeerde bachelorstudent psychologie die het studiepad  Gezondheidspsychologie (GP) heeft gevolgd, beschikt in voldoende mate over de kennis, vaardigheden en houding om toegelaten te kunnen worden tot het masterprogramma Health Promotion van de Universiteit Utrecht of een vergelijkbaar masterprogramma elders. 

In de gezondheidspsychologie staat de (on-)gezondheid centraal. Zij houdt zich bezig met de manier waarop psychische, sociale en biologische factoren de lichamelijke (on)gezondheid beïnvloeden via gedrag, cognities en emoties. In het onderwijs staan drie invalshoeken centraal:
 

 • Theorieën rondom ’zelfregulatie’ van gezondheidsgedrag (bijvoorbeeld het voornemen hebben gezonder te eten maar zwichten bij het zien van lekkere snacks) waarbij wordt ingegaan op het vermogen om doelen te stellen en na te streven. Ook wordt aandacht besteed aan hoe motivatie en emotie van belang zijn bij gezondheidsgedrag.
 • Typische onderwerpen binnen de gezondheidspsychologie, zoals pijn, overgewicht, en uitstelgedrag, waarbij ook geest-lichaam interacties een rol spelen.
 • Gezondheid in de sociale context (de rol van de fysieke en sociale omgeving bij gezondheid).

Toelichting

De theoretische cursussen bevatten respectievelijk de inleiding in en een verdieping van de psychologische kennis.

Twee vaardigheidscursussen leggen de basis voor professionele vaardigheden, nodig voor de praktijk. Onderzoekstechnische kennis en vaardigheden worden verder uitgebouwd via trainingen en de cursus Advanced Research Methods and Statistics for Psychology.

Het sluitstuk en kristallisatiepunt van de theoretische oriëntatie en de onderzoekstechnische kennis en vaardigheden vormt  het bacheloronderzoek, waarbij je een keuze maakt voor een thema uit de gezondheidspsychologie en daaromtrent een empirisch onderzoek verricht.

In dit studiepad volg je: 

3 theoretische cursussen (22,5 studiepunten)

(nota bene: de theoretische cursussen worden in het Engels aangeboden):

Self-regulation (7,5 studiepunten)
Science of Happiness (7,5 studiepunten)
Health in society (7,5 studiepunten)

Methodologie en statistiek (7,5 studiepunten)

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Social, Health and Organisational Psychology

Onderzoeksvaardigheden (7,5 studiepunten)

Professionele vaardigheden (7,5 studiepunten)

Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding: Sociale, organisatie- en gezondheidspsychologie

Bacheloronderzoek (15 studiepunten)

Bacheloronderzoek studiepad Sociale, gezondheidheids- en organisatiepsychologie

Buiten het studiepad: je profileringsruimte

Wil je jezelf naast het studiepad meer oriënteren/verdiepen in de Gezondheidspychologie, dan kun je hier invulling aan geven in de profileringsruimte (45 studiepunten).

Studieschema bachelorjaar 2, 2020-2021

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie

A/D

Self-regulation

B

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Social, Health and Organisational Psychology

D

Basisvaardigheden Professionele gespreksvoering Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie

B/C

Grondslagen van de psychologische diagnostiek en testtheorie

B/C

Science of Happiness

C

 

Profileringsruimte

Profileringsruimte

Studieschema bachelorjaar 3

Let op: begin je in collegejaar 2021-2022 aan je derde jaar dan kan de inrichting nog wijzigen. Wil je hierover in verband met je planning meer weten, neem dan contact op met je tutor. Het curriculum wordt elk jaar rond begin mei vastgesteld.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Health in society

B

Training vragenlijstconstructie en interviewen*

C

en

Training Experimenteren en registreren 1*

A/C

Bacheloronderzoek
Profileringsruimte Profileringsruimte Profileringsruimte Profileringsruimte

* De trainingen zullen in collegejaar 2021-2022 in andere vorm gegeven worden. Als het kan, volg deze training dan zoveel mogelijk in collegejaar 2020-2021. Indien dat niet mogelijk is wordt er een overgangsregeling aangeboden.

Timeslots

A= Maandagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend
B= Dinsdagochtend, donderdagmiddag, donderdagavond
C= Maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend, maandagavond
D= Woensdagmiddag, woensdagavond, vrijdagochtend, vrijdagmiddag, vrijdagavond

Het bacheloronderzoek vindt niet plaats binnen een bepaald timeslot. Het is ook mogelijk het bacheloronderzoek in het eerste semester te volgen.

Planning

Het derde jaar is de beste mogelijkheid om naar het buitenland te gaan, maak met je tutor een afspraak voor de planning.

Eindtermen

De algemene eindtermen van het bachelorprogramma Psychologie (zie OER) worden in het studiepad Gezondheidspsychologie als volgt toegespitst:

Kennis

Als je het studiepad Gezondheidspsychologie hebt voltooid met als thema’s psychische gezondheid, psychische klachten en stoornissen, stress en gezondheid, psychofysiologie, gezondheidsgedrag, symptoomwaarneming, chronische klachten als pijn en vermoeidheid, en interventiestrategieën, heb je op gevorderd niveau inzicht in de:
 

 • theoretische en praktische problemen,
 • theoretische benaderingen en modellen,
 • principes en begrippen,
 • empirische bevindingen, en
 • onderzoeksprocedures

en ken je de gebruikelijke onderzoeksmethoden en technieken op het gebied van de gezondheidspsychologie.

Vaardigheden

Na de afsluiting van het studiepad Gezondheidspsychologie ben je in staat:
 

 • de voor theoretische en praktische problemen relevante onderzoeksliteratuur op het gebied van GP te vinden, en inhoudelijk en methodologisch op kwaliteit te beoordelen,
 • de op het terrein van gezondheidspsychologie gebruikelijke onderzoeksmethoden en diagnostiek in eigen onderzoek toe te passen,
 • de toepasselijkheid van de op het terrein van GP gebruikelijke interventiestrategieën te beoordelen,
 • de belangrijkste communicatieproblemen in het beroeps- en onderzoeksveld te onderkennen en aan te pakken.

Houding

Als  GP-bachelor onderken je de meest voorkomende ethische dilemma’s waarvoor je in het beroeps- en onderzoeksveld kan komen te staan en heb je de kennis er rationeel en emotioneel evenwichtig mee om te gaan, vanuit de beroepscode voor psychologen.