Veranderingen vanaf 2021-2022

Vanaf 2021-2022 zal de structuur van de major keuze veranderen. In plaats van de huidige studiepaden zal het aanbod vanaf dat jaar worden onderverdeeld in drie domeinen. De inhoud van deze domeinen zal in september 2020 bekend worden gemaakt.

Het aanbod van van majorkeuzecursussen blijft in 2020-2021 hetzelfde. Het nieuwe aanbod van major keuze zal in collegejaar 2021-2022 van start gaan. Het is verstandig om de major keuzecursussen zoveel mogelijk in komend collegejaar af te ronden, zodat je in collegejaar 2021-2022 vooral nog profileringscursussen en het bacheloronderzoek hoeft af te ronden. De trainingen zullen onder andere inhoudelijk wijzigen en sommige cursussen zullen verdwijnen en verschuiven naar een ander blok.

Waarom het Studiepad Cognitieve en neurobiologische psychologie?

Je kiest voor het studiepad Cognitieve en Neurobiologische psychologie als je belangstelling hebt voor onderzoek naar de relatie tussen gedrag, cognitie en de functie van de hersenen.

Het studiepad biedt zowel ruimte aan studenten met interesse in toepassingen van de functieleer, als ook aan studenten met interesse in de meer fundamentele of neuro­biologische kant van de functieleer.

Het studiepad Cognitieve en neurobiologische psychologie levert een onderzoeksgerichte opleiding, inclusief onderzoek naar toepassingen. Na voltooiing van het studiepad en de major psychologie kun je op bachelorniveau experimenteel psychologisch onderzoek verrichten.

In dit studiepad wordt een keur aan onderwerpen besproken, zoals de fundamentele werking van mentale functies (‘Hoe wordt beweging waargenomen?’) en toepassingen voor de praktijk (‘Hoe bepaal je het optimale design van een webpagina zodat de juiste dingen in het oog springen?’), maar ook hoe deze geïmplementeerd zijn in het brein (‘Hoe worden emoties gegenereerd en gecontroleerd in het brein?’) en hoe de effecten van psychoactieve middelen tot stand komen (‘Hoe werken middelen als ritalin en prozac?’).

Daarnaast is veel aandacht voor moderne onderzoekstechnieken zoals eye-tracking, EEG, FMRI.

Dit studiepad bouwt met name voort op de major verplicht cursussen Functieleer en Biologische grondslagen van het gedrag. Deze cursussen vormen de opmaat naar de verdere bestudering van mentale functies. Naast de cursus Advanced Research Methods and Statistics for Psychology is het tweede jaar volledig ingevuld met studiepad specifieke cursussen. Daarentegen is het derde jaar bijna volledig zelf in te vullen.

3 theoretische cursussen (22,5 studiepunten):

In dit studiepad kun je kiezen uit twee verschillende stromingen:
 

Daarnaast volg je de cursussen: 
 

Methodologie en statistiek (7,5 studiepunten)

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Experimental Psychology

Onderzoeksvaardigheden (7,5 studiepunten)

N.B. deze trainingen kunnen tegelijk gevolgd worden, aangezien beide 3.75 ECTS omvatten.

Professionele vaardigheden (7,5 studiepunten)

Practicum experimentele psychologie

Bacheloronderzoek (15 studiepunten)

Bacheloronderzoek studiepaden Cognitieve neurobiologische psychologie en Neuropsychologie

Buiten het studiepad: je profileringsruimte

Wil je jezelf naast het studiepad meer oriënteren/verdiepen in de Cognitieve en neurobiologische psychologie, dan kun je hier invulling aan geven in de profileringsruimte (45 studiepunten).

Studieschema bachelorjaar 2, 2020-2021

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Biopsychosociale
perspectieven op
psychopathologie

A/D
Training experimenteren
en registreren 1

A/C

Training experimenteren
en registreren 2

A/C

Sensation en
perception

C
Toegepaste
cognitieve
psychologie I

A
of
Psychopharmacology
B
Grondslagen van de Psychologische
diagnostiek en
testtheorie

B/C
Cognitieve
neurowetenschappen

B
Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Experimental Psychology
D
Practicum experimentele psychologie
C

Studieschema bachelorjaar 3

De inrichting voor collegejaar 2021-2022 kan nog wijzigen. Wil je hierover in verband met je planning meer weten, neem dan contact op met je tutor. Het curriculum wordt elk jaar rond begin mei vastgesteld.

Blok 1 Blok 2 Blok3 Blok 4

Profileringsruimte

Profileringsruimte Bacheloronderzoek
Profileringsruimte Profileringsruimte Profileringsruimte

Timeslots

A= Maandagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend
B= Dinsdagochtend, donderdagmiddag, donderdagavond
C= Maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend, maandagavond
D= Woensdagmiddag, woensdagavond, vrijdagochtend, vrijdagmiddag, vrijdagavond* Je dient één van de twee cursussen (TCP 1 of Psychopharmacology) te kiezen, allebei mag uiteraard ook.

Het bacheloronderzoek vindt niet plaats binnen een bepaald timeslot. Het is ook mogelijk het bacheloronderzoek in het eerste semester te volgen.

Planning

Binnen het studiepad Cognitieve en neurobiologische psychologie worden alle aanbevolen keuzecursussen (inclusief de vaardigheidstrainingen) in BA2 gepland, zodat naast het bacheloronderzoek de profileringscursussen in BA3 vrij gepland kunnen worden.

Het bacheloronderzoek kan in het eerste of in het tweede semester gedaan worden. Dit betekent dat semester 1 of semester 2 van BA3 beiden de mogelijk bieden om een half jaar te studeren in het buitenland zonder studievertraging op te lopen, vooropgesteld dat de studieonderdelen die in het buitenland gevolgd worden voldoen aan de niveau-eisen gesteld in het OER.

Voordat de keuze bepaald wordt voor het eerste of tweede semester is het verstandig om alvast na te denken over welke cursussen je verder zou willen volgen, en in welke blokken deze worden aangeboden.

Eindtermen

De algemene eindtermen van het bachelorprogramma Psychologie (zie OER) worden in het studiepad Cognitieve & Neurobiologische psychologie als volgt aangevuld en toegespitst:

Kennis

Als je het studiepad Cognitieve & Neurobiologische psychologie hebt afgerond heb je op basisniveau inzicht verkregen in het terrein van in de psychologische functieleer, en je hebt op basisniveau kennis opgedaan op het gebied van de toegepaste cognitieve psychologie en/of de cognitieve neurobiologische psychologie als het gaat om:
 

  • theoretische en praktische problemen,
  • theoretische benaderingen en modellen,
  • principes en begrippen,
  • empirische bevindingen en
  • onderzoeksprocedures,

en ken je gebruikelijke onderzoeksmethoden en technieken op het gebied van de Cognitieve & Neurobiologische psychologie.

Vaardigheden

Na afsluiting van het studiepad Cognitieve & Neurobiologische psychologie ben je in staat:
 

  • de voor theoretische en praktische problemen relevante onderzoeksliteratuur op het gebied van Cognitieve & Neurobiologische psychologie te vinden, en inhoudelijk en methodologisch op kwaliteit te beoordelen,
  • de op het terrein van Cognitieve & Neurobiologische psychologie gebruikelijke onderzoeks­methoden toe te passen,
  • de toepasselijkheid van de op het terrein van Cognitieve & Neurobiologische psychologie gebruikelijke onderzoeksstrategieën te beoordelen.

Houding

Als bachelor Cognitief & Neurobiologisch psycholoog onderken je de meest voorkomende ethische dilemma’s waarvoor je in het beroeps- en onderzoeksveld kan komen te staan en weet er rationeel en emotioneel evenwichtig mee om te gaan, vanuit de beroepscode voor psychologen.