Veranderingen vanaf 2021-2022

Vanaf 2021-2022 zal de structuur van de major keuze veranderen. In plaats van de huidige studiepaden zal het aanbod vanaf dat jaar worden onderverdeeld in drie domeinen. De inhoud van deze domeinen zal in september 2020 bekend worden gemaakt.

Het aanbod van van majorkeuzecursussen blijft in 2020-2021 hetzelfde. Het nieuwe aanbod van major keuze zal in collegejaar 2021-2022 van start gaan. Het is verstandig om de major keuzecursussen zoveel mogelijk in komend collegejaar af te ronden, zodat je in collegejaar 2021-2022 vooral nog profileringscursussen en het bacheloronderzoek hoeft af te ronden. De trainingen zullen onder andere inhoudelijk wijzigen en sommige cursussen zullen verdwijnen en verschuiven naar een ander blok.

Waarom het studiepad Arbeids- en Organisatiepsychologie?

Het studiepad Arbeids- en Organisatiepsychologie bereidt voor op het masterprogramma Sociale en organisatiepsychologie van de masteropleiding Psychologie, track Arbeid en organisatie. Het studiepad is echter ook een goede voorbereiding om in te stromen in andere masteropleidingen binnen de (professionele) psychologie in binnen- en buitenland of in praktijkfuncties.

Het studiepad Arbeids- en Organisatiepsychologie richt zich op het effectief en ineffectief functioneren van organisaties, teams en individuen in organisaties. In dit studiepad worden wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk gefundeerde vaardigheden verworven op centrale deelgebieden:
 

 • arbeidspsychologie
 • organisatiepsychologie
 • personeelspsychologie

In de arbeidspsychologie staat het ontwerpen van gezond werk centraal en komen thema’s aan bod als werkstress, burn-out, arbeidsmotivatie, veiligheid op het werk, ziekteverzuim  en werk-privé-balans.

In de organisatiepsychologie gaat het om het functioneren van organisaties, teams en individuen in organisaties. Daarbij komen thema’s aan bod als: organisatiestructuren, organisatiestrategie, organisatiecultuur, organisatieverandering, teamfunctioneren, teamrollen, leiderschap, teamverandering, macht, besluitvorming, conflict en communicatie.

Bij personeelspsychologie gaat het om een adequate instroom, doorstroom en uitstroom van personeel  Er komen vraagstukken aan bod rondom het selecteren van medewerkers, ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers, het stimuleren van betrokkenheid en  het ontwikkelen van samenwerkingsvormen waarmee medewerkers hun capaciteiten maximaal in de organisatie kunnen gebruiken.  

Het studiepad Arbeids- en organisatiepsychologie is tegelijkertijd zeer theoretisch inhoudelijk als ook -toegepast.

Studenten leren vraagstukken te benaderen aan de  hand van theorieën, concepten, modellen en onderzoeksmateriaal. Tegelijkertijd  wordt in dit studiepad veel aandacht besteed aan systematische, praktische toepassing van kennis en technieken. Daarbij wordt geoefend en worden opdrachten gemaakt.

Er zijn colleges, workshops en werkgroepen. Stafmedewerkers geven het onderwijs en begeleiden de studenten. Ook  worden er regelmatig gastdocenten (van andere universiteiten, maar ook uit de praktijk) uitgenodigd.

In dit studiepad maken studenten zich de theoretische en methodologische grondslagen eigen van de arbeids- en organisatiepsychologie, zodanig dat zij over goede inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden op de genoemde terreinen beschikken.

In dit studiepad volg je:

3 theoretische cursussen  (22,5 studiepunten)

Methodologie en statistiek (7,5 studiepunten)

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology: Social, Health and Organisational Psychology

Onderzoeksvaardigheden (7,5 studiepunten)

Professionele vaardigheden (7,5 studiepunten)

Basisvaardigheden professionele gespreksvoering Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie

Bacheloronderzoek (15 studiepunten)

Bacheloronderzoek studiepaden Sociale, Gezondheids- en Arbeids- en organisatiepsychologie. 

Buiten het studiepad: je profileringsruimte

Wil je jezelf naast het studiepad meer oriënteren/verdiepen in de Arbeids-en organisatiepsychologie, dan kun je hier invulling aan geven in de profileringsruimte. (45 studiepunten)

Onderstaande schema's zijn vastgesteld in mei 2020.

Studieschema bachelorjaar 2, 2020-2021 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie
A/D
 

Profileringsruimte

Advanced Research Methods and Statistics for Psychology
D
 

Basisvaardigheden professionele gespreksvoering SGOP

B/C

Grondslagen van de psychologische diagnostiek en testtheorie
B/C
Arbeidspsychologie
B
Personeelspsychologie
(Human Resource Management)
C
Organisatiepsychologie
D

Studieschema bachelorjaar 3

Let op: begin je in collegejaar 2021-2022 aan je derde jaar, dan kan de inrichting nog wijzigen. Wil je hierover in verband met je planning meer weten, neem dan contact op met je tutor. Het curriculum wordt elk jaar rond begin mei vastgesteld.

Blok 1 Blok 2 Blok3 Blok 4
Profileringsruimte Training vragenlijstconstructie*
en
Training experimenteren en registreren 1*
A/C
Bacheloronderzoek
Profileringsruimte
C
Profileringsruimte Profileringsruimte
 

Profilerings-
ruimte

 

* De trainingen zullen in collegejaar 2021-2022 in andere vorm gegeven worden. Als het kan, volg deze training dan zoveel mogelijk in collegejaar 2020-2021. Indien dat niet mogelijk is wordt er een overgangsregeling aangeboden.

Timeslots

A= Maandagochtend, dinsdagavond, woensdagochtend
B= Dinsdagochtend, donderdagmiddag, donderdagavond
C= Maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend, maandagavond
D= Woensdagmiddag, woensdagavond, vrijdagochtend, vrijdagmiddag, vrijdagavond

Het bacheloronderzoek vindt niet plaats binnen een timeslot.

Planning

Als je het studiepad Arbeids- en Organisatiepsychologie volgt biedt semester 1 van het derde jaar je de beste mogelijkheid om een half jaar te studeren in het buitenland zonder studievertraging op te lopen. In dat geval is het niet mogelijk om de trainingen in blok 2 te volgen.

Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact met je tutor.

Eindtermen

De algemene eindtermen van de bacheloropleiding Psychologie worden in het studiepad Arbeids- en organisatiepsychologie als volgt aangevuld en toegespitst:

Kennis

Een student die het bachelorstudiepad Arbeids- en Organisatiepsychologie heeft voltooid, heeft inzicht in voor de arbeids- en organisatiepsychologie relevante:
 

 • theoretische benaderingen,
 • concepten en modellen,
 • empirische bevindingen,
 • interventies op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau,
 • essentiële onderzoeksmethoden en –technieken.

Vaardigheden

Na de afsluiting van het bachelorstudiepad A&O is een student in staat:
 

 • de voor theoretische en praktische problemen relevante onderzoeksliteratuur op het gebied van A&O te traceren, te analyseren en te evalueren op inhoudelijke en methodologische kwaliteit,
 • de toepasselijkheid van de op het terrein van A&O gebruikelijke interventiestrategieën te beoordelen,
 • de belangrijkste communicatieproblemen in het beroeps- en onderzoeksveld A&O te onderkennen en aan te pakken.

Tevens is de student dan voorbereid op deelname aan de master sociale en organisatiepsychologie.

Houding

De A&O-bachelorstudent heeft een zelfstandige, actieve, coöperatieve werkhouding. Hij/zij is zowel inhoudelijk-wetenschappelijk georiënteerd als georiënteerd op de professionele toepassing, de praktijk.

De A&O-bachelorstudent onderkent de meest voorkomende ethische dilemma’s waarvoor hij of zij in het beroeps- en onderzoeksveld kan komen te staan en weet daar rationeel en emotioneel evenwichtig mee om te gaan ook in relatie tot de NIP-beroepscode voor psychologen.