De verplichte onderdelen van de major Psychologie (75 studiepunten) leiden tot de basale kennis en vaardigheden waarover elke psycholoog moet beschikken. Het geeft je de basis om die kennis verder te ontwikkelen en je academische vaardigheden te vervolmaken.

De major verplicht loopt door tot en met het eerste blok van het tweede jaar. De rest van het tweede en het derde jaar vul je met keuzeonderdelen uit het major keuzedeel en uit de profileringsruimte.

Academische vaardigheden

In alle cursussen wordt expliciet aandacht besteed aan de vorming van algemene academische vaardigheden. In iedere cursus komen een of meer academische vaardigheden aan bod. In de cursusbeschrijvingen wordt aangegeven op welke specifieke aspecten van academische vaardigheden het accent ligt in de cursus.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie
A/D
majorkeuze in studiepad of profileringsruimte majorkeuze in studiepad of profileringsruimte majorkeuze in studiepad of profileringsruimte

Grondslagen van de psychologische diagnostiek en testtheorie
B/C

majorkeuze in studiepad of profileringsruimte majorkeuze in studiepad of profileringsruimte majorkeuze in studiepad of profileringsruimte

 

Voor de major verplicht psychologie geldt een capaciteitsbeperking. Studenten van de bacheloropleiding Psychologie en de studenten van de minor psychologie worden altijd geplaatst. Als er na het plaatsen van deze studenten nog plek is mogen andere studenten zich inschrijven. Als de capaciteit van de cursus is overschreden met psychologiestudenten dan gaan de cursussen niet open voor inschrijving voor niet-psychologiestudenten.

Voor de keuzecursussen van de major en de profileringsruimte geldt dat alle studenten worden geplaatst behoudens in geval van overmacht.