Het doen van onderzoek moet je leren. Dat leren gaat het beste in de praktijk. Dat wil zeggen door zelfstandig en onder supervisie een empirische cyclus in psychologisch onderzoek te doorlopen. Het bacheloronderzoek biedt studenten die mogelijkheid.

Wat houdt het bacheloronderzoek in?

Je past de verworven vaardigheden, kennis en attitude toe in een psychologisch onderzoek, waarbij alle fasen van de empirische cyclus van zo’n onderzoek worden doorlopen:
 

  • het bepalen van doelstellingen en onderzoeksvragen
  • het verzamelen van wetenschappelijke informatie
  • het ontwerpen van een onderzoek
  • het verzamelen, analyseren en interpreteren van data
  • het rapporteren en evalueren van het onderzoek

Het bacheloronderzoek wordt uitgevoerd in kleine groepjes en het onderwerp van onderzoek wordt bepaald door de thema’s die door de begeleidende docenten worden aangeboden. Redenen hiervoor zijn:
 

  • de student is nog relatief onervaren, door samenwerken heeft men steun aan elkaar,
  • leren samenwerken in onderzoek is een doel op zich,
  • de thema’s en onderzoeksvraagstellingen zijn met zorg gekozen en afgestemd op het niveau van de student.

Ingangseisen

Als ingangseis voor het bacheloronderzoek geldt dat Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek​, Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek​ en een van de cursussen Advanced Research Methods and Statistics for Psychology voltooid moeten zijn.

Het verdient aanbeveling ook de twee voorgeschreven of aanbevolen trainingen met voldoende resultaat te hebben voltooid. Vooral wanneer de betreffende methodologie in het bacheloronderzoek wordt toegepast. In dat geval wordt de betreffende (voor)kennis bekend verondersteld.

Planning

Het bacheloronderzoek staat gepland in het tweede semester van het derde bachelorjaar.

Als je in het tweede semester cursussen in het buitenland wil volgen is het mogelijk om het bacheloronderzoek in het eerste semester te plannen. Wel moeten dan alle methodologie- en statistiekcursussen zijn gehaald. Kijk hieronder bij jou studiepad wat voor jou de mogelijkheden zijn.

Je moet je inschrijven voor een van de bacheloronderzoeken.
Afhankelijk van het studiepad dat je volgt kies je het bijpassende bacheloronder­zoek en volg je de bijbehorende trainingen.

Welke lopende onderzoeksprojecten en –thema’s in een bepaalde periode bij elk bacheloronderzoek worden aangeboden, staat zes weken voor aanvang van het bacheloronderzoek op Blackboard. Tijdens de eerste bijeenkomst worden studenten over de onderwerpen en bijbehorende docenten verdeeld en in groepjes.

Coördinatie

Elk bacheloronderzoek heeft een eigen coördinator. Deze kun je vinden bij de beschrijving van de cursus in de onderwijscatalogus.

Bacheloronderzoek per studiepad:

Als je het studiepad Arbeids- en organisatiepsychologie volgt biedt semester 1 van het derde jaar je de beste mogelijkheid om een half jaar te studeren in het buitenland zonder studievertraging op te lopen. In dat geval is het niet mogelijk om de trainingen in blok 2 te volgen.

Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact met je tutor.

Meer informatie over het bacheloronderzoek

Bacheloronderzoek studiepaden Sociale, Gezondheids- en Arbeids- en organisatiepsychologie, Blok 3, 200500402
Bacheloronderzoek studiepaden Sociale, Gezondheids- en Arbeids- en organisatiepsychologie, Blok 1, 200700311

Meer informatie over de trainingen

Training vragenlijstconstructie 200500985, Blok 1
Training experimenteren en registreren 1 200500983, Blok 2
Training vragenlijstconstructie 200600988, Blok 2

Binnen het studiepad Cognitieve en neurobiologische psychologie worden alle aanbevolen keuzecursussen (inclusief de vaardigheidstrainingen) in BA2 gepland, zodat naast het bacheloronderzoek de profileringscursussen in BA3 vrij gepland kunnen worden.

Het bacheloronderzoek kan in het eerste of in het tweede semester gedaan worden. Dit betekent dat semester 1 of semester 2 van BA3 beiden de mogelijk bieden om een half jaar te studeren in het buitenland zonder studievertraging op te lopen, vooropgesteld dat de studieonderdelen die in het buitenland gevolgd worden voldoen aan de niveau-eisen gesteld in het OER.

Voordat de keuze bepaald wordt voor het eerste of tweede semester is het verstandig om alvast na te denken over welke cursussen je verder zou willen volgen, en in welke blokken deze worden aangeboden.

Meer informatie over het bacheloronderzoek

Bacheloronderzoek studiepaden Cognitieve & Neurobiologische psychologie en Neuropsychologie, Blok 1 en 2
Bacheloronderzoek studiepaden Cognitieve & Neurobiologische psychologie en Neuropsychologie, Blok 3 en 4

Trainingen

Training experimenteren en registreren 1
Training experimenteren en registreren 2

Het derde jaar is de beste mogelijkheid om naar het buitenland te gaan, maak met je tutor een afspraak voor de planning.

Meer informatie over het bacheloronderzoek

Training experimenteren en registreren 1, blok 2
Training vragenlijstconstructie, blok 2
Training vragenlijstconstructie, blok 3 (buitenland)

Voor studenten die het studiepad Kinder- en jeugdpsychologie volgen biedt het tweede semester in het derde jaar de beste mogelijkheid om een half jaar te studeren in het buitenland, aangezien er dan geen verplichte cursussen van het studiepad gepland staan (als het bacheloronderzoek in het eerste semester gedaan wordt).

Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact met je tutor.

Meer informatie over het bacheloronderzoek

Bacheloronderzoek studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie blok 1
Bacheloronderzoek studiepad Kinder- en Jeugdpsychologie blok 3

Meer informatie over de trainingen

Training vragenlijstconstructie
Training systematische gedragsobservaties
Training vragenlijstconstructie KGP (als je naar het buitenland gaat)

Semester 1 van het derde jaar de beste mogelijkheid om een half jaar te studeren in het buitenland zonder studievertraging op te lopen. In dat geval is het niet mogelijk om de trainingen in blok 2 te volgen.

Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact met je tutor.

Meer informatie over het bacheloronderzoek

Bacheloronderzoek studiepad Klinische Psychologie, blok 1
Bacheloronderzoek studiepad Klinische Psychologie, blok 3

Meer informatie over de trainingen

Training vragenlijstconstructie, blok 2
Training vragenlijstconstructie, blok 3
Training Experimenteren en registreren 1, blok 2

Het is mogelijk (een deel van) je profileringsruimte in het buitenland te voldoen. Houd bij de keuze van je vakken rekening met de toelatingseisen voor het masterprogramma dat je wilt volgen. Ditzelfde geldt voor eventuele postmasteropleidingen.

Planning

Wanneer je het studiepad Neuropsychologie volgt wordt aangeraden om je eventuele studie in het buitenland in het tweede semester van het derde jaar te plannen gezien de ruime profileringsruimte in deze periode.

Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact met je tutor. Je zult namelijk het bacheloronderzoek in het eerste semester moeten plannen.

Meer informatie over het bacheloronderzoek

Bacheloronderzoek studiepaden Cognitieve & neurobiologische psychologie en Neuropsychologie, blok 1
Bacheloronderzoek studiepaden Cognitieve & neurobiologische psychologie en Neuropsychologie, blok 3

Meer informatie over de trainingen

Training experimenteren en registreren 1, blok 2

Er moet daarnaast nóg een training worden gekozen uit:
 

Als je het studiepad Sociale psychologie volgt biedt semester 1 van het derde jaar je de beste mogelijkheid om een half jaar te studeren in het buitenland zonder studievertraging op te lopen. In dat geval is het niet mogelijk om de trainingen in blok 2 te volgen.

Indien er belangrijke argumenten zijn om in het eerste semester naar het buitenland te gaan, wordt in overleg gezocht naar een aangepast programma. Neem dan tijdig contact met je tutor.

Meer informatie over het bacheloronderzoek

Bacheloronderzoek studiepaden Arbeid- en Organisatiepsychologie en Sociale psychologie, blok 1
Bacheloronderzoek studiepaden Arbeid- en Organisatiepsychologie en Sociale psychologie, blok 3

Meer informatie over de trainingen

Training Experimenteren en registreren 1, blok 2
Training Vragenlijstconstructie, blok 1
Training Vragenlijstconstructie, blok 3

Je kunt ook een bacheloronderzoek doen bij de afdeling Methodenleer en Statistiek.

Dit regel je door:
 

  • deze wens nadrukkelijk met de coördinator van het bacheloronderzoek van het betreffende studiepad te communiceren, De coördinator vind je in de cursusbeschrijving van het betreffende bacheloronderzoek (Osiris);
  • de coördinator van het bacheloronderzoek bij de afdeling Methodenleer en statistiek op de hoogte te brengen. Dat is mw. dr. Mirjam Moerbeek, 030 2531450, e-mail M.Moerbeek@uu.nl.

Meer informatie over het bacheloronderzoek

Bacheloronderzoek Methoden, technieken en statistiek