De driejarige bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelordiploma waarmee je de titel Bachelor of Science (BSc) verwerft. Vervolgens kun je gaan werken of je kunt direct aansluitend of later een masteropleiding volgen die wordt afgesloten met een masterdiploma en de titel Master of Science (MSc).

Een bachelordiploma Psychologie geeft afhankelijk van het gevolgde studiepad toegang tot een academische of een researchmaster. Een academische master bereidt voor op academische functies in de psychologische beroepspraktijk. Je kunt hierna ook een vervolgopleiding kiezen in de gezondheidszorg, de kinder- en jeugdzorg of het organisatie- en advieswerk. Een researchmaster bereid je voor op een baan gericht op het wetenschappelijk onderzoek. Zo kun je in aanmerking komen voor een onderzoeksbaan bij bijvoorbeeld de universiteit of een onderzoeksorganisatie als TNO.

Hieronder kun je per studiepad bekijken wat de verschillende beroepsmogelijkheden zijn.

De kennis en vaardigheden opgedaan binnen het studiepad Arbeids- en organisatiepsychologie en een daarop voortbouwend masterprogramma bieden een breed scala aan beroepsmogelijkheden.

Praktijkfuncties
Bijvoorbeeld: organisatieadviseur, loopbaanadviseur, HRM-adviseur, adviseur werving & selectie, communicatieadviseur, arbeids- en gezondheidspsycholoog, coach, trainer, manager, projectmanager. Men is dan zelfstandig gevestigd of in dienst van een organisatie (bijvoorbeeld een adviesbureau, een trainingsbureau, een selectiebureau, een commerciële organisatie, een non-profit organisatie, bij de overheid).
 

Onderwijs- en onderzoeksfuncties
Bij overheidsinstellingen, hogescholen, particuliere advies- en onderzoeksbureaus, bij nascholingsprogramma's.
Staf-, coördinatie- en beleidsfuncties.
Op het vlak van training, opleiding en organisatie. Bij personeelsafdelingen van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. Gedacht kan ook worden aan functies gericht op publicitaire en voorlichtingstaken, opzetten van integraal gezondheidsbeleid, Arbo-zorgsystemen en preventiewerk.
 

Activiteiten in praktijk en of beleidsfuncties
Meer specifiek omvatten de activiteiten van arbeids- en organisatiepsychologen in praktijk- en/of beleidsfuncties de volgende kerntaken:
 

 • ontwikkelen en uitvoeren van adviestrajecten (organisatiediagnose, organisatieontwikkeling, cultuurverandering),
 • ontwikkelen en uitvoeren van trainingen op het gebied van communicatie, conflicthantering, samenwerking, teambuilding, en leiderschap,
 • individuele coaching, begeleiding bij loopbaanvragen,
 • begeleiding bij arbeids- en gezondheidsproblemen,
 • trainen van individuen en groepen,
 • begeleiden, coachen van teams,
 • ontwikkelen van HRM-beleid ten aanzien van motivatie, prestatiebeoordeling, loopbaanmanagement, en outplacement,
 • werving, selectie en advisering bij grotere organisaties en bij selectie- en organisatieadviesbureaus,
 • het ontwikkelen van interventie- en preventieprogramma’s, op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau, ter bestrijding van werkstress en ziekteverzuim.
   

Vind de master die bij je past!

Het studiepad Cognitieve en neurobiologische psychologie levert een onderzoeksgerichte opleiding, inclusief onderzoek naar toepassingen. Daarom ben je na voltooiing van het studiepad en de major psychologie in staat om op bachelorniveau experimenteel psychologisch onderzoek te verrichten.

Je hebt substantiële kennis verworven over recente en klassieke inzichten op het gebied van de relatie tussen gedrag, cognitie en hersenen en toegepast psychologisch onderzoek, en je hebt vaardigheden opgedaan die gebruikt kunnen worden bij onderzoek op dat terrein. Deze kennis kan ook breder benut worden ten behoeve van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, dat in een breed scala aan werksituaties ingezet kan worden.

Masteropleidingen
Je kunt kiezen tussen verschillende masterprogramma's. Het studiepad Cognitieve en neurobiologische psychologie vormt een uitstekende voorbereiding op de masterprogramma's:
 

 • toegepaste cognitieve psychologie
 • neuroscience and cognition
 • andere researchmasters op het gebied van de experimentele psychologie en de cognitieve neurowetenschappen in zowel binnen als buitenland

Als je verder gaat in dit vakgebied kun je op diverse plekken terecht komen, zoals bijvoorbeeld in sectoren als:
 

 • designindustrie
 • gezondheidszorg
 • de ICT-sector
 • verkeersveiligheid
 • telecommunicatie en marketing- en reclamesector
 • management en beleidsfuncties

Denk hierbij aan functies als adviseur of toegepast onderzoeker.

Vind de master die bij je past!

Kinder- en jeugdpsychologen vinden emplooi in vele sectoren van de samenleving. Functies, taken en werkzaamheden zijn erg divers en meer dan enkele hoofdlijnen aangeven is onmogelijk. Wel is het mogelijk om een aantal werkterreinen te beschrijven waarop veel kinder- en jeugdpsychologen met master- of postmasterniveau werkzaam zijn. Doorgaans staat daarbij de hulpverlening aan kinderen centraal.

Belangrijke terreinen van de hulpverlening

 • Ambulante geestelijke gezondheidszorg, over het algemeen kinder- en/of jeugdafdelingen van RIAGG’s: diagnostiek, ouderbegeleiding, spelobservatie etc. en bij verdere scholing ook psychotherapie.
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie (psychiatrische instellingen, psychiatrische ziekenhuizen en afdelingen psychiatrie van ziekenhuizen) in veelal multidisciplinaire teams.
 • Instellingen voor (semi)residentiële zorg: kinder(te)huizen, pedologische instituten, MKD’s (medische kinderdagverblijven), instituten voor doven en slechthorenden, instituten voor blinden en slechtzienden en dergelijke.
 • Ziekenhuizen (algemene, academische, kinder-): patiëntenzorg, begeleiding bij ernstige, levensbedreigende dan wel langdurige ziekten c.q. opnames, ouderbegeleiding, combinaties van psychische en somatische problematiek zoals bijvoorbeeld anorexia, bulimia, enuresis, obstipatie; ook vaak poliklinisch.
 • Eerstelijnspsychologie: vrij gevestigde praktijken; diagnostiek en advisering; na verdere bijscholing ook psychotherapie; zelfstandig gevestigd, dikwijls ook in maatschappen.
 • Zorg voor verstandelijk gehandicapten: met name (jonge) kinderen in kinderdagcentra voor verstandelijk gehandicapten, onderwijs voor ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen); echter ook bij residentiële instellingen voor (volwassen) verstandelijk gehandicapten, GVT’s (gezinsvervangende tehuizen), begeleid wonen.
 • Justitie: (gezins)voogdij, kinderbescherming, diagnostiek en (groeps)behandeling in het kader van de rechterlijke macht, jeugdgevangenissen, rijksinstellingen voor behandeling van jeugdige delinquenten, reclassering.
 • Speciaal onderwijs: instellingen voor onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare of moeilijk lerende kinderen, kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, onderwijs aan jonge risicokinderen; diagnostiek bij plaatsing, doorverwijzing en uitplaatsing, handelingsgerichte diagnostiek, opstellen van zorgplannen, advisering en begeleiding van leerkrachten en ouders.
 • Onderwijsbegeleiding: schooladvies- en begeleidingsdiensten, hoofdzakelijk met betrekking tot het basisonderwijs; gericht op diagnostiek en remediëring van cognitieve en/of psychosociale problemen, advisering en begeleiding van ouders en leerkrachten; ook meer systeemgerichte begeleiding van scholen.
 • Begeleiding van de vroeg- en voorschoolse ontwikkeling: begeleiding van instellingen voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie van educatieve programma’s, stafmedewerker kinderopvang en kinder- en jeugdwerk-welzijnsinstellingen. 

In de regel moet je ervanuit gaan dat, om toegang te krijgen tot de genoemde werkterreinen, een voortgezette opleiding noodzakelijk is. 

Wetenschappelijk onderzoek
Wie zich verder wil specialiseren richting wetenschappelijk onderzoek en beroepsmogelijkheden zoekt in onderwijs- en onderzoeksfuncties binnen bijvoorbeeld universiteiten, overheidsinstellingen en particuliere onderzoeksinstellingen, kan verder studeren via een masterprogramma op het terrein van de ontwikkelingspsychologie. Bij de universiteit Utrecht zijn dat bijvoorbeeld de researchmaster Development and Socialization in Childhood and Adolescence (DaSCA) of het academische masterprogramma Jeugdstudies.

Andere werkterreinen dan de hulpverlening

 • Beleid, overheden, politiek: op regerings-, provinciaal en gemeentelijk niveau; ook in het kader van gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s); soms ook in combinatie met methodiekontwikkeling en evaluatie.
 • Docent: aan universiteiten, opleidingen voor hoger en middelbaar beroepsonderwijs; studentenpsycholoog.
 • Wetenschap en onderzoek: veelal aan universiteiten, maar ook andere onderzoeksinstellingen; aio’s en oio’s, postmasters, dikwijls gecombineerd met onderwijsfunctie; junior en senior (docent-)-onderzoeker; hoogleraar.

Vind de master die bij je past!

Perspectief
Als je als zelfstandig professional werkzaam wil zijn op de genoemde werkterreinen moet je ervan uitgaan dat een voortgezette postmasteropleiding noodzakelijk is. 

Beroepsmogelijkheden
Wie zich wil specialiseren in onderzoek kan voor het researchmasterprogramma ‘Social and Health Psychology’ kiezen. Deze specialisatie is niet alleen voor studenten die zich richten op beroepsmogelijkheden in onderwijs- en onderzoeksfuncties binnen bijvoorbeeld universiteiten, overheidsinstellingen en particuliere onderzoeksinstellingen, maar ook voor studenten die een combinatie ambiëren van een functie als hulpverlener en onderzoeker.

Het studiepad Klinische en Gezondheidspsychologie kan toegang geven tot het masterprogramma Klinische en Gezondheidspsychologie. Via dit programma kun je, met de cursussen uit het bachelor studiepad, voldoen aan de toelatingseisen van de postmasteropleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en aan de eisen van de NIP certificatie ‘Basisaantekening Psychodiagnostiek’.

Een met succes afgeronde studie Klinische en gezondheidspsychologie wordt gevraagd voor functies in de hulpverlening – echter, dat is niet het enige waarop dit studiepad voorbereidt.

Functies in interventie, diagnostiek en begeleiding

 • instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg,
 • psychiatrische instellingen,
 • algemene ziekenhuizen,
 • revalidatiecentra,
 • verzorgings- en verpleeg­huizen,
 • bedrijfsgezondheidszorg,
 • instellingen voor vluchtelingenzorg,
 • forensische en justitiële instellingen,
 • specifieke centra voor slachtoffers en daders van geweld,
 • verstandelijke gehandicaptenzorg,
 • psycho­therapeutische instituten,
 • praktijken voor eerstelijns psychologie en eigen psychotherapie­praktijken.

Functies in onderzoek en onderwijs

 • universiteiten
 • hogescholen en overheidsinstellingen,
 • bij paramedische en medische opleidingen en
 • nascholingsprogramma’s, of bij particuliere onderzoeksbureaus.

Functies in voorlichting en training

 • gezondheidsbevordering en -voorlichting (zowel individueel als ten behoeve van bevolkingsgroepen),
 • training binnen de gezondheidszorg of binnen bedrijven (bv. training aan functionarissen die opvang verrichten in agressiegevoelige branches) of preventie.

Staf-, coördinatie- en beleidsfuncties

 • in de geestelijke gezondheidszorg en bij de overheid,
 • koepelorganisaties en medische diensten van het bedrijfsleven, zoals functies gericht op publicitaire taken, programmaontwikkeling, opzet van ambulante en intramurale zorgsystemen en preventiewerk.

Vind de master die bij je past!

Na voltooiing van het studiepad en de major psychologie ben je in staat om op bachelorniveau diagnostiek te bedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan het onder supervisie van een psycholoog werkzaam zijn.

Vind de master die bij je past!

Na dit studiepad kun je een academische of research masteropleidingen op het terrein van de sociale psychologie, gezondheidspsychologie en aanpalende wetenschapsgebieden volgen.

Het werkveld
Het studiepad Sociale Psychologie en een aansluitende (academische) masteropleiding zijn bij uitstek geschikt voor functies in professionele velden als:
 

 • voorlichting
 • reclame
 • marketing
 • het functioneren van teams en organisaties en
 • relaties tussen verschillende sociale en maatschappelijke groeperingen.

Tevens worden sociaal-psychologische  kennis en vaardigheden veel gevraagd voor andere functies, zoals:
 

 • docent psychologie aan instellingen voor hoger onderwijs,
 • beleidsadviseur en voorlichter bij organisaties en overheids­instellingen
 • methodoloog/statisticus, en dergelijke.

Verder biedt het studiepad als voorbereiding op functies op het gebied van een scala aan sociale processen, bij­voor­beeld (promotie)onderzoek aan de universiteit of onderzoek bij een specifieke onderzoeks­instelling of een overheidsdienst.

Vind de master die bij je past!

Behalve een psychologiemaster in Utrecht (of aan een andere universiteit in Nederland en het buitenland) kun je natuurlijk ook kiezen voor andere masterprogramma´s. Zie voor meer informatie over alle masterprogramma´s van de Universiteit Utrecht: www.uu.nl/masters.