Bachelor Onderwijswetenschappen

Onderwijswetenschappers zijn experts op het gebied van leren. Met hun wetenschappelijke kennis en vaardigheden ondersteunen zij de bestaande praktijk en leveren zo een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Onderzoek van onderwijs en leren speelt daarbij een belangrijke rol.

In de opleiding staan onderwijs en leren centraal. Het gaat daarbij om leren in verschillende leeftijdsfasen en in verschillende contexten: van het leren van kinderen op scholen naar het leren op de werkplek van volwassenen in bedrijven.

Het gaat daarbij niet alleen over het verwerven van kennis en vaardigheden, maar ook over de condities waaronder dit idealiter verloopt: de voorwaarden voor het leren.

Daaronder vallen bijvoorbeeld: samenwerken bij het leren, de professionele expertise van de docent, leren op de werkplek, de inrichting van een klas of studieplek, het gebruik van informatietechnologie, de optimale vormgeving van trainingen of de manier van leidinggeven van een schoolleider.

De opleiding Onderwijswetenschappen van de Universiteit Utrecht richt zich in de eerste plaats op het leerproces en de directe leeromgeving van de lerende in scholen, organisaties en bedrijven.

Studenten leren zowel theoretische als praktische vraagstukken op het terrein van onderwijs en opleiden te onderkennen, om te zetten in hanteerbare vraagstellingen en op te lossen met behulp van onder meer wetenschappelijk onderzoek. Het betreft dan met name problemen die betrekking hebben op het micro- en het mesoniveau van het onderwijs.

Het microniveau verwijst naar het zogenaamde primaire onderwijsleerproces en heeft onder andere betrekking op leerprocessen van jongeren en volwassenen, onderwijsprocessen, manieren van lesgeven en de invloed van individuele factoren zoals intelligentie en motivatie.

Het mesoniveau verwijst naar de wijze waarop het formele (intentioneel en veelal geïnstitutionaliseerd) en informele (niet-intentioneel) onderwijs is georganiseerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vraag hoe schoolorganisaties in elkaar steken, hoe organisaties het leren en ontwikkelen van werknemers kunnen faciliteren en hoe innovaties en veranderingen in organisaties ondersteund kunnen worden.

Doelstelling opleiding

De doelstelling van de opleiding als geheel houdt in:

Het op een wetenschappelijk verantwoorde manier kunnen bestuderen van onderwijs en leren in zowel scholen als bedrijven en mede op basis daarvan in de praktijk kunnen bijdragen aan vernieuwingen en het oplossen van vraagstukken over opleiden (het intentioneel beïnvloeden van het leerproces van leerlingen, studenten, enzovoorts) en de leerprocessen die zich afspelen tijdens het leren.

De opleiding is gericht op het ontwikkelen van onderwijswetenschappelijke competenties (bijvoorbeeld: kunnen ontwerpen van leermiddelen, kunnen adviseren over opleidingsvraagstukken) en academische competenties (onder andere: onderzoek kunnen doen, informatie kritisch kunnen verwerken).

Voor de eindtermen verwijzen we je naar de Onderwijs - en examenregeling (OER).

Academische competenties

Academische competenties omvatten het:
 

  • formuleren van onderzoekbare probleemstellingen;
  • synthetiseren van bestaande literatuur;
  • kunnen opzetten en uitvoeren van onderzoek;
  • analytisch en systematisch denken;
  • argumenteren op basis van rationele overwegingen;
  • kunnen verdedigen van een stelling;
  • kunnen bepalen wat wetenschappelijk verantwoord is en wat niet.

Onderwijswetenschappelijke competenties

Onderwijswetenschappelijke competenties omvatten kennis en vaardigheden op het gebied van:
 

  1. het ontwerpen van leeromgevingen, educatief materiaal en leerarrangementen;
  2. het adviseren over leer-, ontwikkelings- en innovatievraagstukken in organisaties;
  3. assessment en evaluatie.

De opleiding Onderwijswetenschappen is toepassingsgericht. Al in het eerste jaar wordt verkend wat de rol van een onderwijswetenschapper in de praktijk inhoudt. Studenten doen op diverse wijze ervaring op met het op een wetenschappelijke manier ontwikkelen van oplossingen voor onderwijswetenschappelijke problemen.