Om de kwaliteit van de opleiding zo goed mogelijk te waarborgen, werken docenten, bestuur en studenten nauw samen in diverse commissies en overlegorganen. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor inspraak en medezeggenschap voor studenten? Uitgebreide informatie vind je op de site van de studenteninspraak.

Commissies en overlegorganen

De faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.

Onderwerpen vergaderingen

Op de agenda van de raad staan jaarlijks terugkerende zaken als de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Tevens wordt gesproken over uiteenlopende actuele kwesties die zich in de loop van het jaar voordoen. De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar.

Lunchspreekuur 

Eens per maand kunnen studenten en medewerkers een broodje eten met leden van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad. Dan is er tijd om vragen te stellen over onderwijs, onderzoek en beleid. 

Bevoegdheden

De raad heeft adviesrecht en instemmingsrecht. De bevoegdheden en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in het faculteitsreglement (pdf) en het reglement van orde (pdf).

Omvang en geledingen

De faculteitsraad bestaat uit veertien leden, zeven studentleden en zeven personeelsleden. De omvang is in de wet geregeld en hangt af van de omvang van de faculteit. De raad kent twee geledingen: een personeelsgeleding en een studentengeleding. Deze geledingen vergaderen ook afzonderlijk met de decaan over zaken waar de betreffende geleding speciale bevoegdheden heeft.

Bevoegdheden personeels- en studentengeledingen

De leden van de personeelsgeleding hebben medezeggenschap over zaken als arbeidsvoorwaarden, algemeen personeelsbeleid, organisatorische kwesties binnen de faculteit en arbeidsvoorwaarden op facultair niveau. De leden van de studentengeleding hebben medezeggenschap over studentenbeleid en vergoedingen voor studenten.

Voorzitter

De raad kan uit haar midden een voorzitter kiezen, maar kan ook kiezen voor een onafhankelijke voorzitter. De faculteitsraad van de faculteit Sociale Wetenschappen benoemt een onafhankelijke voorzitter. Deze voorzitter kan worden herbenoemd.

Verkiezingen

Jaarlijks vinden er in het voorjaar verkiezingen plaats. Meer informatie hierover vind je in het Kiesreglement van de faculteitsraad (pdf). Alle medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen en beschikken ook allen over kiesrecht. De verantwoordelijkheid voor de verkiezingen van studenten ligt bij de Inspraak en eventuele andere studentengroeperingen.

De Board of Studies is een overlegorgaan van de vice-decanen en de bachelordirecteuren / masterdirecteuren / tweejarige researchmaster coördinatoren.

Er zijn drie Boards of Studies, één voor de Undergraduate School (de bacheloropleidingen) en twee voor de Graduate School (de eenjarige masteropleidingen en de tweejarige researchmasteropleidingen).

Taken

De taken van de Boards of Studies zijn o.a.:
 

  • het uitwisselen van informatie t.b.v. facultair (strategisch) beleid en onderwijsinstituutbeleid;
  • het besluitvoorbereidend bespreken van facultair beleid;
  • het afstemmen van facultair beleid en onderwijsbeleid;
  • het monitoren van de implementatie van facultair beleid;
  • het bespreken van de resultaten van het onderwijsbeleid.

Contactpersonen

Johanneke Verhage, Jaap Meeuwissen, Bart Weerdenburg: inspraak.osz@uu.nl.

De opleidingscommissie is het andere medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit. Er zijn drie opleidingscommissies; één voor de Undergraduate School (het bacheloronderwijs) en twee voor de Graduate School (een voor de eenjarige masteropleidingen en een voor de tweejarige researchmasteropleidingen). In de Graduate School wordt de opleidingscommissie de Educational Committee (EC) genoemd.

De opleidingscommissies adviseren de Boards of Studies gevraagd en ongevraagd over het bachelor- en masteronderwijs. Zij adviseren over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

Vertegenwoordiging

In de opleidingscommissies zijn docenten en studenten vertegenwoordigd. De opleidingscommissies worden bemenst door:

Undergraduate School

  • zes studenten en zes docenten

Graduate School

  • zes studenten en zes docenten (eenjarige masteropleidingen);
  • zeven studenten en zeven docenten (tweejarige researchmasteropleidingen).

Contactpersonen

Secretaris: 
Johanneke Verhage, Jaap Meeuwissen, Bart Weerdenburg: inspraak.osz@uu.nl.

OC kamer

Elke bacheloropleiding heeft een OC kamer. De OC kamers tezamen vormen de Opleidingscommissie (OC).

In de OC kamer adviseren de leden gevraagd en ongevraagd, over het bacheloronderwijs. Zij adviseren over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs en hebben onder andere instemmingsrecht op opleidingsspecifieke onderdelen van het Onderwijs- en examenreglement.

In de OC kamer zijn docenten en studenten vertegenwoordigd.

Programme Advisory Committee (PAC)

Elke masteropleiding heeft een opleidingsadviescommissie: de PAC. De PAC is een adviesorgaan. Vertegenwoordigers uit de PAC’s van de eenjarige masteropleidingen vormen samen een opleidingscommissie. Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordigers uit de PAC’s van de tweejarige researchmasteropleidingen: ook zij vormen samen een opleidingscommissie. Beide opleidingscommissies worden Educational Committee (EC) genoemd.

Contactpersonen per opleiding

Heb je een vraag voor de studentengeleding van de OC kamers (bachelors) of de PAC’s (masters)? Dan vind je hier de adresgegevens.

OC kamers:

Studentgeleding E-mailadres
OC Kamer Algemene Sociale Wetenschappen oc.asw@uu.nl
OC Kamer ALPO oc.alpo@uu.nl
OC Kamer Culturele Antropologie oc.ca@uu.nl
OC Kamer Onderwijswetenschappen oc.oww@uu.nl
OC Kamer Pedagogische Wetenschappen oc.ped@uu.nl
OC Kamer Psychologie oc.psy@uu.nl
OC Kamer Sociologie oc.soc@uu.nl

Programme Advisory Committees:

Studentgeleding E-mailadres
PAC Cultural Anthropology (eenjarige Master) pac.acma.ca@uu.nl
PAC Educational Sciences (eenjarige Master) pac.acma.es@uu.nl
PAC Interdisciplinary Social Sciences (eenjarige Master) pac.acma.iss@uu.nl
PAC Pedagogy (eenjarige Master) pac.acma.ped@uu.nl
PAC Psychology (eenjarige master) pac.acma.psy@uu.nl
PAC Sociology (eenjarige master) pac.acma.soc@uu.nl
PAC Cultural Anthropology (tweejarige research master) pac.rema.ca@uu.nl
PAC Educational Sciences (tweejarige research master) pac.rema.es@uu.nl
PAC Interdisciplinary Social Sciences (tweejarige research master) pac.rema.iss@uu.nl
PAC Methodology and Statistics (tweejarige research master) pac.rema.ms@uu.nl
PAC Pedagogy (tweejarige research master) pac.rema.ped@uu.nl
PAC Psychology (tweejarige research master) pac.rema.psy@uu.nl
PAC Sociology (tweejarige research master) pac.rema.soc@uu.nl

Meer info

Naar de website van Inspraak FSW

Evaluatie cursus

Alle cursussen van de faculteit Sociale Wetenschappen worden door studenten geëvalueerd en worden in de opleidingscommissies besproken. 

Evaluatie opleiding

Alle opleidingen van de faculteit Sociale Wetenschappen worden periodiek geëvalueerd door een visitatiecommissie. Deze commissie is ingesteld door de VSNU. Vanaf 2004 verzorgt de Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) deze activiteiten. De rapporten van de visita­tiecommissie zijn in te zien op de website van de QANU.

Ook wordt alle studenten na hun afstuderen gevraagd om hun opleiding te evalueren in een curriculumevaluatie. De resultaten daarvan worden in de opleidingscommissies en Boards of Studies besproken.

Stichting OER

De Stichting Onderwijs en Evaluatie Rapport is een onafhankelijke stichting die onderzoek doet naar de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. De organisatie wordt volledig gerund door studenten. Elk jaar wordt één onderwijsthema onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van enquêtes die worden verspreid onder studenten.

Interne Kwaliteitszorg

In de Gids Interne Kwaliteitszorg Sociale Wetenschappen (pdf) staat beschreven hoe de faculteit Sociale Wetenschappen de kwaliteitszorg van het onderwijs heeft georganiseerd.