Deze minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in vraagstukken rondom immigratie en integratie, cultuurverschillen en relaties tussen etnische groepen.

Immigratie heeft de bevolkingssamenstelling in Nederland, net als in veel andere landen binnen en buiten Europa, ingrijpend veranderd. Door de toegenomen diversiteit staan vraagstukken rondom integratie en de verhoudingen tussen etnische groepen volop in de belangstelling in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat.

Deze vraagstukken worden bestudeerd vanuit het perspectief van sociale ongelijkheden tussen groepen en de sociale cohesie in de samenleving. In hoeverre is er sprake van ongelijkheid tussen etnische groepen? Welke ontwikkelingen zijn er in sociaal-culturele en structurele integratie? Wat is de rol van cultuurverschillen en van etnische en (trans)nationale identificatieprocessen? Hoe kunnen vooroordelen en discriminatie verklaard worden? En wat is de invloed van immigratie- en integratiebeleid?

De minor Multiculturele samenleving biedt studenten kennis van actuele vraagstukken rondom immigratie, integratie, cultuurverschillen en interetnische relaties. Vanuit een internationaal vergelijkend en interdisciplinair sociaalwetenschappelijk perspectief worden theorieën, bevindingen en beleidsmaatregelen besproken.

Code Cursus Blok Niveau Coördinator
201500044 Rejecting minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations 1/C 2 Dr. Tobias Stark
201800005 Comparing cultures: Theory and research 2/D 2 Dr. Jochem Thijs
201800009 Migrants and integration 3/B 3 Dr. Edwin Poppe
200300019 Etniciteit en nationalisme (CA) 4/B 2 Dr. ir. Yvon van der Pijl

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor.

Studentenprofiel

Studenten met een achtergrond in de antropologie, psychologie, pedagogiek, sociologie, algemene sociale wetenschappen of letteren: taal- en cultuurstudies, film- en theaterwetenschappen, die interesse hebben in vraagstukken rond migratie, integratie, cultuurverschillen, nationalisme, vooroordelen en interetnische relaties.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Op Osiris vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding, onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Masterprogramma's
De minor geeft géén toegang tot de academische masters Algemene Sociale Wetenschappen (zie toelatingseisen van de desbetreffende master).

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Jochem Thijs. Tel. (030) 253 5560 of e-mail j.t.thijs@uu.nl.