Deze minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in sociale vraagstukken rondom Jeugd.

De centrale vraag is hoe adolescenten zich ontwikkelen. Hoe verhouden jongeren zich tot de veranderende maatschappelijke en culturele omgeving? Daarbij worden niet alleen de gevaren en risicofactoren in ogenschouw genomen, maar ook de protectieve factoren en de ‘veerkracht’  van jongeren.

In de afgelopen decennia hebben zich in de leefwereld van jongeren in Nederland belangrijke veranderingen voltrokken. Daarbij is de jeugdfase als intermediair tussen kindertijd en volwassenheid steeds belangrijker geworden. Kinderen hebben massaal toegang tot informatie en beelden die enkele decennia geleden nog voor hen verborgen werd gehouden. Ze worden op steeds jongere leeftijd tot de volwassen wereld toegelaten, terwijl ze er anderzijds steeds langer over doen om een meer volwassen identiteit te bereiken, hun studie af te sluiten, een vaste relatie en werk te vestigen.

In deze periode van relatieve vrijheid en snelle veranderingen zijn jongeren onderhevig aan een veelheid van vormende invloeden. Het belang van digitale media voor de moderne jeugdwereld is sterk toegenomen en er is een jeugdig vrijetijdsleven ontstaan met een dynamiek waarop volwassenen weinig grip lijken te hebben.

In deze minor wordt een inleiding gegeven op enkele vraagstukken rond jeugd en gezin in de huidige samenleving.

Er is zowel aandacht voor de normale ontwikkeling in de jeugdfase, als voor de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen (psychosociale problemen, delinquentie, agressie), als bovenmatig of excessief middelengebruik (roken, alcohol, cannabis en overige illegale drugs), risicogedragingen (bijv. excessief online gedrag) en marginalisering van bepaalde groepen jeugdigen. In het verlengde hiervan gaat aandacht uit naar interventies in gezinssituaties en in de leefwereld van jongeren (jeugd-GGZ, jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, en preventie).

Code Cursus Blok Niveau Coördinator
201800007 Risk behavior and addiction in adolescence 1/B 3 Dr. Regina van den Eijnden
201800006 Youth culture in a digital world 2/B 2 Dr. Margot Peeters
200500046 Adolescent development 3/D 3 Dr. J.J.S. Dubas
201800003 Youth and sexuality 4/B 2 Dr. Margreet de Looze

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor.

Studentenprofiel

Studenten met een achtergrond in de antropologie, psychologie, pedagogiek, sociologie, algemene sociale wetenschappen of letteren: taal- en cultuurstudies, film- en theaterwetenschappen, die interesse hebben in vraagstukken rond jeugd en gezin in de huidige samenleving.

De minor geeft géén toegang tot de academische masterprogramma's Algemene Sociale Wetenschappen (zie toelatingseisen van het desbetreffende masterprogramma).

Studenten van de Universiteit Utrecht
Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht
Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Masterprogramma's
De minor geeft géén toegang tot de academische masterprogramma's Algemene Sociale Wetenschappen (zie toelatingseisen van het desbetreffende masterprogramma).

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dr. R.J.J.M. van den Eijnden. Tel. (030) 253 7981 of e-mail R.J.J.M.vandenEijnden@uu.nl.