Om af te kunnen studeren doorloop je de volgende stappen:

Om af te kunnen studeren moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
 

  • Je moet aan alle eisen van je examenprogramma voldoen.*
  • Alle behaalde resultaten dienen in OSIRIS verwerkt te zijn.
  • Je moet ingeschreven staan aan de Universiteit Utrecht.

* Wil je weten welke resultaten je nog moet behalen om te voldoen aan het examenprogramma? Of denk je dat er iets niet in orde is? Kom dan tijdens het inloopspreekuur langs bij de studieadviseurs voor een afstudeercheck.

Als je aan alle eisen van je examenprogramma voldoet, ontvang je namens de Examencommissie een bericht van het Studie-informatiepunt (STIP) waarin staat dat je kunt afstuderen. Je ontvangt het afstudeerbericht halverwege of aan het eind van de maand via je students-mail. Houd je students-mail dus goed in de gaten!

In het afstudeerbericht word je verzocht om binnen twee weken het afstudeerformulier terug te sturen. Je kunt op het afstudeerformulier aangeven of je:
 

  1. gaat afstuderen, en kiest voor een diploma-uitreiking of voor het afhalen van het diploma bij de balie van het STIP (zie ook stap 4);
  2. uitstel van afstuderen gaat aanvragen bij de Examencommissie.

LET OP: schrijf je pas uit wanneer je het afstudeerbericht hebt ontvangen!

Je examendatum

Na het verwerken van je afstudeerformulier stuurt het Examenbureau een e-mail met daarin de bevestiging van je examendatum en de datum van uitreiken of afhalen van het diploma. Resultaten behaald na de examendatum worden niet meer vermeld op je cijferlijst of verwerkt in je gewogen gemiddelde.

Je examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin de Examencommissie heeft vastgesteld dat je aan de eisen van je examenprogramma hebt voldaan. Dit is tevens de datum die op je diploma wordt vermeld.

De regeling voor het vaststellen van de examendatum is een regeling uit de Onderwijs- en examenregeling (OER). De OER wordt jaarlijks vastgesteld en is van toepassing op alle studenten die voor de opleiding staan ingeschreven. Bij een verandering van de regels gelden de nieuwe regels voor iedereen. Studeer je dus in collegejaar 2019-2020 af, dan geldt de regeling uit de OER van 2019-2020.

Geen afstudeermail ontvangen?

Als je op de laatste werkdag van de maand om 16:00 uur geen afstudeermail hebt ontvangen, en je denkt wel te kunnen afstuderen, neem dan contact op met het Examenbureau via examenbureau.fsw@uu.nl.

Als je afstudeert, word je niet automatisch uitgeschreven. Je moet je zelf uitschrijven aan de Universiteit Utrecht via Studielink en je studiefinanciering en het studentenreisproduct stopzetten. Let op: schrijf je niet uit voordat je het afstudeerbericht van het Studie-informatiepunt (STIP) hebt ontvangen.

Schrijf je uit in Studielink voor het eind van de maand; uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk! Houd dus goed in de gaten wanneer het laatste resultaat in OSIRIS is geregistreerd en wanneer je je afstudeerbericht ontvangt. Zodra je het afstudeerbericht van het STIP hebt ontvangen, kun je je uitschrijven. Voor uitschrijving hoef je niet te wachten op de bevestigingsmail met je examendatum van het Examenbureau. Als je je uitschrijft per 1 juli en / of 1 augustus krijg je geen collegegeld terug.

Je diploma laten uitreiken

Je kunt ervoor kiezen om je diploma in ontvangst te nemen bij een diploma-uitreiking. Een uitnodiging met exacte informatie over de uitreiking wordt uiterlijk twee weken voor de uitreiking per students-mail verstuurd. Let op: deelname aan een uitreiking kan alleen als je binnen twee weken je afstudeerbericht hebt teruggestuurd.

Bekijk het overzicht diploma-uitreikingen bacheloropleidingen (pdf) voor de data van de uitreikingen per opleiding, de locaties en de tijden. Let op: Wegens het coronavirus is de diploma-uitreiking van de Bachelor Psychologie op 24 april afgelast. De uitreiking wordt verschoven naar een nader te bepalen tijdstip.

Zelf je diploma afhalen

Je kunt er ook voor kiezen om je diploma af te halen bij de balie van het Studie-informatiepunt (STIP). Vergeet bij het afhalen niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen!

Bekijk de afhaaldata voor 2019-2020 (pdf).

Grading Table

Bij je diploma is een cijferlijst (Internationaal diplomasupplement) bijgesloten. Hierop wordt je Grading Table vermeld.

Cum laude

Wil je weten of je in aanmerking komt voor het judicium cum laude? Bekijk dan de Onderwijs- en examenregeling 2019-2020 (art. 6.2) voor de cum laude vereisten van het collegejaar 2019-2020.

In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om uitstel van afstuderen aan te vragen. De Examencommissie beoordeelt of je in aanmerking komt voor uitstel van afstuderen. Dien binnen twee weken nadat je het afstudeerbericht hebt ontvangen een schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie, samen met de bijbehorende bewijstukken:

Je kunt uitstel aanvragen als: Bewijsstuk
je een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is. Geen bewijsstuk nodig. De Examencommissie neemt contact op met de decanen. Geef in je verzoek wel duidelijk aan om welk type bestuursbeurs het gaat.
je een stage of onderdeel in het buitenland gaat volgen. Een kopie van het formulier waaruit blijkt dat goedkeuring is verleend voor het volgen van een stage / onderdeel in het buitenland.
je onderdelen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot een masteropleiding. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat het te volgen onderdeel verplicht is voor toegang tot een masterprogramma én een bewijs van inschrijving voor de betreffende cursus(sen).

Adres Examencommissie

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is het momenteel alleen mogelijk om uitstel aan te vragen per e-mail (examencommissie.fsw@uu.nl).

Beoordeling van je verzoek

Als je bijtijds uitstel hebt aangevraagd zijn er twee mogelijkheden:
 

  1. Je verzoek wordt toegewezen en je studeert later af. Bij de toewijzing ontvang je een datum tot wanneer je uitstel van afstuderen krijgt. Ongeveer twee weken voor het verlopen van deze datum ontvang je opnieuw het afstudeerbericht en geldt de normale afstudeerprocedure (zie stap 1 t/m 4). Mocht je eerder dan de door de Examencommissie toegewezen uitsteldatum willen afstuderen, moet je contact opnemen met het Examenbureau FSW: examenbureau.fsw@uu.nl.
  2. Je verzoek wordt afgewezen en je studeert alsnog af in de maand waarin je het afstudeerbericht hebt ontvangen.

Indien je in je profileringsruimte extra cursussen (meer dan 45 studiepunten) hebt behaald, is het mogelijk om niet alle cursussen op je cijferlijst (Internationaal diplomasupplement) te vermelden. Je kan het Examenbureau hierover mailen (examenbureau.fsw@uu.nl). Geef in je mail duidelijk aan welke cursussen je wel op je cijferlijst wil hebben staan. Let op: je kan het Examenbureau pas mailen als je het afstudeerbericht hebt ontvangen en het afstudeerformulier hebt teruggestuurd.

Bij het bepalen van de cursussen die je niet op je cijferlijst wil hebben, moet je rekening houden met de niveauregels van je examenprogramma. Zie de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2019-2020, bijlage.

Cursussen die niet op je cijferlijst worden vermeld, worden niet meegenomen in het berekenen van je gewogen gemiddelde. Tevens worden de cursussen niet meegenomen in het bepalen van het judicium cum laude. De cursussen blijven wel op je studievoortgangsoverzicht staan.

Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

Als je (binnenkort) bent afgestudeerd moet je rekening houden met een aantal belangrijke dingen:

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald in 1996 of later. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma in 1995 of eerder behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Kijk op de centrale pagina's voor meer informatie over verificatie van opleidingsgegevens.

Wil je na je afstuderen contact houden met andere alumni van de Universiteit Utrecht? Er zijn verschillende alumninetwerken waar je aan kunt deelnemen:

  • Het Universiteitsfonds is een vereniging voor alumni. Het U-fonds subsidieert activiteiten voor en door studenten, geeft beurzen en prijzen, sociale zorg aan studenten in financiële nood, vestigt bijzondere leerstoelen en werkt samen met de universiteit aan fondsenwerving en sponsoring. Steun het Utrechts Universiteitsfonds door vriend te worden en profiteer daarmee van aantrekkelijke kortingen.
  • Neem deel aan het UU Mentornetwerk en geef of krijg advies over je carrière.
  • Wordt lid van het Jonge Alumni Netwerk, een netwerk voor pas afgestudeerden.

Mocht je voor een werkgever of vervolgstudie aan moeten tonen dat je bent afgestudeerd, kan je in het diplomaregister een bewijs van afstuderen opvragen. Ga naar www.duo.nl, log in en kies voor Diplomaregister > Mijn diploma’s. Je kunt daar de behaalde diploma’s zien.

LET OP: om te zien dat je het diploma voor de opleiding hebt behaald, is het van belang dat je het afstudeerformulier hebt teruggestuurd. Dit formulier wordt door het Examenbureau verwerkt voordat de examendatum aan DUO wordt doorgegeven.

Je ontvangt na het verwerken van het afstudeerformulier een bevestiging met daarin de datum van de uitreiking of de datum vanaf wanneer je het diploma af kunt halen. Je kunt aanhouden dat je vanaf de tweede werkdag na je examendatum, mits je afstudeerformulier is verwerkt, in DUO het behaalde diploma kunt zien.

Indien je in het begin van de maand afstudeert en je (met spoed) een afstudeerverklaring nodig hebt, kan je deze aanvragen via OSIRIS Zaak. Log in op OSIRIS Student en ga naar het tabblad ‘Zaken’ en klik op ‘Mijn zaken’.  Selecteer hierna de button ‘Start een nieuwe zaak’ en start de zaak ‘FSW & GST - Aanvragen afstudeerverklaring’.  Het Examenbureau maakt dan zo snel mogelijk een afstudeerverklaring aan.

LET OP: vanwege de gevolgen van het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om je afstudeerverklaring in hard copy te ontvangen. Een digitaal exemplaar is wel mogelijk.