De opleiding ISW gaat uit van het principe van activerend onderwijs. Om studenten voldoende academische vaardigheden te leren is er een veelzijdig aanbod van werkvormen. Daarnaast wordt de stof ook op vele verschillende manieren getoetst. Hiermee wil de opleiding de samenhang tussen inhoud, werkvormen en beoordelingsvormen laten zien.

Studenten worden aangemoedigd om zelf actief met de stof om te gaan en die te verwerken door het maken van verschillende typen opdrachten.

Deze opdrachten kunnen betrekking hebben op het maken van vergelijkingen tussen standpunten, het toepassen van kennis, het beargumenteren van methodische keuzen, het leren schrijven van een betoog of recensie, het mondeling kunnen presenteren, et cetera. In de opdrachten komen allerlei academische vaardigheden aan de orde, zowel van theoretische als praktische aard.

Sommige opdrachten zijn kortlopend, andere vergen enkele weken. Sommige opdrachten worden individueel, andere weer in subgroepen gemaakt. Door te zorgen voor een goede spreiding en opbouw over de cursussen en het curriculum als geheel wordt een goed evenwicht aangebracht in het type opdrachten en de hoeveelheid ervan.

Onderwijs wordt pas productief wanneer beide 'partijen' zich willen inspannen. Dit belang van 'commitment' komt tot uitdrukking in de wijze van beoordelen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen prestatie en inspanning. Prestaties slaan op de kwaliteit van de gemaakte opdrachten en tentamens, inspanningen op de getoonde inzet.

Onder inspanningen wordt verstaan aanwezigheid en participatie. Dat betekent niet alleen (tijdig) aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld ook het tijdig inleveren van opdrachten. Participatie blijkt ook uit de inzet in de werkgroep, het lezen van de literatuur, goede samenwerking met medestudenten en het nemen van eigen initiatief.

Als niet aan de inspanningsverplichtingen wordt voldaan, kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan de aanvullende toets of zelfs het hele onderwijsonderdeel. De inspanningsverplichtingen zijn door de cursuscoördinator opgenomen in de cursushandleiding.

Cijfers voor deeltoetsen zijn alleen geldig in het cursusjaar waarin ze zijn behaald.

Cursushandleidingen

Elke cursus heeft een cursushandleiding waarin gedetailleerd de leerdoelen, inhoud, opbouw en toetsing van de cursus worden beschreven. Deze cursushandleidingen worden op Blackboard gepubliceerd.