Academische vaardigheden

Academische vaardigheden maken een belangrijk bestanddeel uit van de opleiding. De opleiding ISW heeft een aantal vaardigheden omschreven die in de hele bacheloropleiding op verschillende niveaus aangeboden en geoefend kunnen worden. Hieronder zullen ze kort worden uitgelegd. 
 

  • vaardigheden in het zoeken van literatuur en andere informatie, o.a. met behulp van ict (internet, OMMAT, bibliotheekcatalogus etc.);
  • vaardigheden om theorieën, bevindingen en beweringen kritisch te analyseren en om zelf theoretische standpunten te ontwikkelen;
  • vaardigheden in het beoordelen en zelf opzetten en uitvoeren van onderzoek en in het reflecteren op ethische problemen van onderzoek en interventies;
  • vaardigheden in het met elkaar verbinden van disciplinair en interdisciplinair denken en doen en in de daarbij horende metatheoretische reflectie (wetenschapstheorie, mens- en wereldbeelden);
  • vaardigheden in schriftelijke communicatie (kunnen schrijven van verschillende typen teksten zoals een recensie, een onderzoeksverslag, een literatuurstudie, een onderzoeksvoorstel, e.d.);
  • vaardigheden in mondelinge communicatie (presenteren van een paper, gespreksvoering);
  • vaardigheden in de beheersing van talen, i.h.b. Nederlands (zich grammaticaal en stilistisch correct kunnen uitdrukken) en Engels (op gevorderd niveau Engelse teksten lezen);
  • vaardigheden in het discussiëren en debatteren (meedoen aan een discussie, een discussie kunnen leiden, analyseren van argumentaties, construeren en verdedigen van een argument, co-refereren);
  • vaardigheden in het samenwerken met anderen (planning ontwerpen en op elkaar afstemmen, elkaar steunen en bekritiseren, taken verdelen, overzicht houden);
  • vaardigheden in het beoordelen en evalueren van zichzelf en anderen (studieprestaties relateren aan de opleidingsdoelen, mondelinge presentaties en schriftelijke producten (mee-) beoordelen, onderwijsvormen evalueren e.d.).

Deze vaardigheden worden in de verplichte cursussen van de bacheloropleiding geoefend en beoordeeld. In de cursushandleiding van elke cursus staat aangegeven welke vaardigheden het betreft en op welke wijze zij getoetst worden.