>> LET OP: De informatie op deze pagina gaat alleen over de instroomprogramma’s van 2016/2017, niet over het huidige premasterprogramma.

Voor psychologie masterprogramma's is er geen instroomprogramma voor hbo-ers. Wil je weten of je toelaatbaar bent voor een masterprogramma van psychologie? Kijk dan op www.uu.nl/masters bij je masterprogramma.

Voor informatie over het onderwijs en cursusoverzicht kun je kijken bij je eigen instroomprogramma:

Het instroomprogramma Arbeid, zorg en participatie heeft een omvang van 52,5 studiepunten (1 jaar voltijd) en bestaat uit twee fasen: een voorbereidend selectietraject (22,5 studiepunten) en een premastertraject (30 studiepunten). Na afronding van het gehele instroomprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Arbeid, zorg en participatie.

In het selectietraject (september - december) volg je cursussen op het gebied van:
 

 • methoden en statistiek;
 • academische schrijfvaardigheid;
 • theorie van het vakgebied. Je verwerft inzicht interdisciplinaire theorievorming, wetenschapstheoretische achtergronden en theorieën rond beleid en interventie op het terrein van arbeid, zorg en welzijn.

In het premastertraject (februari - augustus) richt je je voornamelijk op:
 

 • theorie van het vakgebied;
 • uitvoeren van een onderzoek waarin competenties worden verworven die nodig zijn voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en voor het schrijven van de thesis in het masterprogramma.

Informatie en contact
Heb je vragen over het studieprogramma of andere onderwijsgerelateerde zaken, neem dan contact op met de coördinator van het instroomprogramma, dr. Mara Yerkes (M.A.Yerkes@uu.nl, 030-2534657).

Bij de dagelijkse praktische regeling van het onderwijs vervult het onderwijsbureau van Algemene Sociale Wetenschappen een belangrijke rol. Hier kun je ook terecht voor informatie over ruimtes, tijdstippen, tentamens en dergelijke, voor zover daar ondanks de aankondigingen in de cursushandleidingen of OSIRIS nog misverstanden over bestaan.

Het onderwijsbureau van Algemene Sociale Wetenschappen is bereikbaar in het Willem C. van Unnikgebouw, kamer 1501, op maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur, telefoon 030-253 9054, e-mail aswsecr@fss.uu.nl.

Tutoraat
In het algemeen geldt dat je als student zelf verantwoordelijk bent voor je studieloopbaan; de studiebegeleiding is daarbij faciliterend. Dr. René van Rijsselt is de tutor voor de instroomstudenten. Voor studiegerelateerde vragen en persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op je studie kun je bij hem terecht. René is bereikbaar per e-mail, R.J.T.vanRijsselt@uu.nl, of telefonisch via 030-2531074.

Cursusoverzicht

Selectietraject

Blok 1 Blok 2
200700294 B De sociale stand van Nederland: sociale vraagstukken van sociaal beleid (7,5 EC) 201300037 C Academische vaardigheden Algemene Sociale Wetenschappen (2,5 EC)
201300014 A/C/D M&T: Methoden en statistiek van sociaalwetenschappelijk onderzoek (7,5 EC) 201300022 A Kwantitatieve data-analyse (5 EC)

Premastertraject

Blok 3 Blok 4
201400060 A Geavanceerde kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden (7,5 EC) 201200007 A Solidariteit tussen jong en oud in arbeid, zorg en welzijn (7,5 EC)
Keuze uit:
200700035 D Individualisering en publieke dienstverlening (7,5 EC)
of
200600009 B Migranten en integratie (7,5 EC)
201400080 C Premaster Thesis (7,5 EC)

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Thesis
Het instroomprogramma wordt afgesloten met het schrijven van een literatuurstudie. In de thesis komen alle aspecten van het doen van literatuuronderzoek aan bod (zoals het selecteren en samenvatten van onderzoekspublicaties, vergelijking van theoretische benaderingen, resultaten en conclusies). De literatuurstudie mondt uit in een korte onderzoeksopzet.

Het instroomprogramma Clinical Child, Family and Education Studies heeft een omvang van 52,5 studiepunten (1 jaar voltijd) bestaat uit twee fasen: een voorbereidend selectietraject (22,5 studiepunten) en een premastertraject (30 studiepunten). Na afronding van het gehele instroomprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Clinical Child, Family and Education Studies.

In het premastertraject sluit je gedeeltelijk aan bij cursussen die ook in de bacheloropleiding worden gegeven. Dat betekent dat je soms gezamenlijk colleges volgt. De werkgroepen volg je met je mede-premasterstudenten.

Onder de cursusoverstijgende academische vaardigheden behoort het op wetenschappelijk verantwoorde wijze vermelden van alle soorten en vormen van gebruikt bronmateriaal. Studenten dienen daarom de APA-manual (6e druk) direct bij aanvang van het traject aan te schaffen.

Cursusoverzicht

Selectietraject

Blok 1 Blok 2
200600070 Emotional and behavioral disturbances (7,5 EC) 201300038 Ontwikkeling en opvoeding van kinderen & jeugdigen met een beperking (3,75 EC)
201300014 Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 EC) 201300013 Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 2 (3,75 EC)

Premastertraject

Cursus Blok
200300087 Diagnostiek (7,5 EC) 3
200300085 Behandeling (7,5 EC) 4
200600042 Thesis (15 EC) 3 en 4

Academic students who do not meet the entry requirements
For students with an academic Bachelor's degree that doesn't meet the entry requirements, this Master's programme admits students based on individual requirements in the following areas:
 

 • motivation, talent and learning ability;
 • level of knowledge and general and research skills in the relevant field;
 • general academic level of thinking and working;
 • command of the language or languages of instruction.

We will also assess whether you are capable of completing the Master's programme within the set period. If any deficiencies (within the maximum of 30 ECTS) are found with regard to the required knowledge and skills, you will be required to take a number of courses as a part of the pre-Master's programme first. The admissions board will determine which courses are required in your specific case. See Admission and Application for further details.

Note: a pre-Master's programme is only available for students with a degree from a Dutch university who do not require visa / a change in residence permit or housing.

Students with a bachelor degree of a University of Applied Sciences
This programme offers a pre-Master's in Dutch. Following information is therefore in Dutch.

Instroomprogramma hbo'ers
Het programma bestaat uit twee fasen: een selectietraject en een premastertraject. Voorwaarde voor instroom in het premastertraject in blok 3 en 4 is dat je alle onderdelen van het zogenaamde selectietraject (blok 1 en 2) hebt afgerond (voor de kerstvakantie).

Er is specifieke aandacht voor het internationale karakter van het programma en de Engelstaligheid. Zo zal in het blok Wetenschappelijk schrijven expliciet aandacht worden besteed aan schrijven in het Engels.

Cursussen
Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Kosten
Voor het studiejaar 2015-2016 zijn de kosten als volgt:
 

 • selectietraject: 1.463,25 euro
 • premastertraject: 975,50 euro.

De totale kosten voor het instroomprogramma bedragen 2.438,75 euro.

Cursus niet behaald, wat nu?
Haal je een cursus uit het selectietraject niet, dan is de consequentie dat je niet per februari tot het premastertraject zult worden toegelaten. Mocht je een collegejaar later de betreffende cursus nogmaals willen volgen, dan moet je je weer voor 1 mei aanmelden voor het selectietraject en betaal je opnieuw voor de cursus.

Ben je eenmaal toegelaten tot het premastergedeelte dan hoef je daar slechts één keer het collegegeld voor te betalen. Tussentijdse uitschrijving en restitutie van de vergoeding is niet mogelijk voor het premastertraject. 

Het selectietraject én premastertraject moeten wel binnen twee jaar zijn afgerond, anders vervalt de geldigheid van de studieonderdelen.

Zie de algemene voorwaarden voor het selectietraject en het premastertraject.

Studiefinanciering
Selectietraject:
Als je ingeschreven staat voor het selectietraject kan je hiervoor geen studiefinanciering ontvangen.

Premastertraject:
Je hebt recht op de basisbeurs voor de cursusduur van de hbo-bachelor die je nu volgt of hebt gevolgd. Als je vanaf 1 september 2015 voor het eerst met een masterprogramma begint, krijg je geen basisbeurs meer en val je onder het studievoorschot. 

Let op: neem contact op met de DUO voor jouw persoonlijke situatie. Bovenstaand is een algemene schets. Het wetsvoorstel 'Studievoorschot hoger onderwijs' moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste kamer.

Toelating en aanmelding
Kijk op toelating en aanmelden voor meer informatie. (Kies je nationaliteit en als vooropleiding 'een Nederlandse hogeschool'.)

Let op: het instroomprogramma hbo'ers is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben.

Meer weten?
Neem voor vragen over het instroomprogramma contact op met het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Bezoek op onze masteravond de speciale voorlichtingsronde over dit instroomprogramma én aansluitend de ronde over het masterprogramma zelf.

Het instroomprogramma Jeugdstudies heeft een omvang van 52,5 studiepunten (1 jaar voltijd) en bestaat uit twee fasen: een voorbereidend selectietraject (22,5 studiepunten) en een premastertraject (30 studiepunten). Na afronding van het gehele instroomprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Jeugdstudies.

Inhoud

In het instroomprogramma is een aantal cursussen uit de reguliere bacheloropleiding opgenomen, naast een speciaal voor het instroomprogramma ontwikkelde cursus.

Alle cursussen hebben een studielast van 7,5 studiepunten. In de inhoud van deze vakken weerspiegelen zich de doelstellingen en uitgangspunten van de (bachelor) opleiding Algemene Sociale Wetenschappen. Dit betekent concreet dat de (jeugd)vraagstukken die in de verschillende cursussen aan bod komen, benaderd worden vanuit (de theorie van) verschillende disciplines, en dan voornamelijk vanuit de psychologie, pedagogiek en de sociologie.

Daarnaast is er ruime aandacht voor methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en worden de verworven inzichten toegepast in een instroomprogramma-thesis. Op deze wijze maken studenten zich ook een aantal algemene academische competenties eigen.

Informatie en contact

Heb je vragen over het studieprogramma of andere onderwijsgerelateerde zaken, neem dan contact op met de coördinator van het instroomprogramma, dr. Gonneke Stevens (g.w.j.m.stevens @uu.nl).

Bij de dagelijkse praktische regeling van het onderwijs vervult het onderwijsbureau van Algemene Sociale Wetenschappen een belangrijke rol. Hier kunnen studenten ook terecht voor informatie over ruimtes, tijdstippen, tentamens en dergelijke, voor zover daar ondanks de aankondigingen in de cursushandleidingen of OSIRIS nog misverstanden over bestaan.

Het onderwijsbureau van Algemene Sociale Wetenschappen is bereikbaar in het Willem C. van Unnikgebouw, kamer 1501, op maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur, telefoon 030-253 9054, e-mail aswsecr@fss.uu.nl.

Cursusoverzicht

Selectietraject

Blok 1 Blok 2
200800285 B Risicogedrag en verslaving in de adolescentie (7,5 EC) 201300037 C Academische vaardigheden Algemene Sociale Wetenschappen (2,5 EC)
201300014 A/C/D M&T: Methoden en statistiek van sociaalwetenschappelijk onderzoek (7,5 EC) 201300022 A Kwantitatieve data-analyse (5 EC)

Premastertraject

Blok 3 Blok 4
201400060 A Geavanceerde kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden (7,5 EC) 201200006 B Jongeren en seksualiteit (7,5 EC)
200500046 D Adolescent development (7,5 EC) 201400080 C Premaster Thesis (7,5 EC)

 

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Theorie- en onderzoeksgerichte stroom

Uit het schema blijkt dat studenten een meer theoriegerichte stroom volgen en een meer op onderzoeksmethoden gerichte stroom.

In de theoriegerichte stroom worden studenten bekendgemaakt met de verschillende theoretische perspectieven op jeugdvraagstukken (waaronder de seksuele ontwikkeling van jeugdigen, emotionele en gedragsproblematiek, middelengebruik- en verslaving, de invloed van nieuwe media en popmuziek op het leven van jongeren, belang van opvoeding en peers). Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan (de analyse van) empirisch onderzoek op dit gebied.

In de onderzoeksgerichte stroom wordt de voor onderzoek benodigde methodische en statistische kennis geleerd.

Thesis

Het instroomprogramma wordt afgesloten met het schrijven van een literatuurstudie. In de thesis komen alle aspecten van het doen van literatuuronderzoek aan bod (zoals het selecteren en samenvatten van onderzoekspublicaties, vergelijking van theoretische benaderingen, resultaten en conclusies). De literatuurstudie mondt uit in een korte onderzoeksopzet.

Het instroomprogramma Onderwijswetenschappen heeft een omvang van 52,5  studiepunten (1 jaar voltijd en of 2 jaar deeltijd) en bestaat uit twee fasen: een voorbereidend selectietraject (22,5 studiepunten) en een premastertraject (30 studiepunten). Na afronding van het gehele instroomprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Onderwijswetenschappen.

In het premastertraject sluit je gedeeltelijk aan bij cursussen die ook in de bacheloropleiding worden gegeven. Dat betekent dat je soms gezamenlijk colleges volgt. De werkgroepen volg je met je mede-premasterstudenten.

Cursusoverzicht

Selectietraject eenjarig voltijd

Cursus Blok
201300028 Educational Psychology and Academic Writing (10 EC) 1 en 2
201300014 Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek (7,5 EC) 1
201300029 Methoden en statistiek van onderwijskundig onderzoek (5 EC) 2

Premastertraject eenjarig voltijd

Blok 3 Blok 4
200500044 Assessment en evaluatie in onderwijs en opleiding (7,5 EC) 201400045 Leren in organisaties: veranderingsinterventies (7,5 EC)
201400048 Ontwerpen van Leersituaties-gevorderd (7,5 EC) 201300027 Onderzoeksvaardigheden / Leeronderzoek (7,5 EC)

Tweejarig deeltijdprogramma, eerste jaar

Cursus Blok  
201300014 Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 EC) 1 Selectietraject
201300029 Methoden en statistiek van onderwijskundig onderzoek (5 EC) 2 Selectietraject
200500044 Assessment en evaluatie in onderwijs en opleiding* (7,5 EC) 3 Selectietraject
201400045 Leren in organisaties: veranderingsinterventies (7,5 EC) 4 Selectietraject

Tweejarig deeltijdprogramma, tweede jaar

Cursus Blok  
201300028 Educational Psychology and Academic Writing (10 EC) 1 en 2 Selectietraject
201400048 Ontwerpen van Leersituaties-gevorderd** (7,5 EC) 3 Premastertraject
201300027 Onderzoeksvaardigheden / Leeronderzoek (7,5 EC) 4 Premastertraject

N.B. Deeltijdonderwijs betekent geen avondonderwijs. Alle cursussen worden overdag aangeboden (inclusief de timeslot van 17:15 -19:00 uur).

*aan deze cursus kan pas worden deelgenomen als de cursussen Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 én Methoden en Statistiek van onderwijskundig onderzoek zijn behaald.

**aan deze cursus kan pas worden deelgenomen als de cursus Educational Psychology and Academic Writing is behaald.

Het hbo-instroomprogramma Sociology: Contemporary Social Problems heeft een omvang van 52,5 studiepunten (één jaar voltijd) en bestaat uit twee fasen: een voorbereidend selectietraject (22,5 studiepunten) en een premastertraject (30 studiepunten). Na afronding van het gehele instroomprogramma ben je direct toelaatbaar tot het Engelstalige masterprogramma Sociology: Contemporary Social Problems.

Inhoud instroomprogramma
In het instroomprogramma verdiep je je kennis van sociologische theorieën en problemen. Je leert beleidsvragen formuleren en bestaand beleid te evalueren. Het onderwijs in de verschillende methoden van onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van je voorbereiding op de academische master. In het leeronderzoek pas je alle opgedane kennis en vaardigheden toe in je eigen onderzoek.

Opbouw programma 
Het programma bestaat uit zes cursussen van elk 7,5 studiepunten en twee cursussen van elk 3,75 studiepunten.

In het selectietraject (september – december) volg je cursussen op het gebied van:
 

 • theorie van het vakgebied: kennismaking met verschillende theorieën en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de sociologie;
 • methoden en statistiek;
 • academische schrijfvaardigheid.

In het premastertraject (februari – augustus) richt je je voornamelijk op:
 

 • theorie van het vakgebied;
 • uitvoeren van een leeronderzoek waarin competenties worden verworven die nodig zijn voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en voor het schrijven van de thesis in het masterprogramma.

Cursusoverzicht

Selectietraject

Blok 1 Blok 2
200300858 A/B Sociale Problemen (7,5 EC) 201400121 B Inleiding Sociologie (3,75 EC)
201300014 A/C/D Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 EC) 201300013 (B/D) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 2 (3,75 EC)

Premastertraject

Blok 3 Blok 4
201400012 B Sociology of Organisations (7,5 EC) 200300837 A Sociale sturing  van Nederland (7,5 EC)
200300838 B/D Leeronderzoek oriëntatiefase: sociale ongelijkheid (7,5 EC) 200300836 D Leeronderzoek sociale ongelijkheid (7,5 EC)

De letters A, B, C en D staan voor de timeslots waarin de vakken gegeven worden. Voor meer informatie: zie timeslots.

Het instroomprogramma Youth, Education and Society heeft een omvang van 52,5 studiepunten (1 jaar voltijd) en bestaat uit twee fasen: een voorbereidend selectietraject (22,5 studiepunten) en een premastertraject (30 studiepunten). Na afronding van het gehele instroomprogramma ben je direct toelaatbaar tot het masterprogramma Youth, Education and Society.

In het premastertraject sluit je gedeeltelijk aan bij cursussen die ook in de bacheloropleiding worden gegeven. Dat betekent dat je soms gezamenlijk colleges volgt. De werkgroepen volg je met je mede-instroomprogrammastudenten.

Onder de cursusoverstijgende academische vaardigheden behoort het op wetenschappelijk verantwoorde wijze vermelden van alle soorten en vormen van gebruikt bronmateriaal. Studenten dienen daarom de APA-manual (6e druk) direct bij aanvang van het traject aan te schaffen.

Cursusoverzicht

Selectietraject

Blok 1 Blok 2
201100048 Culturele diversiteit in opvoeding, onderwijs en jeugdhulpverlening (7,5 EC) 201300038 Ontwikkeling en opvoeding van kinderen & jeugdigen met een beperking (3,75 EC)
201300014 Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 EC) 201300013 Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 2 (3,75 EC)

Premastertraject

Cursus Blok
200300172 Opvoeding en ontwikkeling 2 (7,5 EC) 3
201100001 Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid (7,5 EC) 4
200600042 Thesis (15 EC) 3 en 4

Hieronder vind je de algemene voorwaarden en praktische zaken die belangrijk zijn bij het volgen van je instroomprogramma:

Jaarplanning

De jaarplanning voor hbo-instroomprogramma's ziet er als volgt uit:

Selectietraject            september t/m december*
Premastertraject februari t/m augustus

*Aanvullende toetsen kunnen in januari plaatsvinden.

Voor de academische jaarkalender en blokindeling zie de algemene facultaire jaarplanning.

Cursusinschrijving
De cursusinschrijving verloopt automatisch. Het Studie-informatiepunt (STIP) schrijft je in voor de cursussen van het instroomprogramma, dit geldt zowel voor het selectietraject als voor het premastertraject. Je hoeft je dus niet zelf in te schrijven voor cursussen.

Inschrijven: selectietraject / premaster / master
Het aanmeld- en inschrijfproces voor het selectietraject verloopt via de masterkiezerssite (OSIRIS). De deadline is 1 mei.

De inschrijving voor het premastertraject verloopt via Studielink. De deadline voor het doen van een verzoek tot inschrijving (VTI) voor de premaster is 31 december. Je vindt de premasters in Studielink onder 'Bachelor en overige niet-master opleidingen'.

Je inschrijving wordt pas definitief op het moment dat je op 31 december 2016 in het bezit bent van je hbo-einddiploma èn je alle cursussen van het selectietraject behaald hebt. Je ontvangt dan in de loop van de maand januari een premasterbeschikking als bewijs van toelating tot het premastertraject.

De inschrijving voor het masterprogramma verloopt ook via Studielink. De deadline is 1 april.

Overstappen
Je kunt alleen het masterprogramma volgen dat aansluit op het bijbehorende hbo-instroomprogramma. Stel bijvoorbeeld dat je het hbo-instroomprogramma Arbeid, zorg en participatie gevolgd hebt. Dan is het niet mogelijk om vervolgens in te stromen in het masterprogramma Clinical Child, Family and Education Studies.

Cursus niet behaald, wat nu?
Haal je een cursus uit het selectietraject niet, dan is de consequentie dat je niet per februari tot het premastertraject zult worden toegelaten. Mocht je een collegejaar later de betreffende cursus nogmaals willen volgen, dan moet je je weer voor 1 mei aanmelden voor het selectietraject. In je motivatiebrief geef je dan aan welke cursussen je al behaald hebt en welke je nog moet volgen. Je betaalt nogmaals voor de cursus(sen) die je gaat volgen.

Ben je eenmaal toegelaten tot het premastergedeelte dan hoef je daar slechts één keer het collegegeld voor te betalen. Tussentijdse uitschrijving en restitutie van de vergoeding is niet mogelijk voor het premastertraject.

Herkansing
Aan de Universiteit Utrecht spreken we niet over een herkansing, maar over een aanvullende toets. Elke cursus kent één aanvullende toets, waarvoor je niet automatisch in aanmerking komt. Je kunt hierover in de Algemene Voorwaarden lezen.

Kosten bij annulering
Je kunt je inschrijving annuleren tot het moment dat de cursus van start gegaan is. Zodra het onderwijs begonnen is kun je geen restitutie van het betreffende cursusgeld meer krijgen. Zie ook de Algemene Voorwaarden Selectietraject 2016-2017.

Regelingen: Algemene Voorwaarden en OER
Het selectietraject kent Algemene Voorwaarden. Hierin zijn diverse regels opgenomen die van toepassing zijn op het selectietraject. Bijvoorbeeld over toetsing, aanvullende toets (= herkansing) en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, restitutie collegegeld, sancties bij fraude, nakijktermijn, aanwezigheidsverplichting, termijnbeoordeling, geldigheidsduur resultaten, enz.. Hieronder vind je het Archief Algemene Voorwaarden Selectietraject van voorgaande jaren.

Op het premastertraject is de Onderwijs- en Examenregeling (OER)  van toepassing. Je wordt dringend geadviseerd de OER goed door te lezen bij aanvang van je premastertraject. Zoek je het archief van de OER, kijk dan bij de betreffende bacheloropleiding onder Praktische zaken > Regelingen en procedures > OER.