Let op: deze minor start in periode 3. Daarnaast is voor deze minor een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Hoe dat werkt, lees je onderaan de pagina onder 'Aanmelden, inschrijven en selectieprocedure'.

De educatieve minor Gamma is bedoeld voor studenten van de bacheloropleidingen:
 

 • Aardwetenschappen (schoolvak Aardijkskunde);
 • Economie (schoolvak Economie);
 • Geschiedenis (schoolvak Geschiedenis);
 • Religiewetenschappen (schoolvak Godsdienst / Levensbeschouwing);
 • Sociale geografie en planologie (schoolvak Aardrijkskunde).

De educatieve minor wordt voor deze opleidingen gezamenlijk georganiseerd. In een afwisselend en uitdagend programma leer je hoe ‘jouw schoolvak’ in elkaar zit, hoe je een interessante les of cursus kunt samenstellen en hoe je je leerlingen goed aan het werk kunt zetten. Je besteedt veel aandacht aan presenteren en spreken voor een groep. Je ontwikkelt je competenties op het gebied van leerpsychologie, pedagogiek en communicatie, maar ook vaardigheden als samenwerken en organiseren komen ruimschoots aan bod.

Tijdens de educatieve minor is er ruime aandacht voor de praktijk, zo loop je stage in het vmbo-t en de onderbouw van havo / vwo, waar mogelijk op een school in de regio Utrecht.

Na afronding van je minor

Lesbevoegdheid

Wanneer je tijdens je bacheloropleiding de educatieve minor afrondt, krijg je bij je bachelordiploma een 'beperkte' tweedegraads lesbevoegdheid. Je mag dan lesgeven aan de onderbouw havo / vwo en vmbo-t in een van de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, of godsdienst / levensbeschouwing.

Ander vormen van educatie

De educatieve minor bereidt je dus voor op het onderwijs, maar ook op allerlei andere vormen van informatieoverdracht en educatie. Denk bijvoorbeeld aan het geven van trainingen en workshops.

Ook is de minor een goede voorbereiding op een educatieve master. Indien je een educatief masterprogramma wilt volgen, kun je op grond van de behaalde educatieve minor vrijstellingen aanvragen.

Studieprogramma

De educatieve minor bestaat uit twee cursussen van 15 EC waarin theorie met een praktijk(stage) wordt geïntegreerd:
 

 • Educatieve Praktijk Gamma I (cursuscode GSTMING1, blok 3 en 4). In deze eerste cursus werk je aan je didactische vaardigheden en vakinhoudelijke kennis. Je loopt zoveel mogelijk samen met een groep studenten stage op een school in de regio Utrecht. Je observeert in de klas en geeft zelfstandig lessen onder begeleiding van een docent. Voor deze eerste cursus is een plaatsingscommissie ingesteld.
 • Educatieve Praktijk Gamma II (cursuscode GSTMING2, blok 1 en 2). In de tweede cursus doe je een individuele stage waarin je vooral zelfstandig lesgeeft. Daarnaast verdiep je je vakdidactische en leerpsychologische vaardigheden.
  Je moet alle onderdelen van de eerste cursus hebben afgerond om te mogen beginnen aan de tweede.
Ingangseisen

Bacheloropleiding
Je kunt de minor volgen binnen de bacheloropleidingen Aardwetenschappen, Economie, Geschiedenis, Religiewetenschappen, en Sociale geografie en planologie. 

Selectie
Voorwaarde is dat je ten minste 60 EC van je bachelor hebt behaald. Verder selecteert de plaatsingscommissie op motivatie en studievoortgang. Er wordt bij de plaatsing gestreefd naar spreiding over de vakken en beschikbaarheid van stageplaatsen.

Aanmelden, inschrijven en selectieprocedure

De minor bestaat uit twee cursussen: Educatieve praktijk Gamma I (februari - juni 2018) en Educatieve praktijk Gamma II (september 2018 – januari 2019). Voor toelating tot de minor geldt een selectieprocedure, daarom is voor de eerste cursus 'Educatieve praktijk Gamma I' een plaatsingscommissie ingesteld.

Wie geplaatst wordt voor 'Educatieve praktijk Gamma I', wordt ook toegelaten tot de vervolgcursus 'Educatieve praktijk Gamma II' in blok 1-2 van het volgende studiejaar. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat 'Educatieve Praktijk Gamma I' behaald is om te kunnen starten met 'Educatieve Praktijk Gamma II'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht komen alleen in aanmerking voor deelname als er plaatsen over zijn. Informeer bij het Studie-Informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijfperiode van de faculteit Sociale Wetenschappen. Je moet je zowel voor de minor inschrijven als voor de afzonderlijke cursussen van die minor:

Blok Inschrijfperiode
3 en 4 30 oktober t/m 26 november 2017*
1 en 2 juni 2018 (precieze data nog niet bekend)

* Let op: Omdat er voor deze minor een plaatsingscommissie is, dien je je zowel voor Educatieve praktijk Gamma I als voor de minor in te schrijven vóór woensdag 1 november 16.00 uur. Mocht je je na deze datum, maar voor 14 november nog willen inschrijven voor de minor, stuur dan een mail naar E.laroes@uu.nl

Digitaal motivatieformulier
Tussen 30 oktober en 1 november 16.00 uur schrijf je je niet alleen in voor Educatieve praktijk Gamma I en de minor, maar moet je daarnaast een digitaal motivatieformulier invullen. Ook moet je je OSIRIS-dossieroverzicht (dus niet het studievoortgangsdossier) per e-mail sturen naar E.laroes@uu.nl. Deze informatie gebruikt de plaatsingscommissie om tot een gewogen beslissing te komen over wie wordt toegelaten.

Plaatsingsprocedure
Er zijn twintig tot vijfentwintig plaatsen voor de cursus 'Educatieve praktijk Gamma I' (voor alle opleidingen gezamenlijk). De plaatsingscommissie beslist op basis van:
 

 • studievoortgang
 • verdeling over deelnemende opleidingen
 • relevante ervaring
 • beschikbare stageplaatsen
 • motivatie

Het tijdstip van inschrijving heeft geen invloed op de plaatsing. Het maakt dus niet uit wanneer de inschrijving plaatsvindt, als je dit maar gedurende de eerste 3 dagen van de cursusinschrijving (met op de laatste dag de deadline om 16.00 uur) doet.

Uiterlijk 14 november krijg je bericht of je geplaatst bent of niet (deze datum geldt niet voor de studenten die zich later hebben aangemeld).

Afronding
Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht.

OPLEIDINGSCOMMISSIE

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het master- en minoronderwijs. Zij adviseert over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de OER en cursusevaluaties. Alle cursussen van de GST worden door een groep docenten en studenten geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle deelnemers worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus. In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de een- en tweejarige alfa-/beta/gamma-masters en de educatieve minor).

Opmerkingen over het onderwijs kun je aan de studentengeleding van de Opleidingscommissie sturen per e-mail: studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben, zijn:  

Mantingh Erwin Alfa Docent/voorzitter
Bakker, de Liesbeth Beta Docent
Vollebregt Marjolein Beta Docent
Wansink Björn Gamma Docent
Palings Hans Gamma Docent
Nagtzaam Myrthe Gamma Docent
Corvers Janneke Alfa Docent

De studentleden voor het collegejaar 2017-2018 zijn:
 

 • Lotte Walstra (Alfa opleidingen)
 • Miranda Renders (Alfa opleidingen)
 • Brechtje Anthonissen (Beta opleidingen)
 • Koen van Asseldonk (Beta opleidingen)
 • Maril de Man (Gamma opleidingen)
 • Selma Bleijenberg (Gamma opleidingen)
 • Kirsten van Eck (educatieve minoren)

Marijn Smeets (Onderwijsmanager lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de educatieve minor gamma, drs. Els Laroes.