In het bachelorproject doorloop je de hele empirische cyclus (het maken van een onderzoeksopzet, het uitvoeren van een veldonderzoek en het schrijven van een thesis).

Het project bestaat in elk geval uit drie onderdelen van elk 7,5 studiepunten (je kunt er voor kiezen het project uit te breiden met de majorkeuzecursus Bachelorproject CA: dataverzameling en dataverwerking 2):
 

In het bachelorproject werken studenten in tweetallen. In periode 1 ga je op zoek naar een partner, met wie je samen een onderzoeksonderwerp bedenkt. In blok 2 werken jullie dit onderwerp uit in een onderzoeksopzet.

Je kunt ervoor kiezen het veldwerkdeel (dataverzameling en dataverwerking 1 en 2) op dezelfde locatie te verrichten, waarbij ieder een deelaspect van het onderzoek voor zijn / haar rekening neemt. Of je kiest beiden hetzelfde onderwerp en verricht het onderzoek in verschillende landen c.q. op verschillende locaties.

De thesis is een gezamenlijk product, dat individueel beoordeeld wordt. Als je op verschillende locaties onderzoek hebt gedaan worden  er twee case studies uitgewerkt in het centrale deel van de thesis. In het geval op dezelfde locatie onderzoek is gedaan naar een deelaspect van het onderzoek, wordt elk deelaspect in een apart hoofdstuk uitgewerkt.

In het project leer je theoretische en methodologische kennis en vaardigheden die eerder in de opleiding zijn verworven, toe te passen op een concreet vraagstuk. Je legt een verband tussen theorie en praktijk door reflectie op een probleemstelling en door theoretische kennis en inzichten te gebruiken bij het zoeken naar antwoorden op de probleemstelling. Aan de hand van een onderzoeksopzet leer je op systematische wijze empirische gegevens te verwerven en te analyseren.

In de bachelorthesis presenteer je het empirisch en theoretisch materiaal in onderlinge samenhang en je sluit dit af met een heldere synthetiserende conclusie.

Ethische toetsing

Alle bachelor- en (research) masterstudenten moeten hun thesisonderzoek ethisch laten toetsen door de FETC via de online tool UU-SER. Meer informatie over de procedure en bijbehorende protocollen is te vinden op de UU-SER website.