Deze minor biedt een prima voorbereiding op het masterprogramma Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship. In dit masterprogramma verwerf je aan de hand van theoretische analyses, case studies en etnografische bevindingen kennis van en inzicht in de initiatieven van burgers op het gebied van duurzaam samenleven, klimaatverandering, vernieuwbare hulpbronnen, voedselzekerheid en veiligheid, gezondheid, zorg, sociaal-culturele integratie en participatie.

Vanuit antropologische traditie van vergelijkende etnografie is er aandacht voor culturele diversiteit en verschil op basis van (ongelijke) machtsverhoudingen, etniciteit, klasse, gender, leeftijd, gezondheid et cetera, teneinde vraagstukken omtrent (actief) burgerschap en duurzaam samenleven te duiden.

De minor omvat vier cursussen van elk 7,5 EC, waarbij je voor elk blok al naar gelang je ambities en interesses een keuze kunt maken uit één van de cursussen.

Blok 1

In Culturele Antropologie 1 maak je kennis met een aantal kerngebieden in de antropologie, antropologische begrippen en cultuur als sleutelbegrip.

In de cursus Culture, trauma, violence and death onderzoek je vanuit antropologisch perspectief waarom mensen opeens met geweld tegen elkaar opstaan en wat de traumatische gevolgen zijn van dit geweld. In deze cursus worden uitingen van geweld, trauma en de dood behandeld, die uitmonden in genocide, etnische zuivering, staatsterrorisme en counterinsurgency oorlogsvoering.

Blok 2

In de cursus Religion, media and popular culture verkrijg je inzicht in de huidige vormen van religie in de samenleving en leer je hoe religieuze ideologieën worden gecommuniceerd door middel van populaire cultuur.

In de cursus Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid, geweld verkrijg je kennis van en inzicht in de sociale, politieke en culturele dimensies van de stad en de stedelijke samenlevingen in historisch en mondiaal vergelijkend perspectief.

Blok 3

In de cursus Cultural Anthropology 3 wordt ingegaan in de achtergronden en effecten van mondialisering en pluralisme vanuit een antropologisch en comparatief perspectief.

In de cursus Anthropology and sustainability: contemporary fault lines wordt ingegaan op de sterke en zwakke punten bij het toepassen van antropologische perspectieven op het thema duurzaamheid en de wijze waarop die invloed hebben op grotere debatten over de antropologische studie van economie, politiek, milieubewustzijn, globalisering en burgerschap.

Blok 4

In de cursus Etniciteit en nationalisme verwerf je inzicht in de complexiteit van de meerduidige identiteit, waarbij met name etnische, religieuze en (trans)nationale identificaties onderwerp van studie zijn vanuit theoretisch perspectief en maatschappelijke uitingsvormen.

Cursuscode Cursus Blok Niveau
201100014 Culturele Antropologie 1: inleiding in de Culturele Antropologie 1A 1
  of    
200300045 Culture, trauma, violence and death 1A 3
201400040 Religion, media and popular culture 2C 3
  of    
201500015 Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid, geweld 2D 2
201100013 Cultural Anthropology 3: globalization and sociocultural complexity 3D 2
  of    
201800038 Anthropology and sustainability: contemporary fault lines 3B 2
200300019 Etniciteit en nationalisme 4B 2

Voor deze minor gelden geen ingangseisen.

Studentenprofiel

Studenten die geïnteresseerd zijn in culturele antropologie of in het thema sustainable citizenship.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’. Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je studie onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met prof.dr. Wil Pansters, e-mail w.g.pansters@uu.nl.