Ben je geïnteresseerd in vraagstukken rondom het gedrag en welbevinden van werkende mensen en heb je een actieve leerhouding, dan is deze minor mogelijk iets voor jou.

De minor Arbeids- en Organisatiepsychologie is bedoeld voor studenten die inzicht en vaardigheden willen verwerven op het terrein van arbeids- en organisatiepsychologie en gerelateerde toepassingen. De minor richt zich op het gedrag van werkende mensen en daarmee op het functioneren en het welbevinden van zowel individuen als groepen in arbeidsorganisaties. De minor wordt aangeboden door de opleiding Psychologie van de faculteit Sociale Wetenschappen.

De minor bestaat uit vier kernvakken van de arbeids- en organisatiepsychologie: ArbeidspsychologieOrganisatiepsychologiePersoneelspsychologie en Macht en leiderschap. Binnen deze vakken worden de belangrijkste theorieën en empirische bevindingen besproken.

Het leerdoel van de minor is dat je kennis en inzicht verwerft in de theoretische en methodologische aspecten van een aantal kernvraagstukken op het terrein van arbeids- en organisatiepsychologie.

Tevens ben je in staat tot reflectie op de desbetreffende leerstukken, kun je deze met elkaar in verband brengen en heb je een start gemaakt met het verwerven van vaardigheden om deze kennis te vertalen naar professionele praktische toepassingen.

Voor elk van deze vakken geldt dat zowel theoretische uitgangspunten als praktische vaardigheden aan de orde komen. Tevens worden recente ontwikkelingen en actuele thema’s aan de orde gesteld (bijvoorbeeld Human Resources Management tijdens / na reorganisaties of het huidige Arbo- en integratiebeleid).

De minor bevat 4 cursussen van elk 7,5 studiepunten:

In het jaar 2021-2022 zal het vak Personeelspsychologie vervangen worden door een nieuwe cursus. Ook zal dan de planning van de cursussen binnen het studiejaar mogelijk wijzigen.

Toelichting 

In de cursus 'Arbeidspsychologie' staat het werk zelf centraal en de context waarbinnen deze wordt uitgevoerd (arbeidsomstandigheden). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld taakbelasting, arbeidsprestatie, ergonomie (mens-machine interactie), vermoeidheid en taakontwerp.

In de cursus 'Organisatiepsychologie' gaat het om het gedrag van (mensen en groepen in) organisaties. De cursus biedt een inleiding in de voornaamste perspectieven, concepten, theorieën en modellen die ons in staat stellen organisaties te bestuderen: hun sociale en fysieke structuur, cultuur, technologie en relatie met de omgeving. Dit met als doel organisaties beter te begrijpen en, waar wenselijk, effectiever te laten functioneren.

Bij de cursus 'Personeelspsychologie' gaat het om werving, selectie en assessment van personeel, training, opleiding en ontwikkeling, prestatiebeoordeling, loopbaanvraagstukken en beloningen.

In de cursus ‘Macht, leiderschap en besluitvormingsprocessen’ gaat het om principes van leiderschap en de factoren die bepalen of leiderschap effectief is. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld vrouwelijk leiderschap, de invloed van macht, principes van beïnvloeding en valkuilen bij besluitvorming.

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen specifieke ingangseisen.

Studenten die een studiepad Arbeids- en Organisatiepsychologie volgen kunnen niet deelnemen aan dit minorprogramma. Zij volgen de cursussen al in hun majorprogramma.

Maximum aantal inschrijvingen

Voor deze minor geldt een maximum aantal inschrijvingen van 35 studenten per jaar.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via OSIRIS Student in voor deze minor. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. De inschrijving sluit wanneer het maximaal aantal van 35 studenten bereikt is. Schrijf je eerst in voor de minor in om te kijken of er plek is, daarna moet je jezelf nog inschrijven voor de losse cursussen in de minor.

Studenten buiten de Universiteit Utrecht

Je schrijft jezelf via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Mits het maximaal aantal deelnemers nog niet bereikt is, schrijft het Studie-informatiepunt (STIP) je vervolgens in voor de minor. 

Minorverklaring

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met dr. Veerle Brenninkmeijer (v.brenninkmeijer@uu.nl), telefoonnummer 06 22 736 198. Voor alle andere vragen kun je terecht bij de Onderwijsondersteuning van Psychologie: psychologie@uu.nl.