De minor biedt studenten kennis van de mogelijkheden van interventies en beleid ten aanzien van arbeid, zorg en participatie vanuit een interdisciplinair sociaalwetenschappelijk perspectief.

Een centrale kwestie in deze minor is de verhouding tussen grote processen van sociale verandering (zoals individualisering, post-industrialisering, vergrijzing en globalisering) en structurele hervormingen in de instituties van de verzorgingsstaat.

Grote processen van sociale verandering leiden tot transformaties van sociale relaties - tussen overheid en burger, tussen werkgever en werknemer, tussen jong en oud, tussen mannen en vrouwen - en dwingen de overheid tot een herziening van bestaande sociale regelingen en de wijzen waarop deze zijn georganiseerd.

Collectieve arrangementen en publieke verantwoordelijkheden maken plaats voor private regelingen op het terrein van arbeid, zorg en participatie.

Van burgers wordt verwacht dat ze actief participeren in de samenleving, en eigen verantwoorde keuzes maken voor hun levensloop, arbeidsparticipatie, sociale zekerheid, welzijn, buurtrelaties en familierelaties. Vanuit die visie komen beleid en interventies op het terrein van arbeid, zorg en participatie in het teken te staan van de mondige burger, die zelf verantwoordelijk is voor zijn welbevinden en zijn kwaliteit van leven.

Tegelijkertijd worden nieuwe manieren ontwikkeld om voorzieningen - zoals re-integratie van uitkeringsafhankelijken, kinderopvang, zorg voor ouderen, jeugdzorg en welzijnswerk - efficiënter, meer vraaggericht en beter controleerbaar te maken. Nieuwe vormen van 'governance' moeten er voor zorgen dat de overheid het algemeen belang beter bewaakt, terwijl de uitvoering van voorzieningen wordt gedelegeerd aan commerciële bedrijven, gemeentes en concurrerende non-profit instellingen. Daarbij komen nieuwe particuliere initiatieven tot stand en worden nieuwe vormen van samenwerking ontwikkeld die uitdagingen stellen aan dienstverlenende organisaties. 

Code Cursus Blok Niveau Coördinator
201800294 Key challenges to the welfare state: Social policy and social change 1/B 2 Dr. Marcel Hoogenboom
201800084 Challenges in work, health and well-being 2/C 3 Dr. René van Rijsselt
201700035
201800009
Individualisation and Social Policy: Norms, objectives and practices, of
Migrants and integration
3/A
3/B
3
3
MSc Robbie Voss
Dr. Edwin Poppe
201700020 Solidarity and Social Justice: Social policy responses to social problems 4/A 2 Dr. Mara Yerkes

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor.

Studentenprofiel

Studenten met een achtergrond in de antropologie, psychologie, sociologie, politicologie, bestuurskunde, economie of algemene sociale wetenschappen, die interesse hebben in vraagstukken rond arbeid, zorg en welzijn.

Studenten van de Universiteit Utrecht

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Op Osiris vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding, onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Masterprogramma's
De minor geeft géén toegang tot de academische masters Algemene Sociale Wetenschappen (zie toelatingseisen van de desbetreffende master).

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Mara Yerkes: tel. (030) 253 4802 of e-mail M.A.Yerkes@uu.nl.