Toetsvoorziening

Heb je een schriftelijke toets voor je cursus? Per collegejaar krijg je maximaal twee gelegenheden om je (deel)toets te maken:

 • een reguliere toetsgelegenheid
 • een aanvullende toetsgelegenheid

Heb je door omstandigheden een van deze toetsgelegenheden gemist, dan kun je een verzoek indienen voor een inhaaltoets.

Aan de reguliere toetsgelegenheid kun je deelnemen als je hebt voldaan aan de inspanningseisen zoals vermeld in de cursushandleiding op Blackboard.

Wanneer je aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan, een onvoldoende hebt behaald voor de reguliere toets en je eindcijfer ten minste een niet-afgeronde 4,0 is, word je eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende toets af te leggen. Hiervoor dien je jezelf in te schrijven via HU-Osiris. Je komt niet in aanmerking voor aanvullende of vervangende toetsing als een voldoende is toegekend.

Ben je ziek of zijn er andere omstandigheden waardoor je niet in staat bent naar de reguliere toetsgelegenheid of aanvullende toetsgelegenheid te komen?

Dan kun je een verzoek doen voor een inhaaltoets.

Hoe werkt het?

 • Meld je vóór de start van de toetsgelegenheid af bij de opleiding via het afmeldingsformulier.
 • Per studiejaar heb je recht op een inhaaltoets indien je tijdig een verzoek indient. Je tweede verzoek wordt in principe afgewezen, tenzij er geldige redenen zijn. Deze redenen of bijzondere omstandigheden rond je afwezigheid dien je op het afmeldingsformulier aan te geven.
 • De opleiding beoordeelt je tweede verzoek en daarop volgende verzoeken. De opleidingsdirecteur bepaalt per verzoek of je in aanmerking komt voor een inhaaltoets of niet. In de veelgestelde vragen lees je meer over mogelijke geldige redenen voor je verzoek.
 • Je hoort binnen tien werkdagen na de toetsdatum van de opleiding die de cursus organiseert of je verzoek gehonoreerd wordt.
 • Je krijgt maximaal 2 gelegenheden om aan een toets deel te nemen. Heb je van deze gelegenheden gebruik gemaakt, dan krijg je voor deze toets de rest van het collegejaar geen toetsgelegenheid meer.

In het onderstaande overzicht van veelgestelde vragen vind je meer informatie.

Geldt de regeling voor de inhaaltoets voor alle studenten?

Ja, alle studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen kunnen een verzoek voor een inhaaltoets indienen.

Wat is een geldige reden? Op basis waarvan beoordeelt de opleiding of ik in aanmerking kom voor een inhaaltoets?

 • Ziekte. De opleiding gaat ervanuit uit dat een student in een collegejaar één keer ziek kan zijn. Bij een tweede afmelding wegens ziekte binnen hetzelfde collegejaar wordt kritisch gekeken of er behalve het ziek zijn nog andere bijzonderheden zijn. Als er geen aanvullende redenen zijn wordt je verzoek afgewezen. Geef dus altijd duidelijk aan wat er speelt. Overigens gelden twee ziekmeldingen binnen vijf dagen als één ziekmelding.
 • Uitvaart. Het bijwonen van een begrafenis of crematie ten tijde van de toets kan een geldige reden zijn.
 • Rouwperiode. Een rouwperiode kan van dusdanige invloed zijn dat je in aanmerking komt voor een inhaaltoets. Geef de omstandigheden aan bij het indienen van een verzoek. De opleiding kan aandringen op een gesprek met je tutor. Het kan daarnaast verstandig zijn je te wenden tot een studieadviseur.
 • Chronische ziekte of handicap. Als er sprake is van chronische ziekte, functiestoornis of een handicap, geef dit dan aan in je verzoek. De omstandigheden moeten bekend zijn bij de opleiding en moeten besproken zijn met de studieadviseur. De opleiding gaat ervan uit dat er een reële planning is gemaakt. Bij herhaaldelijke afmeldingen kan de opleiding het verzoek afwijzen en je adviseren een planning te maken die beter past bij de omstandigheden.
 • Topsport. Wanneer je naast je studie topsport bedrijft dien je dit van te voren te melden bij de opleiding en in overleg met de studieadviseur een reële planning te maken. Als er sprake is van herhaaldelijke afmeldingen kan het verzoek afgewezen worden en kan je geadviseerd worden een planning te maken die beter past bij de situatie.

N.B. Elk verzoek wordt individueel beoordeeld. Er zijn vooraf geen vaste kaders te geven.

Hoe kan ik een verzoek voor een inhaaltoets indienen zonder mijn persoonlijke omstandigheden te delen?

Voor alle bovengenoemde redenen geldt dat je de omstandigheden ook met een studieadviseur kan bespreken als je de redenen liever niet via het formulier wil delen. Je meldt jezelf wel af via het verzoekformulier maar geeft daarop aan dat de omstandigheden bekend zijn bij de studieadviseur. De opleiding zal dan advies vragen aan de studieadviseur.

Wat gebeurt er als ik ziek word terwijl me in dit collegejaar al eerder een inhaaltoets is toegewezen?

Een tweede verzoek voor een inhaaltoets wordt in principe niet toegewezen. Zijn er volgens jou redenen waarom je toch in aanmerking zou komen voor een inhaaltoets, dan dien je opnieuw een verzoek voor een inhaaltoets in.

Bij een tweede afmelding wegens ziekte binnen hetzelfde collegejaar wordt kritisch gekeken of er behalve het ziek zijn andere bijzonderheden spelen. Als er geen aanvullende redenen zijn wordt je verzoek afgewezen. Geef dus altijd duidelijk aan wat er speelt.

Wat als mijn verzoek voor een inhaaltoets wordt afgewezen en ik hiertegen in bezwaar wil gaan?

Wend je dan tot de Geschillenadviescommissie studentenbezwaren. Kijk voor meer informatie op de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

Geldt de procedure rond de inhaaltoets ook voor deeltoetsen?

De regeling geldt voor alle schriftelijke, ingeroosterde toetsen, dus ook voor deeltoetsen.

Wanneer vindt de inhaaltoets plaats?

De opleiding bepaalt de datum van de inhaaltoets. Deze datum wordt nooit individueel afgestemd. Als je niet kan op de vastgestelde datum dan is er helaas geen alternatieve datum meer mogelijk.

Voor de reguliere toets heb ik een inhaaltoets toegekend gekregen en nu heb ik voor deze inhaaltoets een eindcijfer tussen de 4 en 5,5 behaald. Kan ik een verzoek voor een aanvullende toets indienen?

Ja. Je krijgt maximaal twee gelegenheden om aan een toets deel te nemen. De inhaaltoets was jouw eerste toets, daarom mag je nog een verzoek voor een aanvullende toets indienen. Dien dit uiterlijk tien dagen na registratie van het toetsresultaat in OSIRIS in via het verzoekformulier.

Ik ben bijna klaar met mijn bacheloropleiding en mis nog slechts één cursus. Kan ik in aanmerking komen voor een inhaaltoets, zodat ik niet een heel nieuw collegejaar als student ingeschreven hoef te staan om die laatste cursus te kunnen behalen?

Heb je nog maximaal één onderdeel van 7,5 studiepunten nodig, dan kun je desgevraagd eventueel in aanmerking komen voor een zogenoemde “laatste-cursus-voorziening” (afhankelijk van de omstandigheden en ter beoordeling door de opleiding). Wend je tot de betreffende opleiding voor meer informatie.

BELANGRIJK: Je verzoek voor een laatste-cursus-voorziening moet binnen tien dagen na de reguliere toetsgelegenheid zijn ingediend (dus op het moment dat je zeker weet dat je nog één cursus moet halen voor afronding van de opleiding).

Bij wie vraag ik een inhaaltoets aan voor een cursus die ik bij een andere opleiding volg dan waar ik voor ingeschreven sta (een bijvak of minorvak)?

Voor cursussen van de faculteit Sociale Wetenschappen dien je je verzoek voor de inhaaltoets in bij de opleiding die de cursus organiseert.

De opleiding van die cursus beoordeelt vervolgens je verzoek en weegt daarbij ook eerdere afmeldingen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen mee.

Als je cursus niet door de faculteit Sociale Wetenschappen wordt georganiseerd maar door een andere faculteit, is het verstandig daar meer informatie te vergaren. Kijk op de website van die faculteit of in de cursushandleiding.

Ik heb twee cursussen gekozen in hetzelfde timeslot en kan nu niet deelnemen aan een van de tentamens. Kom ik in aanmerking voor een inhaaltoets?

Als je twee cursussen met eenzelfde timeslot volgt, bekijk dan ruim van te voren het rooster, en dus ook het tentamenrooster.

Als het gaat om een verplichte cursussen binnen je curriculum dan kun je een verzoek indienen of er een mogelijkheid is om beide tentamens toch te volgen. De opleiding stemt in principe de timeslots van verplichte cursussen op elkaar af.

Als het gaat om twee keuzecursussen dan is de keuze voor twee cursussen in hetzelfde timeslot op eigen risico geweest en bieden we geen mogelijkheden.

Ik heb verplichtingen op mijn werk en kan niet aan het schriftelijke tentamen deelnemen. Kom ik in aanmerking voor een inhaaltoets?

Nee, we gaan ervanuit dat je werk altijd om de studie heen plant.

Wat is het verschil tussen een Inhaaltoets en een Bijzondere voorziening bij tentamens?

Een Inhaaltoets betreft een toetsgelegenheid wanneer je wegens een geldige reden niet aan een van de reguliere of aanvullende toetsen hebt kunnen deelnemen.

Een Bijzondere voorziening bij tentamens is een voorziening tijdens je tentamen, bijvoorbeeld vanwege een functionele beperking. Denk hierbij aan extra tijd. Onderstaand lees je meer informatie hierover.

Studenten die via de studieadviseur voorzieningen toegekend hebben gekregen op grond van een handicap/chronische ziekte zijn opgenomen in Osiris Student.

Je hoeft je niet nogmaals te melden voor deze voorzieningen, maar vragen je wel te controleren in Osiris Student of jouw voorzieningen inderdaad geregistreerd zijn. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact op met de studieadviseurs: studieadviseurs.fsw@uu.nl.

Het regelen van voorzieningen kost tijd en inzet. Als je een bepaalde voorziening niet meer nodig hebt, laat het dan weten aan de studieadviseurs. Heb je voorzieningen alleen voor een bepaalde toets niet nodig, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten via: owwinfo@uu.nl.