Doel en inhoud

Het doel van de opleiding is dat de afgestudeerden in staat zijn in de volle omvang van de dagelijkse praktijk te functioneren als leerkracht (met kinderen in de klas, met collega’s in de school, met ouders in de wijk enz.) en daarbij een wetenschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en verbetering van het primair onderwijs.

De bacheloropleiding stelt zich ten doel academici op te leiden die op basis van wetenschappelijke kennis systematisch, kritisch en gefundeerd kunnen reflecteren op het eigen professionele handelen en ethische en normatieve vragen daarbij betrekken.

De afgestudeerden vervullen een voortrekkersrol bij de schoolontwikkeling door de in de opleiding verworven kennis en vaardigheden te delen met collega-leerkrachten en in te zetten voor de verbetering van het onderwijs, onder meer door het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de school, het initiëren en evalueren van innovaties en het coachen van collega’s.

Uitgangspunten

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs is gebaseerd op drie uitgangspunten:

Uitstroomprofiel

Academisch gevormde leerkrachten:
 

  1. beschikken over een brede vakinhoudelijke en vakdidactische kennisbasis;
  2. zijn in staat om inhoudelijk, pedagogisch en didactisch adequaat te handelen op basis van relevante wetenschappelijke kennis;
  3. kunnen op basis van deze kennis systematisch, kritisch en gefundeerd nadenken over problemen die ze tegenkomen (bij individuele kinderen, in de klas, bij de instructie, in de schoolorganisatie, in de maatschappelijke omgeving) en op basis daarvan zo nodig hun handelen bijsturen;
  4. denken ook los van actuele problemen na over mogelijke verbeteringen in de volle breedte van de onderwijspraktijk en voeren deze zo nodig door;
  5. zijn in staat om wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren ten behoeve van de verbetering van de onderwijspraktijk;
  6. kunnen door onderzoek verworven kennis middels (vak)publicaties delen met onderwijsprofessionals binnen en buiten de eigen school;
  7. nemen initiatieven ter bevordering van condities die voor verbetering van onderwijs en professionaliteit, van zichzelf en anderen, nodig zijn;
  8. blijven werken aan hun eigen professionele ontwikkeling (inclusief het uitbreiden, verdiepen, actualiseren en preciseren van hun kennis en de benutting daarvan).