Bachelorthesis

De studenten gaan onder begeleiding van een docentonderzoeker en in overleg met de scholen aan de slag met het opzetten en het uitvoeren van het bacheloronderzoek. Dit onderzoek wordt afgerond met een presentatie van de resultaten en een daarop gebaseerd advies dat door scholen en schoolbesturen kan worden gebruikt voor schoolontwikkeling.

De praktijkbegeleiders op de scholen beoordelen of en op welke manier de onderwijskundige adviezen die voortkomen uit het onderzoek kunnen worden ingevoerd op de school.

Voor de thesis en de voorbereiding daarop gaan de studenten in tweetallen (duo-stage) aan het werk met onderwerpen die door praktijkscholen worden aangedragen.