Minor Algemene sociale wetenschappen

Deze minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in vraagstukken van interdisciplinariteit met betrekking tot theorievorming en empirisch onderzoek in de sociale wetenschappen.

In de laatste decennia is er in de sociale wetenschappen sprake van twee tendensen die ten dele haaks op elkaar staan. Enerzijds brengt de wetenschappelijke ontwikkeling een steeds grotere specialisatie met zich mee: specifieke onderwerpen worden dieper uitgegraven en kennisbestanden op verschillende terreinen zijn inmiddels dermate complex dat alleen specialisten zich die tot in details kunnen eigen maken. Anderzijds wordt een sterke behoefte aan synthese opgemerkt, dat wil zeggen aan de mogelijkheid om specifieke kennis te integreren in modellen van een hogere orde.

In onderzoek en theorievorming is zowel inhoudelijk als methodologisch sprake van een ontwikkeling in de richting van een grotere mate van interdisciplinariteit. Sociale wetenschappers zijn er meer van doordrongen geraakt dat mens en maatschappij in hun vervlechting bestudeerd kunnen worden en dienen te worden.

Zo hebben in de maatschappijwetenschappen veel geciteerde auteurs als Pierre Bourdieu en Anthony Giddens betoogd dat traditionele sociologische variabelen niet voldoen om sociale verschijnselen te kunnen verklaren, en bovendien hebben zij mensen als actoren een veel centralere rol gegeven in hun theorievorming.

Een invloedrijk ontwikkelingspsycholoog als Arnold Sameroff betoogt dat complexe individuele werkelijkheden alleen te bevatten zijn in complexe modellen en dat toenaderingen tot de biologie en biochemie (genen, brein), maar ook tot de maatschappijwetenschappen (sociale en culturele context) noodzakelijk zijn om gedrag van mensen te kunnen begrijpen.

In deze minor wordt een inleiding gegeven op kernvraagstukken rond interdisciplinariteit in een wetenschapsfilosofisch getint vak: Over de grenzen van disciplines. In de daaropvolgende drie vakken maakt de student kennis met een staalkaart aan multidisciplinaire theorievorming en onderzoek zoals dat heden ten dage bij Algemene Sociale Wetenschappen op drie domeinen plaatsvindt.
 

Code Cursus Blok Niveau Coördinator
200300531 Over de grenzen van disciplines 1/A 2 Dr. Jaap Bos
201800005 Comparing cultures: Theory and practice 2/D 2 Dr. Jochem Thijs
201800294 Key challenges to the welfare state: Social policy and social change 3/C 2 Dr. Marcel Hoogenboom
201800003 Youth and sexuality 4/B 2 Dr. Margreet de Looze

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor.

Studentenprofiel

Studenten van niet-sociaalwetenschappelijke opleidingen die geïnteresseerd zijn in sociale verschijnselen en de manier waarop sociale wetenschappers hun licht op deze theorie laten schijnen behoren tot de doelgroep van deze minor.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je eigen opleiding bij 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht
Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Masterprogramma's

De minor geeft géén toegang tot de academische masters Algemene Sociale Wetenschappen (zie toelatingseisen van het desbetreffende masterprogramma).

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Jochem Thijs, tel. (030) 253 5560 en e-mail j.c.thijs@uu.nl.