Faculteit

Je klacht met betrekking tot de faculteit zou bijvoorbeeld kunnen gaan over:

  • de begeleiding bij je scriptie of een practicum;
  • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
  • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
  • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
  • de bereikbaarheid van voorzieningen;
  • de manier waarop een brief is beantwoord.

Informeel

Wanneer je een klacht of een suggestie hebt, zijn er verschillende mogelijkheden om daar wat mee te doen. Je kunt de informele weg bewandelen: kijken of je facultaire studentenbalie je klachten, op- en aanmerkingen over onderwijs en daaraan gerelateerde zaken kan oplossen. Als dit niet op korte termijn mogelijk is, zorgen ze ervoor dat je klacht bij de juiste persoon terechtkomt. Je kunt ook zelf gaan praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen tot een bevredigende oplossing komen.

Formeel

Als je de klacht ernstig genoeg vindt, of je probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je ook een formele klacht indienen. Dit doe je door middel van het digitale klachtenformulier. Je klacht wordt behandeld door de facultaire klachtencoördinator.

De formele klachtenprocedure verloopt vervolgens als volgt:

  • Een afschrift van de klacht wordt gezonden naar degene over wie de klacht gaat.
  • Zowel jij als degene op wie de klacht betrekking heeft wordt door de klachtencoördinator bij jouw faculteit om een toelichting c.q. een reactie gevraagd (er wordt ‘gehoord’).
  • De klachtencoördinator stelt vervolgens een advies op voor de decaan van de faculteit.
  • De decaan handelt de klacht formeel af.

De periode waarin de klacht moet worden afgehandeld bedraagt maximaal 10 weken. Uiteraard is het mogelijk om tijdens de procedure tot een oplossing te komen. De procedure kan dan worden beëindigd.

Ben je van mening dat je klacht niet goed is afgehandeld, dan kun je een klacht indienen bij:

De Nationale Ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag
T: 0800 335 5555
www.nationaleombudsman.nl