Board of examiners

  • Dr Daniël Janssen (chair)
  • Dr Liesbeth van de Grift
  • Prof. Dr René Kager
  • Dr Lucien van Liere
  • Dr Els Rose
  • Dr Stephan Werning

The Board of Examiners is assisted by the Board's official secretary, Dr Noor Blaauw.

Contact information

Board of Examiners
Concerning: <name study programme>
Drift 10
3512 BS UTRECHT
studentdesk.hum@uu.nl