Programmatisch toetsen

Bij de bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving (ZGS) wordt gebruik gemaakt van programmatisch toetsen. Hierbij staat jouw leerproces centraal en word je beoordeeld op basis van leeruitkomsten waarin je je het gehele jaar kunt ontwikkelen. Leeruitkomsten zijn beschrijvingen van wat je als student zou moeten weten, begrijpen en kunnen toepassen na afronding van een bepaalde leerperiode. 

Niet alleen high stake beoordelingen

In veel andere bacheloropleidingen zijn er per vak een of meerdere toetsmomenten, waar je studievoortgang vanaf hangt. Door deze vele toetsmomenten kunnen studenten onder druk komen te staan. Als studenten onder druk staan hebben ze de neiging zich sterk te richten op puur het ‘halen’ van het vak en hierdoor hun oorspronkelijke intrinsieke motivatie te verliezen. Tijd om zich verder te verdiepen in wat zij interessant vinden nemen ze niet meer. Uit onderzoek weten we ook dat feedback meer effect heeft op het leren dan het geven van cijfers.

Vanwege de complexe vaardigheden en inhoudelijke concepten die bij ZGS centraal staan, zijn ontwikkeling en beoordeling over een langere periode gewenst. Individuele losse toetsen zouden geen goed beeld geven van de ontwikkeling van deze vaardigheden. Om inzicht te krijgen in deze ontwikkeling en een beslissing te kunnen nemen over de behaalde leeruitkomsten willen we een breder beeld van je ontwikkeling krijgen, waarbij gecombineerde informatie nodig is. Deze beslissing wordt genomen op basis van een groot aantal feedbackmomenten (datapunten) door verschillende beoordelaars.

Feedback momenten

Gemaakte opdrachten, verslagen, essays, presentaties, peerfeedback, feedback van cliënten, patiënten of opdrachtgevers, maar ook de uitkomsten van de blokscans zijn voorbeelden van feedbackmomenten. Zo kan een feedbackmoment ook een concrete taak zelf zijn, zoals het uitvoeren van een consult of het schrijven van een practicumverslag. Elke vorm van beoordeling kan als feedbackmoment worden benut en elk feedbackmoment ondersteunt het leerproces en geeft hier informatie over.

Feedbackmomenten bij ZGS kennen geen zak-/slaagbeslissing, maar geven informatie waarvan je kunt leren. Een daadwerkelijke beslissing wordt pas genomen als een breed beeld ontstaan is. Herhaling van de leerstof is hierbij een bijkomend voordeel. We weten dat studenten gewoonlijk na een tentamen de stof weer grotendeels vergeten als er geen herhaling plaatsvindt.

Beoordeling portfolio

Bij ZGS krijg je een tutor aangewezen die jouw ontwikkeling volgt en regelmatig evaluatiegesprekken met je voert. Deze tutor begeleidt jou bij het nemen van zelfregie en helpt je reflecteren op de feedback die je hebt gekregen, om op die manier zo goed mogelijk te kunnen leren van deze feedback.

Op twee momenten per jaar wordt jouw portfolio door de besliscommissie beoordeeld. Je zorgt dat jouw portfolio voor de deadline compleet is. Vervolgens kijken de onafhankelijke beoordelaars van de besliscommissie naar de feedback die jij op de verschillende momenten hebt gekregen. Een feedbackmoment bevat vaak informatie over meerdere leeruitkomsten. De informatie uit feedbackmomenten wordt niet bekeken op niveau van een afzonderlijke cursus/toets, maar op het niveau van de leeruitkomsten waarover een beslissing wordt genomen. Je krijgt van de besliscommissie dus een beoordeling (op, boven of onder niveau) op alle afzonderlijke leeruitkomsten, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling die je binnen zo’n leeruitkomst over het jaar hebt laten zien. De studiepunten worden op basis van deze leeruitkomsten gegeven, waarbij je per semester de helft van de studiepunten behorende bij een leeruitkomst krijgt toegewezen.

Indien je een of meerdere leeruitkomsten niet op of boven het verwachte niveau hebt behaald, wordt geadviseerd een (of meerdere) remediëringsopdrachten te doen. Dit betekent dat je een nieuw feedbackmoment creëert, waarmee je kan laten zien dat je de desbetreffende leeruitkomst(en) wel op niveau beheerst. Er zijn twee vaste momenten (remediëringsweken) in het jaar waarop je kan remediëren en waarna de besliscommissie je portfolio dan opnieuw bekijkt. Eventueel kun je tussendoor ook remediëringsopdrachten doen. 

Bindend Studie Advies (BSA)

Aan het eind van het eerste jaar moet je minstens 45 studiepunten (EC) hebben behaald om een positief bindend studieadvies (BSA) te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Zie ook de informatie over het BSA bij Regelingen en procedures. Indien na het tweede beslismoment blijkt dat je niet voldoende studiepunten hebt behaald, kun je (alvorens een eventuele hoorzitting bij de examencommissie aan te vragen) een gesprek aanvragen met de besliscommissie, waarin deze je beoordeling kan toelichten en samen met jou kan kijken naar een eventuele remediëring.