Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen.

In onderstaand overzicht eerst de regelingen en procedures die specifiek gelden voor studenten diergeneeskunde.

Wanneer wordt mijn e-portfolio beoordeeld?

Het e-portfolio (Epass) wordt tijdens de master tweemaal beoordeeld door de Epass-beoordelingscommissie:

1) Na het 1e en 2e masterjaar, als de major gedifferentieerd is afgerond (dit geldt voor alle studenten). 
2) Na het 3e masterjaar (bij het afronden van een track klinisch verdiepend).

Doe je een niet-klinische track? Dan is er geen tweede beoordeling van het e-portfolio door de Epass-beoordelingscommissie. Je volgt een ander beoordelingstraject dan beschreven staat in de studiewijzer van de niet-klinische track. Voor vragen over de afronding van een niet klinische track kun je terecht bij de coördinator van de desbetreffende track.

Aanmelden beoordeling e-portfolio

Voor meer informatie over de aanmelding van je major of track portfolio kun je terecht op Blackboard in de Community Master Algemeen – Toetsing in de Master. 

Contact

 • Vragen over het afstuderen met een klinische track kun je je mailen naar: epass@uu.nl.
 • Vragen over het afstuderen van een niet-klinische track kun je stellen aan de coördinator van de desbetreffende track.

Heb je een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire opleiding voorafgaand aan de start van de masteropleiding Diergeneeskunde voltooid? Dan kom je misschien in aanmerking voor een vrijstelling. Voor het indienen van een verzoek voor vrijstellingen gebruik je onderstaand formulier.

 • Bij een verzoek voor vrijstelling van de onderzoeksstage dien je eerdere onderzoeksverslagen te uploaden.
 • Aanvullende informatie staat in de Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Diergeneeskunde (O.E.R.) en in het Reglement van de master Examencommissie. Deze documenten vind je onder Praktische zaken > Regelingen en procedures op deze site.

Het formulier komt bij de ambtelijk secretaris van de master examencommissie terecht, die voor verdere afhandeling zorgt. Heb je vragen over een verzoek voor vrijstellingen, dan kun je terecht bij de studieadviseur.

 

Tijdens de opleiding krijg je te maken met vertrouwelijke informatie.

Geheimhouding

Let op: je hebt een geheimhoudingsverplichting; ben je hiervan bewust en handel als zodanig. Zie voor de regelgeving over geheimhouding en het omgaan met vertrouwelijke informatie de Master Diergeneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling (O.E.R.). De O.E.R. vind je onder Praktische zaken > Regelingen en procedures op deze site.

Keuze uit vijf tracks

De track maakt onderdeel uit van de profileringsruimte van de master. Je hebt keuze uit vijf tracks: verdieping (klinisch), bestuur en beleid, onderzoek, One Health (Engelstalig) of Animal Welfare Management. Op het diplomasupplement (cijferlijst) komt te staan welke track je gedaan hebt. Je vindt de (cursus-) informatie over de tracks op deze site onder Onderwijs > Studieprogramma.

Aanmelden track

In de loop van de master ontvang je een e-mail van OSZ. In deze mail staat wanneer je je kunt inschrijven via OSIRIS voor een track. Heb je interesse in een niet-klinische track maar heb je nog geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op met de coördinator van de betreffende track of de studieadviseur (zie op deze site onder Praktische zaken > Begeleiding en advies).

Let op: nadat de inschrijving is gesloten is het niet meer mogelijk van track te veranderen. Schrijf je je niet tijdig in dan kies je automatisch voor de track verdieping (klinisch).

Zodra je een voldoende voor je scriptie (onderzoekstage of -track deel B) hebt behaald krijg je automatisch een uitnodiging om de zaak ‘Archiveren & publiceren scriptie’ te starten. Zie ook de UU-pagina over scripties archiveren: https://students.uu.nl/praktische-zaken/afstuderen/uploaden-scriptie-ter...

Tips bij het invullen van de formulieren:

 • In de laatste e-mail over de beoordeling van de scriptie staat een tabel met gegevens die je kunt invullen.
 • Kies als eerste beoordelaar je supervisor of je externe begeleider en als tweede beoordelaar de examiner.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de zaak dan kun je terecht bij onderwijs- en studentenzaken: osz.vet@uu.nl.

Meldpunt ‘Professioneel handelen en Dierenwelzijn’

De faculteit Diergeneeskunde hecht waarde aan het professioneel handelen van studenten en medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen om veterinair-technisch handelen, maar ook om professionele verantwoordelijkheid ten aanzien van dierenwelzijn.

Als wettelijke of ethische kaders overschreden worden

Binnen het onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg, kun je geconfronteerd worden met gedrag van diereigenaren, medewerkers, docenten of medestudenten dat de grens van wettelijke of ethische kaders overschrijdt als het gaat om dierenwelzijn. Als zoiets gebeurt, is het belangrijk dat je dit eerst aankaart binnen de eigen onderwijssituatie en bespreekbaar maakt met je docent of tutor. Maar soms biedt dit geen oplossing en blijf je in een lastige situatie zitten. In dat geval kun je terecht bij het Meldpunt ‘Professioneel handelen en Dierenwelzijn’.

Vertrouwenspersoon ‘Professioneel handelen en Dierenwelzijn’

Bij het meldpunt werkt een vertrouwenspersoon, Nienke Endenburg,  die jouw melding strikt vertrouwelijk zal behandelen. Samen met het reflectieteam, zal zij op zoek gaan naar een oplossingsstrategie voor jouw ingebrachte dilemma. Je melding wordt overigens anoniem behandeld, je naam is alleen bekend bij de vertrouwenspersoon. Je ontvangt altijd mondeling of schriftelijk een terugkoppeling van wat er met je melding is gebeurd.

Hoe breng ik een melding in?

Je kunt op de volgende manieren in contact komen met het meldpunt en aangeven dat je een melding wilt doen:

 • Via het speciale telefoonnummer: 030 253 5200.
 • Per e-mail: n.endenburg@uu.nl
 • Langsgaan bij de kamer van de vertrouwenspersoon van dit meldpunt, Nienke Endenburg (faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan 2, Nieuw Gildestein, kamer 0.34)

De vertrouwenspersoon zal je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek. Tijdens dit gesprek kun je je melding doen en deze verder toelichten. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Heb je als student te maken met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Je kunt terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding of contact opnemen met de zogenoemde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag

Tijdens practica en coschappen in de opleiding Diergeneeskunde gelden kleding- en hygiënevoorschriften. Deze voorschriften zijn er voor om hygiënisch en beschermd te kunnen werken en zo het risico op (micro) biologische besmetting van dier naar mens (zoönosen), van dier naar dier en tussen mensen te verlagen.

Kleding en hygiëne

 • Hygiënesluizen (nat of droog) waar van kleding en schoeisel gewisseld moet worden, zijn een vorm van een hygiënemaatregel.
 • (Bedrijfs)kleding dient altijd schoon te zijn en adequate bescherming te bieden.
 • Er moet worden gewerkt met ontblote (onder)armen die zijn ontdaan van sieraden, horloges, bandjes enzovoorts, zodat zorgvuldig reinigen en adequaat ontsmetten van handen en armen mogelijk is.
 • Ten behoeve van de communicatie dient het gezicht onbedekt te zijn, behoudens tijdens coschappen waarbij een bedekking van hoofd en of gezicht veterinair-technisch vereist is. (Aspirant-)studenten die op basis van geloof of anderszins een probleem hebben met onbedekte lichaamsdelen zoals hierboven omschreven, dienen zich te realiseren dat van de genoemde veterinairtechnische hygiëne- en kledingvoorschriften onder geen beding kan worden afgeweken.
 • Daarnaast is het van belang dat je bij aanvang van een practicum of coschap eventuele allergieën of medische omstandigheden (zoals zwangerschap, gemakkelijk flauwvallen, blessures) meldt bij de docent, zodat hulpmiddelen kunnen worden aangereikt en (waar mogelijk) rekening kan worden gehouden met de lichamelijke conditie van de student.

Deze regels gelden zowel tijdens practica en coschappen op het faculteitsterrein als tijdens het extern onderwijs op bedrijven, waar dieren worden gehouden, die men bezoekt in het kader van de opleiding.

Naast bovengenoemde voorschriften zijn er door de Universiteit Utrecht extra persoonlijke hygiënemaatregelen vastgesteld in verband met het Corona-virus. Deze dienen uiteraard te worden nageleefd in de door de universiteit voorgeschreven periode.

Inleiding

Hieronder vind je een antwoord op vragen op het gebied van schade en verzekeringen in het kader van het onderwijs bij de faculteit Diergeneeskunde.

Kanttekening:  De concrete omstandigheden van een voorval bepalen of iemand (volledig) schadeplichtig is/recht op schadevergoeding heeft of niet. Onderstaande tekst schetst een algemeen beeld en je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheidsverzekering

De UU heeft voor alle studenten die een stage lopen (zoals bijvoorbeeld het extern onderwijs van de opleiding Diergeneeskunde) een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op deze pagina vind je meer algemene informatie over stage lopen. Hier vind je ook model-stageovereenkomsten en een 'Statement of insurance'.

Van de externe dierenartspraktijken mag verwacht worden dat zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven hebben.

Maatregelen om schade te voorkomen

Het is belangrijk dat je maatregelen neemt ter voorkoming van schade. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van een witte jas (ter voorkoming van schade aan kleding) en het vermijden van hangsieraden (zoals oorbellen) tijdens het werken met dieren.

Melding schade en afhandeling

Een schadegeval moet schriftelijk worden gemeld bij de manager bedrijfsvoering van het onderdeel waar de schade heeft plaatsgevonden of onder wiens gezag de stage wordt uitgevoerd. De melding bevat een verslag van het gebeurde met naam en toenaam van de betrokkenen en vermeldt de aard en de omvang van de schade (middels nota’s). Het verslag dient ondertekend te worden door de persoon die de schade heeft geleden. In het geval van een aansprakelijkheidsstelling van de faculteit/UU zal de verzekeraar van de faculteit/UU uitspraak doen over de te vergoeden schade. In de andere gevallen beslist de mandataris van de faculteit of er wordt overgegaan tot het vergoeden van de schade.

Verzekeringen die een student wordt geacht zelf af te sluiten

Als student Diergeneeskunde loop je risico’s die inherent zijn aan je studie. Wil je zo min mogelijk risico lopen, dan is het zaak om je goed te verzekeren. Wij gaan ervan uit dat alle studenten in elk geval zelf een Ziektekostenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) hebben afgesloten. We adviseren daarnaast alle studenten een ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallenverzekering kan nuttig zijn in het geval de student tijdens het onderwijs of de stage letselschade oploopt waarvoor de faculteit, externe dierenarts en/of de eigenaar van het dier niet (geheel) aansprakelijk is.

Situaties die zich bij een externe stage / extern onderwijs kunnen voordoen:

 • Student veroorzaakt schade aan een derde. Hiervoor heeft de UU een aansprakelijkheidsverzekering, die alleen dekking biedt in het geval de student aansprakelijk is (er geldt een hoog eigen risico en ook zijn er zaken uitgesloten).
 • Student loopt zelf schade op, bv. tijdens de behandeling van een dier. Het kan zijn dat de stagebieder (dierenarts/externe dierenartspraktijk) aansprakelijk is, maar het kan ook zijn dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is. Het kan zelfs zo zijn dat beiden niet aansprakelijk zijn. Daarom wordt geadviseerd (i.v.m. letselschade) een ongevallenverzekering en een ziektekostenverzekering af te sluiten. Als de student geringe schade aan kleding e.d. oploopt, waar de stagebieder of de eigenaar van het dier aansprakelijk voor is, vergoedt de faculteit dit (volgens een bepaalde berekening van de waarde). De faculteit doet dit om de relatie met de stagebieder c.q. de eigenaar van het dier goed te houden. Andere dan geringe schade wordt niet door de faculteit vergoed.

De student zal deze schade wel moeten melden (zie meldingsprocedure) bij de faculteit en bij zijn verzekeraar (als het om schade gaat waar hij voor verzekerd is). De faculteit zal de student z.s.m. op de hoogte brengen wat de verdere procedure is.

Mei 2019

In onderstaand overzicht vind je de regelingen en procedures van de Universiteit Utrecht voor alle studenten.

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

 • een tabel voor bachelorcursussen en
 • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

17,30%

6,5

16,85%

7,0

20,37%

7,5

19,35%

8,0

14,47%

8,5

7,48%

9,0

3,07%

9,5

0,88%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,36%

6,5

9,94%

7,0

17,43%

7,5

22,16%

8,0

22,60%

8,5

12,41%

9,0

5,48%

9,5

1,20%

10,0

0,42%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.