Het is de zorg van de faculteit dat studenten hun studie gezond doorlopen.

De faculteit kan sommige risico's door maatregelen voorkomen, van sommige risico's kunnen, als ze optreden, alleen de gevolgen worden bestreden.

Op deze pagina’s vind je nadere informatie over de meest voorkomende risico's bij werken en studeren binnen de faculteit Diergeneeskunde.

Werken in een laboratorium vereist bewust en verantwoordelijk gedrag van de gebruiker. Er zijn mogelijke gevaren voor de gezondheid en veiligheid van jezelf en van collega's. Om deze gevaren tot een minimum te beperken, is werken op een laboratorium aan regels gebonden, die beschreven zijn in het handboek Arbo & Milieuzorg. Medewerkers en studenten in een laboratorium zijn op de hoogte van de inhoud van het handboek en van de specifiek voor hun laboratorium geldende gedragsregels. Zij gedragen zich conform deze regels.

Neem voor vragen contact op met Arbo & Milieu.

Straling
Werken op RA-laboratoria is alleen toegestaan voor medewerkers die zijn aangemeld bij de facultaire Stralingsdeskundige.

De facultaire stralingsdeskundige is J.(Jeannette) Wolfswinkel, afdeling AMH&F.

Bij werkzaamheden in laboratoria worden stoffen (vast, vloeibaar of in gasvorm) gebruikt die brandbaar, explosief, carcinogeen of op een ander manier gevaarlijk kunnen zijn. Daarnaast kunnen reinigings- en desinfectiemiddelen gevaarlijk voor de gezondheid zijn.

Rond het werken met gevaarlijke stoffen zijn regels opgesteld die gevaarlijke situaties moeten voorkómen. In het handboek Arbo & Milieuzorg staan verschillende gedragsregels voor het werken met gevaarlijke stoffen beschreven. In GROS (het chemicaliën registratiesysteem) kun je nadere informatie vinden over de stoffen waar je mee werkt.

Voor informatie over GROS kun je terecht bij Marion Smitz.

Anesthesiegassen
In de klinieken wordt gebruik gemaakt van inhalatie-anesthetica: gassen om de patiënt onder narcose te brengen. De meest gebruikte stof daarbij is isofluraan. 
Medewerkers die werken met inhalatie-anesthetica, kunnen door inademing blootgesteld worden aan de stof. Dit kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten. 

In 2009 heeft de faculteit een extern onderzoeksbureau (RPS Advies) de blootstelling aan isofluraan in alle OK's van de faculteit laten meten. De metingen wezen uit dat de blootstelling in alle gevallen ruim onder de toegestane grenswaarden bleef. Ook bij het GDL zijn blootstellingsonderzoeken uitgevoerd. Dergelijke metingen zullen periodiek gedaan worden om de blootstelling aan anesthesiegassen te blijven monitoren. Onderhoud van de apparatuur, het opvolgen van de procedures en een adequate opleiding van medewerkers moeten zorgen dat de lage blootstelling ook zo zal blijven.

Cryogenen

Op verschillende plaatsen worden cryogenen gebruikt: vloeibare gassen met een zeer lage temperatuur. Aan het werken met cryogenen worden speciale eisen gesteld aan de inrichting van de ruimte (met zuurstofdetectie), aan de persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt  worden en aan het vervoer van vaten.

 

Werken brengt altijd een lichamelijk belasting met zich mee. Meestal is dat een redelijke belasting die goed vol te houden is en wellicht zelfs een trainingseffect heeft (het gaat steeds gemakkelijker).

Als de belasting te hoog wordt, kunnen er klachten optreden. Neem bij vragen over fysieke belasting of bij klachten die met het werk te maken hebben, contact op met de afdeling Arbo & Milieu.

Beeldschermwerk 
Langdurig werken achter een beeldscherm kan op termijn gezondheidsklachten aan de armen, de nek en de schouders opleveren. De Universiteit Utrecht heeft beleid om uitval en verzuim door beeldscherm gebonden klachten te voorkomen. Je leest er hier meer over. 

Bij het werk kunnen infecties optreden die te maken hebben met de werkzaamheden. De faculteit heeft een vaccinatiebeleid opgesteld om medewerkers en studenten waar mogelijk preventief te beschermen of te vaccineren na een incident. Daarin is ook een rol weggelegd voor de bedrijfsarts en de Arbodienst Zorg van de Zaak. In het beleid Preventie en Vaccinaties is informatie opgenomen over de regelingen bij vaccinaties.

Studenten

Studenten krijgen in het begin van hun eerste jaar een tetanus-vaccinatie. Daarnaast worden studenten in de co-schappen soms meegenomen in de griepvaccinatie. Dit hangt af van de werkzaamheden en het departement.

Lees meer over:

Meer informatie?

Zoönosen zijn ziekten die kunnen overgaan van dier op mens. Sommige zoönosen zijn alleen vooral hinderlijk, andere daarentegen kunnen ernstige symptomen geven en soms zelfs levensbedreigend zijn.

De ernst van het ziektebeeld kan sterk variëren bij mens en dier. Sommige ziekten verlopen bij dieren zonder symptomen, terwijl zij bij de mens wel ernstige verschijnselen kunnen geven.

Hoe zoönosen te vermijden?

Algemeen hygiënische werkwijzen helpen om het risico op infecties te minimaliseren:

 • Was regelmatig en grondig de handen met zeep
 • Dek wondjes af met een waterafstotende pleister of gebruik handschoenen
 • Draag beschermende kleding en schoeisel (bijv. laarzen, klompen)
 • Draag handschoenen en indien nodig aangevuld met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (mond/neusmasker, veiligheidsbril)
 • Naalden nooit recappen na gebruik weggooien in de daarvoor bestemde naaldcontainers
 • Fixeer dieren goed, eventueel met hulp van collega's
 • Wees extra voorzichtig bij verlossingen van zowel levende als dode vruchten. Zeker zwangere vrouwen moeten contact met abortusmateriaal vermijden.
 • Maak gebruikte materialen schoon en desinfecteer (Thermometers en endoscopen zijn mogelijke bronnen van infectie)

Ben je zwanger?
Een aantal zoönosen houdt een risico in voor zwangeren omdat zij een abortus dan wel vruchtafwijkingen kunnen veroorzaken. Zoönosen waarvan bekend is dat ze een risico vormen voor zwangeren zijn:

 • Toxoplasmose
 • Rubellavirus (Rode Hond)
 • Chlamydia psittaci (Papegaaienziekte)
 • Listeria monocytogenes
 • Leptospirosis Hardjo (Melkerskoorts)

Meer weten?

Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het immuunsysteem op allergenen: lichaamsvreemde maar onschuldige eiwitten. Bij sommige mensen wekt blootstelling aan dergelijke eiwitten een immuunreactie op. Allergie komt bij ongeveer 40% van de westerse bevolking voor. 

Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 • Latex-allergie: medewerkers en studenten die veelvuldig in aanraking komen met latexproducten, zoals handschoenen, lopen het risico een latexallergie te ontwikkelen
 • proefdierallergie: medewerkers en studenten die veel in aanraking komen met (proef)dieren kunnen een overgevoeligheid ontwikkelen voor bepaalde eiwitten. 

Heb je last van een allergie en belemmert dit je in je studie? Meld dit dan aan de studieadviseur. Voor informatie over gezondheidsrisico's kun je terecht bij de afdeling Arbo & Milieu.

Biologische Veiligheid omvat een pakket aan maatregelen dat wordt getroffen om de veiligheid van onderzoek en onderwijs met biologische agentia (BA), waaronder ook genetisch gemodificeerde (micro-)organismen (ggo), te waarborgen.

Voor vragen of advies rond biologische veiligheid kun je je wenden tot de Biologische Veiligheidsfunctionaris van de faculteit:

Iedereen hoort veilig te kunnen werken en studeren, ook als je zwanger bent. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico's van bepaalde werkzaamheden. Het is wellicht niet leuk om in een vroeg stadium de zwangerschap bekend te maken, maar in situaties waarbij extra risico's aanwezig zijn, is dit wel aan te bevelen. Samen met de leidinggevende / begeleider kan worden gekeken of aanpassing van werkzaamheden of werktijden nodig is.

Ben je student en zwanger, meld dit dan aan de studieadviseur. De studieadviseur kan advies geven over studievertraging, mogelijkheden voor financiële steun (afstudeersteun en/of toeslag studiefinanciering) en kinderopvang. Voor informatie over gezondheidsrisico's kun je terecht bij de afdeling Arbo & Milieu.

Wil je nog geen melding doen van de zwangerschap, maar wel informatie ontvangen: mail dan naam, privé-adres, de afdeling waar je werkt (ivm uitdraai risicovolle stoffen) en eventuele specifieke vragen naar Arbo & Milieu. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Klik hier voor de folder 'Kinderwens en zwangerschap' van de afdeling Arbo & Milieu. Deze informatie geldt voor medewerkers en voor studenten in vergelijkbare situaties.