Kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs

Goede kwaliteit van het onderwijs is voor iedereen belangrijk. In de kwaliteitszorgcyclus werken studenten, docenten, coördinator kwaliteitszorg en onderwijsdirecteur samen aan onderwijsverbetering en het borgen van de kwaliteit van het onderwijs.

Op grond van student- en docentevaluaties worden conclusies getrokken en concrete afspraken gemaakt voor verbetering en borging van de kwaliteit van het onderwijs. Deze afspraken zijn openbaar en worden jaarlijks/periodiek verantwoord door de cursusleider aan de onderwijsdirecteur.

In het handboek Kwaliteitszorg onderwijs kun je meer lezen over wie wat doet in de kwaliteitszorg bij de opleiding Diergeneeskunde en welke onderdelen de kwaliteitszorg kent.

De kwaliteitszorg is een cyclisch proces. Dit staat uitgebreid beschreven in het Handboek kwaliteitszorg onderwijs.

De twee bijlagen: Verantwoordelijkheden cursusleider en Toetsbeleid horen bij het handboek kwaliteitszorg.

Alle cursussen worden minimaal eens per drie jaar geëvalueerd. Voor de bachelor gaat het om evaluatie van blokken en het lijnonderwijs en in de master om masteronderdelen zoals blokken of ‘rondjes’. 

Hoe werkt dat?

  • Alle cursussen worden minimaal eens per 3 jaar geëvalueerd middels o.a. een studentenenquête, die wordt uitgezet via het digitale evaluatiesysteem Caracal. Na het einde van een cursus vul je een enquête in, indien van toepassing. 
  • Minimaal eens per 3 jaar is er een kwaliteitszorggesprek waarin studenten van de jaarkern en docenten de cursus evalueren. De onderwijsdirecteur en beleidsmedewerker onderwijs zijn hierbij aanwezig. De evaluatie wordt gedaan op basis van de uitslagen van de enquêtes, de afspraken die vorige periode zijn gemaakt, de kengetallen van de cursus en narratieve feedback.
  • Er worden concrete afspraken gemaakt en vastgelegd om de cursus te verbeteren voor de komende periode. 

Caracal

Caracal is een digitale evaluatiesysteem waar je kunt inloggen met je solis-id en wachtwoord. Je ziet vervolgens de evaluaties staan die je kunt invullen. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Na de sluitingstermijn kun je in Caracal de volgende gegevens van de door jou gevolgde cursussen bekijken: 

  • De kengetallen
  • De reactie van de cursuscoördinator op de enquete uitslagen
  • De uitslagen van studentenquêtes
  • Het gespreksverslag van het kwaliteitszorggesprek met de afspraken voor verbetering

Tussentijdse evaluatie

Tijdens en na een cursus kun je altijd met de docent in gesprek gaan over zaken die mogelijk anders of beter zouden kunnen. Veel docenten lassen ook halverwege de cursus een moment van tussentijdse evaluatie in.

 

Studenten krijgen bij afronding van de opleiding een enquête en alumni van de master krijgen rond 1 jaar na afstuderen een enquête. De uitkomsten van de evaluaties worden jaarlijks besproken tijdens een kwaliteitszorgbijeenkomst met studenten en docenten. Deze bijeenkomst wordt per opleiding georganiseerd door de Opleidingscommissie (OC) van de betreffende opleiding, in samenwerking met de Studentenraad (SR). Indien van toepassing, worden ook de resultaten van de NSE besproken. De uitkomsten en verbeterafspraken van de kwaliteitszorgbijeenkomst worden vastgelegd in een verslag. 

De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarbij jaarlijks vrijwel alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over alle aspecten van hun studie. Denk aan: de inhoud van de opleiding, docenten, informatie vanuit je opleiding, studiefaciliteiten, studielast, toetsing en beoordeling, etc.

De NSE 2020

Nationale Studenten Enquête (NSE) gaat dit jaar niet door. Hier is landelijk voor gekozen omdat het organiseren van een studenttevredenheidsenquête in tijde van een coronacrisis hoogstwaarschijnlijk geen valide resultaten oplevert. Bovendien focust de UU zich nu vooral op het zo goed mogelijk organiseren van het (digitale) onderwijs. 

NSE bijeenkomsten

De faculteit Diergeneeskunde organiseert, in samenwerking met de Studentenraad (SR), jaarlijks bijeenkomsten met studenten om de resultaten van de NSE te bespreken en samen verbetervoorstellen te formuleren.