Student in Studielandschap

 

Tijdens je studie kun je bij verschillende begeleiders van de faculteit Diergeneeskunde terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat over allerlei zaken met betrekking tot je opleiding.

Begeleiding en advies bij Diergeneeskunde:

De studieadviseurs adviseren over studieplanning, leerstrategieën, studievertraging (bijv. op grond van ziekte of persoonlijke omstandigheden) en andere onderwerpen. De studieadviseurs verstrekken ook informatie over o.a. toelating tot de opleiding, relevante wet- en regelgeving en procedures waar je als student mee te maken hebt, bijzondere voorzieningen en keuzemogelijkheden.

De gesprekken met de studieadviseurs zijn vertrouwelijk.

In verband met Covid-19 zijn de spreekuren van de studieadviseurs thans allemaal op afspraak. De afspraken kunnen altijd via Teams en op sommige dagen op locatie plaast vinden (zie hieronder voor meer informatie). In het geval van een Teams-afspraak, neemt de studieadviseur op het afgesproken tijdstip contact met je op. 

Afspraak inplannen

Je kunt via de digitale afspraakkalender een afspraak maken. 

Spreekuren

Studieadviseur 1e en 2e jaar bachelor Diergeneeskunde 

Anniek Mestebeld: a.g.mestebeld@uu.nl
Maandag 10.30 – 12.00 uur (korte afspraken) - via MS Teams
Donderdag 9.00 – 12:00 uur (lange afspraken) -  via MS Teams of op locatie 

Studieadviseur 3e jaar bachelor Diergeneeskunde 

Aster Steijlen: a.d.steijlen@uu.nl
Maandag 14.00 – 17:00 uur (korte afspraken) - via MS Teams
Woensdag 13.00 – 16 uur (lange afspraken) - via MS Teams of op locatie 

Studieadviseur master

Trudi Miltenburg: g.a.j.miltenburg@uu.nl 
Dinsdag 10.00 – 14:00 uur (lange afspraken) - via MS Teams of op locatie 
Donderdag 12.00 - 13.30 uur (korte afspraken) - via MS Teams

Professionele ontwikkeling in de master

Het tutoraat in de master heeft als belangrijkste doelstelling je te ondersteunen in je ontwikkeling tot een diergeneeskundige professional zoals gedefinieerd in het diergeneeskundig competentieprofiel. De overgang van opleiding naar werkveld maakt hier deel van uit. Je ontwikkeling maak je zichtbaar door het verzamelen van feedback van docenten, medestudenten, tutor en soms ook van cliënten. Deze feedback verzamel je in een elektronisch portfolio. De feedback en de leerdoelen die je jezelf stelt bespreek je met je tutor. Het portfolio wordt tijdens de master twee maal beoordeeld door een aparte beoordelingscommissie.

Als je een functiebeperking hebt, kun je speciale voorzieningen en begeleiding aanvragen.

Bij een functiebeperking kun je denken aan: 

 • Dyslexie
 • AD(H)D
 • Een chronische ziekte (o.a. ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS)
 • Visuele, auditieve en motorische beperkingen
 • Een autismespectrumstoornis (ASS)
 • Chronische psychische problematiek (o.a. chronische depressie)

Voorziening aanvragen

Er zijn verschillende soorten voorzieningen. Een voorbeeld van een onderwijs- en tentamenvoorziening, is bijvoorbeeld extra tijd bij tentamens. Je kunt via OSIRIS Student (tabblad Zaken > Aanvraag voorzieningen) een verzoek voor onderwijs- en toetsvoorzieningen indienen. 

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met je studieadviseur

Ook vind je uitgebreidere informatie op de UU-pagina Studeren met een functiebeperking.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

In verband met de aangescherpte adviezen van de overheid en de gezondheidsraad rondom het Coronavirus willen de studentendecanen graag hun verantwoordelijk nemen t.a.v. de gezondheid van onze studenten. Het college van bestuur heeft besloten de komende weken geen face-to-face gesprekken meer te houden.

Wat betekent dit voor jou?

Geplande individuele afspraken zullen, voor zover mogelijk, telefonisch of via beeldbellen worden gedaan.

Heb je de komende weken een afspraak met één van de studentendecanen, willen wij je verzoeken niet naar het bestuursgebouw te komen, de studentendecaan zal telefonisch contact met je opnemen op de geplande tijd of je per mail benaderen om iets anders af te spreken.

Het merendeel van ons personeel zal vanuit huis werken, dit betekent dat je gebeld kunt worden zonder nummerherkenning.

We vragen om jullie begrip voor deze maatregelen.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Meer informatie.

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. 

Denk bij voorbeeld aan:

 • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
 • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
 • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
 • de manier waarop een brief is beantwoord.

Misschien kun je langs informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Of advies in te winnen van je studieadviseur of een studentendecaan.

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

 • trainingen
 • workshops
 • cursussen
 • individuele begeleiding
 • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

Caring Universities biedt gratis online programma's aan om de geestelijke gezondheid van studenten te helpen verbeteren. Alle programma's zijn evidence-based, gemaakt door klinische psychologen, en omvatten online coaching. Lees meer op de pagina over Caring Universities.

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Als je twijfelt of je bachelorstudie bij je past, ga dan eens praten met de tutor en/of de studieadviseur van je opleiding. Je kunt je ook inschrijven voor een workshop studiekeuze of een afspraak maken voor een studiekeuzegesprek. Andere tips en informatie vind je op de studiekeuzepagina
Ben je op zoek naar een passende master? Kijk dan op de pagina begeleiding voor masterkiezers.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen