Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

In onderstaand overzicht vind je eerst informatie specifiek voor Diergeneeskunde.

Examendatum

De examencommissie bepaalt wanneer je bent afgestudeerd en wat je uiteindelijke examendatum wordt (de datum op je diploma). Je bent afgestudeerd wanneer je aan alle examenvereisten voldoet.

Let op! De procedure bij de faculteit Diergeneeskunde wijkt af van de procedure van de Universiteit Utrecht: je wordt niet per e-mail door de examencommissie geïnformeerd wanneer je (bijna) aan alle exameneisen hebt voldaan. Je houdt dit zelf in de gaten.

Let op! Automatisch afstuderen houdt niet in dat je ook automatisch wordt uitgeschreven! Wil je je (tussentijds) uitschrijven, dan moet je dit zelf regelen.

Lees meer over het examen en afstuderen in de master Onderwijs- en Examenregeling diergeneeskunde. Deze vind je onder Praktische zaken > Regelingen en procedures op deze site.

Heb je vragen over afstuderen of wil je je examen uitstellen?

Je kunt contact opnemen met Trudi Miltenburg. Een verzoek tot uitstel kun je richten aan de master examencommissie per e-mail: examencommissie.ma.vet@uu.nl. Een verzoek tot uitstel bevat een motivatie voor dit verzoek en je studentnummer.

Data diploma-uitreikingen master Diergeneeskunde

 • Woensdag 10 juli 2019, 16.00 – 17.30 uur 
 • Donderdag 29 augustus 2019, 15.30 – 17.30 uur
 • Vrijdag 20 september 2019, 16.00 – 17.30 uur
 • ​Dinsdag 8 oktober 2019, 11.00 – 12.30 uur
 • Woensdag 6 november 2019, 16.00 -17.30 uur
 • Vrijdag 13 december 2019, 11.00 – 12.30 uur
 • Donderdag 9 januari 2020, 15.00 – 16.30 uur
 • Donderdag 6 februari 2020, 14.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 12 maart 2020, 13.30 – 15.00 uur
 • Donderdag 9 april 2020, 14.00 – 17.30 uur*
 • Vrijdag 15 mei 2020, 15.00 – 16.30 uur
 • Donderdag 11 juni 2020, 15.00 – 17.30 uur

De uitreikingen vinden plaats in de aula het Academiegebouw aan het Domplein.

* 2 sessies – maximaal 30 kandidaten

Masterexamen

Iedere maand is er een diploma-uitreiking voor de geslaagde kandidaten voor het masterexamen. De diploma-uitreiking gaat door in geval er minstens vier geslaagde kandidaten zijn aangemeld. Je bent verplicht om bij de diploma-uitreiking aanwezig te zijn en het diploma onder toeziend oog van de examencommissie te tekenen. Het diploma wordt gedateerd op de laatste dag van de maand, waarin je aan alle verplichtingen hebt voldaan en alle onderdelen van het examen met minimaal een voldoende beoordeeld zijn.

Aanmelden voor diploma-uitreiking master Diergeneeskunde

Om deel te nemen aan de diploma-uitreiking:

 • Meld je je aan uiterlijk acht weken vóór de dag waarop de diploma-uitreiking plaatsvindt. Voorwaarde: de laatste onderwijsverplichtingen zijn uiterlijk twee weken voor de diploma-uitreiking met een voldoende resultaat afgerond.
 • Meld je je aan met een aanmeldformulier. Het aanmeldformulier lever je in bij de OSZ balie in het Studielandschap met het formulier van de D.S.K. (ten behoeve van het afstudeerpraatje en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Bij het aanmelden voor de diploma-uitreiking vul je bij de OSZ-balie een curriculumevaluatie over de master in. Het invullen van deze evaluatie kost ongeveer 10 minuten.

Afmelden voor diploma-uitreiking master Diergeneeskunde

Mocht je bij nader inzien niet bij de uitreiking aanwezig kunnen zijn, meld je dan uiterlijk veertien dagen voor de diploma-uitreiking per e-mail af: osz.vet@uu.nl. Voor een volgende diploma-uitreiking moet je je opnieuw aanmelden met een aanmeldingsformulier.

Als pas afgestudeerde dierenarts kun je de Eed / Belofte voor de Dierenarts afleggen. De ceremonie van het afleggen van de Eed / Belofte van de Dierenarts volgt direct na de diploma-uitreiking.

Veterinaire eed / Belofte voor de Dierenarts.

Vastgesteld in de vergadering van het faculteitsbestuur Diergeneeskunde van 20 november 2018.

[Kader I: Algemeen]

Ik zweer/beloof dat ik de diergeneeskunde, zo goed als ik kan, zal uitoefenen ten dienste van het dier, mijn medemens en de samenleving. Met mijn academische kennis en kunde zal ik mij inzetten voor de bevordering van de gezondheid en het welzijn van dieren, alsmede voor de bescherming van de volksgezondheid en de leefomgeving.

[Kader II: Uitvoering]

Ik stel het belang van het dier voorop en houd daarbij rekening met de opvattingen van de mens die de verantwoordelijkheid voor het dier heeft, waarbij ik recht doe aan de intrinsieke waarde van het dier. Ik luister naar de dierhouder/dierverzorger en zal hem/haar naar behoren informeren, waarbij ik zorgvuldig zal omgaan met wat mij is toevertrouwd.

[Kader III: Nascholing]

Ik erken de verplichting om mijn diergeneeskundige kennis en kunde blijvend te bevorderen, waarbij ik de grenzen van mijn mogelijkheden (h)erken. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ken aldus mijn verantwoordelijkheid jegens de veterinaire professie.

[Kader IV: Zorgplicht]

Ik zal de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de diergezondheidszorg bevorderen, waarbij ik integer zal omgaan met mijn veterinaire kennis en daar naar zal handelen.

Ik zal zo het beroep van dierenarts in ere houden.

Dat beloof ik. (Of: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.)

 

Met het afleggen van de eed of belofte wordt er uitdrukking gegeven aan de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van afgestudeerde dierenartsen. Zowel de faculteit Diergeneeskunde als de KNMvD en het beroepsveld vinden het belangrijk hieraan vorm te geven. De eed / belofte heeft een verbindend karakter en is op vrijwillige basis.

Het afleggen van de eed of belofte door pas afgestudeerde dierenartsen gebeurt op vrijwillige basis. De organisatie gaat er van uit dat je als pas afgestudeerde dierenarts de eed / belofte wil afleggen.

Mocht je als pas afgestudeerde dierenarts de eed of belofte niet willen afleggen, stuur dan een e-mail naar de afdeling Onderwijs- en Studentenzaken, e-mail: osz.vet@uu.nl.

De registratie van het niet afleggen van de eed / belofte wordt uitsluitend gebruikt voor een goede organisatie van de ceremonie. Pas afgestudeerde dierenartsen die de eed / belofte niet willen afleggen worden tijdens de ceremonie niet opgeroepen. Na de ceremonie wordt registratie omtrent het niet afleggen van de eed /belofte vernietigd.

De ceremonie van de is onderdeel van de diploma-uitreiking van de masteropleiding Diergeneeskunde.

De ceremonie verloopt als volgt:

 • De voorzitter van de master examencommissie vraagt de pas afgestudeerde dierenartsen te gaan staan
 • Vervolgens leest de voorzitter van de master examencommissie de eed / belofte voor
 • Daarna somt de voorzitter van de examencommissie één voor één de namen op van de pas afgestudeerde dierenartsen
 • Elke pas afgestudeerde dierenarts legt de eed of belofte af door “ zo waarlijk helpe mij God almachtig” of “dat beloof ik” uit te spreken

Waar kan ik terecht als ik meer wil weten?

Stuur een e-mail naar de afdeling Onderwijs- en Studentenzaken, e-mail: osz.vet@uu.nl.

Lees meer over wat je bereikt hebt als je bent afgestudeerd als masterstudent bij de eindtermen van de master Diergeneeskunde onder de kop Onderwijs op deze website.

Algemeen bevoegd dierenarts

Na je afstuderen ben je algemeen bevoegd als dierenarts. Dat wil zeggen dat je in principe met alle diersoorten mag werken. Echter, voor bepaalde specifieke handelingen is het bij een aantal diersoorten noodzakelijk om erkend dierenarts te zijn. Als je bent afgestudeerd ben je nog geen erkend dierenarts, maar je hebt een startcompetentie voor de diersoort(en) van jouw programma. Na het afstuderen is het wel mogelijk om via bijscholing op een ander gebied te gaan werken dan het programma waarin je bent afgestudeerd.

Registratie in Diergeneeskunderegister

Dierenarts is een gereguleerd beroep dat niet zomaar iedereen mag uitoefenen. De overheid stelt wettelijke eisen aan de uitoefening van het beroep dierenarts. Een van de eisen is dat als je in Nederland als dierenarts aan het werk wilt, je in het Diergeneeskunderegister staat geregistreerd. Het masterdiploma Diergeneeskunde van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht geeft het recht om je als dierenarts te registreren.

Gewaarmerkt kopie diploma

Bij het afstuderen ontvang je een gewaarmerkte kopie van je diploma. Deze heb je nodig om je te registreren in het Diergeneeskunderegister. Ga naar www.diergeneeskunderegister.nl voor meer informatie en het indienen van een aanvraag tot registratie.

CIBG

Het CIBG (uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voert de registratie uit. Het CIBG heeft een wettelijke termijn van acht weken om je te registreren. Hier is helaas niets aan te doen. Echter, de registratie van in Nederland afgestudeerde dierenartsen is relatief eenvoudig en ervaring leert dat de registratie vaak binnen twee weken is afgerond.

Let op: je mag pas als dierenarts werken nadat je bericht van het CIBG hebt ontvangen dat je bent geregistreerd.

Tijdelijke registratie

Mocht je aan het werk willen voordat je het masterdiploma Diergeneeskunde hebt ontvangen, dan is dit alleen mogelijk via een tijdelijke registratie. Je kunt je met een afstudeerverklaring aanmelden bij het CIBG. Als al je resultaten verwerkt zijn in OSIRS (en alle 180 studiepunten zijn vrijgegeven), kun je een afstudeerverklaring aanvragen door een mailtje te sturen naar: osz.vet@uu.nl.

Let op: je mag pas als dierenarts werken nadat je bericht van het CIBG hebt ontvangen met een bevestiging van tijdelijke registratie.

Om de registratie definitief te maken moet je binnen drie maanden de gevraagde bewijsstukken aanleveren.

Hieronder vind je aanvullende informatie van de Universiteit Utrecht.
Let op: de regelgeving met betrekking tot automatisch afstuderen bij de faculteit Diergeneeskunde wijkt af van de regelgeving bij de Universiteit Utrecht (zie bovenstaande regelgeving). 

Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

Als je (binnenkort) bent afgestudeerd moet je rekening houden met een aantal belangrijke dingen:

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald ná 1995. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma vóór 1995 behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Kijk op de centrale pagina's voor meer informatie over verificatie van opleidingsgegevens.

Wil je na je afstuderen contact houden met andere alumni van de Universiteit Utrecht? Er zijn verschillende alumninetwerken waar je aan kunt deelnemen:

 • Het Universiteitsfonds is een vereniging voor alumni. Het U-fonds subsidieert activiteiten voor en door studenten, geeft beurzen en prijzen, sociale zorg aan studenten in financiële nood, vestigt bijzondere leerstoelen en werkt samen met de universiteit aan fondsenwerving en sponsoring. Steun het Utrechts Universiteitsfonds door vriend te worden en profiteer daarmee van aantrekkelijke kortingen.
 • Neem deel aan het UU Mentornetwerk en geef of krijg advies over je carrière.
 • Wordt lid van het Jonge Alumni Netwerk, een netwerk voor pas afgestudeerden.