Aanmeldinformatie master Landbouwhuisdieren

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om je aan te melden voor de huidige masteropleiding Landbouwhuisdieren. 
 

Je kunt je elke maand aanmelden voor de master Landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid tot en met de zondag vóór de laatste maandag van de maand. Ben je decentraal geselecteerd voor de richting Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid dan ben je verplicht dit masterprogramma te kiezen. 

Je vindt hier praktische informatie die je nodig hebt voordat je gaat starten met de huidige master Landbouwhuisdieren en om je aan te melden voor een specifiek programma en een bepaald startmoment. We vragen je alle informatie aandachtig door te nemen en met name aandacht te schenken aan de informatie over afstudeereisen en geheimhoudingsplicht. 

Op deze pagina vind je:

 • Drie algemene kennisclips
 • Informatie over de geheimhoudingsplicht in de master
 • Informatie over het studieprogramma en de afstudeereisen per masterprogramma 

Heb je alle onderdelen bekeken? Meld je dan onder aan deze pagina aan met het aanmeldformulier voor het masterprogramma van jouw keuze. Na je aanmelding ontvang je een automatische e-mail.

Kennisclips master Diergeneeskunde 

In onderstaande eerste kennisclip vind je meer informatie over de opbouw van de master Diergeneeskunde en met welke onderdelen je de master kunt beginnen. In de tweede kennisclip wordt uitgelegd hoe de masterplanning in elkaar zit. De derde kennisclip gaat over het portofolio en tutoraat in de master. 

Geheimhoudingsplicht

Als masterstudent moet je weten om te gaan met vertrouwelijke informatie. 

Dit betekent onder andere dat je informatie over patiënten, eigenaren, diagnoses en behandelingen en onderzoeksgegevens geheim zult houden. In het uitklapmenu hieronder kun je hier meer over lezen. 

Artikel 4.5 | Geheimhouding c.q. omgaan met vertrouwelijke informatie

 1. De student diergeneeskunde wordt tijdens de opleiding geconfronteerd met vertrouwelijke informatie betreffende patiënten, eigenaren, diagnoses en behandelingen, gegevens over derden en onderzoeksgegevens. Het doel van het verstrekken van deze informatie is het opdoen van praktische kennis tijdens de opleiding tot dierenarts. Met betrekking tot deze informatie geldt dat de student diergeneeskunde:
  - deze informatie moet behandelen als vertrouwelijke informatie, d.w.z. dat de student de informatie gedurende het hele leven voor derden strikt geheim zal houden;
  - deze informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, mag toepassen voor enig ander doel dan genoemd in de tweede volzin van dit lid.
  De faculteit is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere informatie te verstrekken en alle reeds verstrekte informatie op te eisen.
 2. De student diergeneeskunde mag beeld-, geluids- of dierlijkmateriaal dat door de faculteit wordt aangeboden niet zonder voorafgaande aantoonbare toestemming van de faculteit gebruiken. De student diergeneeskunde mag voorts door haar zelf op de terreinen van de faculteit vervaardigd beeld-, geluids- of dierlijkmateriaal waarop medewerkers, cliënten of dieren zijn afgebeeld of te horen uitsluitend met de aantoonbare toestemming van de faculteit gebruiken.
 3. Indien de student naar het oordeel van de faculteit haar geheimhoudingsverplichtingen niet, of niet volledig nakomt, zal zij volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de faculteit lijdt door de gevolgen hiervan. Tevens kan de examencommissie verregaande sancties opleggen aan de student die vertrouwelijke informatie en/of beeld- en geluidmateriaal van de faculteit verspreidt/heeft verspreid, bijvoorbeeld (tijdelijke) uitsluiting van deelname aan het onderwijs en toetsen, zie tevens de sancties zoals genoemd in het artikel ‘Fraude en Plagiaat’.
 4. De student heeft de plicht om misstanden in het kader van professionele integriteit te melden bij de studieadviseur of het meldpunt: ‘Professioneel handelen en dierenwelzijn’. In dat geval geldt de in lid 1 en 2 bedoelde geheimhoudingsplicht niet tegenover de studieadviseur of het meldpunt.
 5. Lid 1 tot en met 4 van dit artikel zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op alle vormen van extramuraal onderwijs.

Studieprogramma en de afstudeereisen per programma

Zorg dat als je start met de master je op de hoogte bent van belangrijke zaken over je studieprogramma en de toetsing. 

In de Blackboard-module 'Master Algemeen' vind je o.a. informatie over:

 • de afstudeereisen van je programma
 • de eindtermen en het competentieprofiel
 • persoonlijke- en professionele ontwikkeling

Lees deze informatie op Blackboard goed door!

In de uitklapmenu's hieronder vind je per programma een schematisch studieprogramma. 

Heb je alle onderdelen bekeken? Meld je dan met het aanmeldformulier aan voor het masterprogramma van jouw keuze. Na je aanmelding ontvang je een automatische e-mail.

Let op: dien ook een 'verzoek tot inschrijving' in via Studielink!