Honours Programma master

honours programma master diergeneeskunde

Dit programma biedt excellente studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in veterinair wetenschappelijk onderzoek. Soms is het Honours Programma in de master een eerste stap naar een later af te ronden promotieonderzoek.

Het programma begint na afronding van de bachelor en moet volledig zijn afgerond voor de start van andere onderdelen van de master. Jaarlijks wordt er door de Master Onderwijs Commissie Onderzoek (MOCO) een aantal studenten geselecteerd voor deelname aan het programma.

Selectie studenten Honours Programma master Diergeneeskunde

In oktober van het derde studiejaar (laatste bachelorjaar) worden jaarlijks ruim 35 kandidaten door de Master Onderwijs Commissie Onderzoek (MOCO) geselecteerd om in aanmerking te komen voor het Honours Programma (HP). Het betreft een selectie op grond van studieresultaten: studenten met het hoogste gewogen gemiddelde cijfer over de eerste twee studiejaren (studieresultaten in de eerste kans behaald). De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.     

Bijzonder gemotiveerde studenten die niet op grond van studieresultaten zijn geselecteerd kunnen zichzelf aanmelden. De minimale studievoortgangseis voor deze studenten is een gewogen gemiddeld cijfer > 7,0 over de eerste twee studiejaren. De kans op daadwerkelijke toelating tot het HP is voor deze studenten soms iets kleiner dan voor de geselecteerde studenten. Hierover worden na de informatiebijeenkomst individuele afspraken gemaakt.

Informatiebijeenkomst

In oktober/november van elk academisch jaar organiseert de MOCO een informatiebijeenkomst over het HP voor de geselecteerde studenten. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt uitleg gegeven en er zullen enkele studenten (die op dat moment nog bezig zijn met hun HP of die dat recent hebben afgesloten) rapporteren over hun ervaringen. Studenten die een uitnodiging voor de bijeenkomst hebben ontvangen en serieuze belangstelling hebben voor het HP, worden geacht op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Tweede selectie

Studenten die na de bijeenkomst blijvend interesse voor het HP hebben, kunnen hun belangstelling tonen door middel van een beschrijving van hun motivatie / geschiktheid voor het HP. De MOCO zal hiervoor richtlijnen geven. Dit document dient binnen twee weken na de bijeenkomst in bezit te zijn van de MOCO.

De MOCO selecteert op grond van de studieresultaten en bovengenoemde documenten studenten die in aanmerking kunnen komen voor het HP. Deze studenten worden eind december uitgenodigd voor een gesprek met een aantal leden van de MOCO.

Indien de MOCO meent dat er meer dan tien studenten geschikt zijn, zal het definitieve besluit worden genomen nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden.

Gesprek met de MOCO

Doelstellingen van het gesprek:

 • Verdere selectie van kandidaten
 • Aanvullende informatievoorziening over het HP:
  • Informeren over de verwachtingen van de MOCO over studievoortgang en- niveau. De eisen met betrekking tot studievoortgang en -niveau zijn:
   • bachelorexamen in de juni/juli periode van het derde studiejaar te behalen
   • resultaten van 3e studiejaar minimaal 7,0 gemiddeld
   • studieresultaten behaald in de eerste kans, dan wel tijdig afgemeld
  • Informeren over financiële aspecten
  • Informeren over en oriënteren op mogelijke onderzoeksprojecten (aan de hand van onderzoeksvoorstellen)
  • Verstrekking van een informatiepakker met betrekking tot de verdere procedure

Dit gesprek vindt plaats in de tweede helft januari van het derde studiejaar.

Keuze onderzoeksvoorstel

Onderzoeksbegeleiders van alle departementen kunnen projectvoorstellen voor één jaar onderzoek bij de MOCO indienen. De MOCO beoordeelt of de projecten geschikt zijn voor HP studenten. De MOCO bewaakt ook de diversiteit van de onderzoeksprojecten en de diversiteit van de departementen en de begeleiders waarvan de projectvoorstellen afkomstig zijn. In januari verspreidt de MOCO de geschikt bevonden projectvoorstellen onder de geselecteerde studenten. Uiterlijk half maart meldt de student aan de MOCO welk onderzoek hij/zij heeft gekozen. Indien meerdere studenten belangstelling tonen voor eenzelfde onderzoeksvoorstel, beslist de begeleider uiteindelijk welke student het door hem/haar aangeboden onderzoek gaat uitvoeren. Studenten die begin maart nog niet tot een definitieve keuze zijn gekomen, krijgen één van de op dat moment nog beschikbare onderzoeksvoorstellen toegewezen.

Indienen werkplan

De student maakt in overleg met de begeleider een werkplan voor het onderzoek. Het werkplan moet voldoen aan de door de MOCO gestelde vereisten. Uiterlijk half april dient de student het werkplan bij de MOCO in. De MOCO beoordeelt het werkplan en vraagt zo nodig om aanpassingen of aanvullingen. Uiterlijk in de tweede helft van juni ontvangen student en begeleider wel/geen goedkeuring voor het werkplan.

Definitieve toelating tot het Honours Programma

Zodra het werkplan is goedgekeurd krijgt de student in principe goedkeuring om het HP per september aan te vangen. Deze goedkeuring is echter pas definitief als blijkt dat de student uiterlijk in augustus van het derde studiejaar zijn/haar bachelor heeft behaald. Na deze besluitvorming krijgt de student die tot het HP is toegelaten één van de commissieleden toegewezen als eerste aanspreekpunt vanuit de MOCO.

Schriftelijke tussenrapportage

Het Honours Programma-jaar begint in principe bij aanvang van het academisch jaar. Na vier à vijf maanden wordt de student door de MOCO verzocht een schriftelijke tussenrapportage op te stellen, deze aan de begeleider te laten lezen, en vervolgens naar de MOCO te sturen. In de tussenrapportage wordt aangegeven of het project, zowel qua onderzoek als qua aanvullende scholing, conform de planning loopt, en of er eventuele problemen worden gesignaleerd. De student wordt de mogelijkheid geboden tot een mondelinge toelichting.

Concept eindverslag

Na negen à tien maanden wordt de student en de begeleider geattendeerd op het tijdstip waarop het concepteindverslag van het HP uiterlijk moet worden ingeleverd bij de MOCO.

Studenten die een Honours Programma van een jaar hebben gevolgd en met een voldoende resultaat hebben afgerond, kunnen deze laten meetellen als onderzoeksstage van de master Diergeneeskunde.

Concept eindverslag

Afronding dient plaats te vinden binnen de termijn van twaalf maanden. Dit is van essentieel belang gezien de verdere inpassing in de master. Minimaal drie conceptverslagen (in het Engels) dienen in maand 12 bij de MOCO ingeleverd te zijn. Het verslag dient vergezeld te gaan van een schriftelijke goedkeuring van de begeleider(s) van de student.

Oordeel en goedkeuring

Drie tot vier weken na ontvangst geeft de MOCO een oordeel over het conceptverslag. Indien nodig wordt om aanvullingen/wijzigingen gevraagd. Deze aanvullingen/wijzigingen dienen binnen ongeveer twee weken door de student te worden aangebracht.

Pas na definitieve goedkeuring van het verslag wordt door de MOCO, in overleg met de student en de begeleider(s), een datum voor de mondelinge presentatie vastgesteld. Bij het secretariaat van de MOCO dienen drie exemplaren van het definitieve verslag te worden ingeleverd.

Symposium

Ter afsluiting van het HP wordt jaarlijks (in oktober/november) een symposium georganiseerd. Het streven is dat zoveel mogelijk Honours Programma-studenten de mondelinge presentatie tijdens dit symposium houden. De begeleiders en examiners beoordelen de student die het Honours Programma heeft afgerond door het invullen van een beoordelingsformulier. Deze eindbeoordeling vindt pas plaats nadat het verslag door de MOCO definitief is goedgekeurd én nadat de presentatie (tijdens het symposium) is gehouden. Deze beoordeling zal gelden als resultaat voor de onderzoeksstage van de master.

Evaluatie

Evaluatie van het Honours Programma vindt plaats middels een vertrouwelijk vragenformulier voor begeleider en student afzonderlijk. Deze vragenformulieren worden na de uitreiking van het getuigschrift aan begeleiders en studenten verzonden.

Procedure mondelinge presentatie:

 • Opening en inleiding door de voorzitter van de MOCO
 • Presentatie student(en): max. 15 minuten per student
 • Discussie onder leiding van de begeleider: max. 5 minuten

Samenstelling Master Onderwijs Commissie Onderzoek

dr. P.L.A.M. (Peter) Vos (voorzitter)
dr. S.S. (Saskia) Arndt
prof. dr. (Andrea) A. Gröne
dr. P.B. (Björn) Meij
dr. B.A.J. (Bernard) Roelen
prof.dr. W. (Willem) Stoorvogel
dr. S.A. (Sara) Burt
prof. dr. F. (Femke) Broere
dr. M. (Marta) de Ruijter-Villani
dr. G.A.J. (Trudi) Miltenburg (adviseur)

Naast bovengenoemd facultaire Honours Programma biedt de Universiteit Utrecht haar studenten onderstaande interdisciplinaire programma's in aanvulling op de reguliere masters waarin jij je talenten nog verder kunt ontwikkelen.

Young Innovators

Speciaal voor ambitieuze masterstudenten die hun creatieve capaciteiten willen inzetten voor complexe maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland, biedt de Universiteit Utrecht een honoursprogramma van 15 EC aan: de Young Innovators. Dit programma kun je volgen bovenop ieder masterprogramma van Universiteit Utrecht, maar er is wel een selectieprocedure. Je bedenkt samen met studenten van andere disciplines innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken binnen de volgende thema’s:

 • Duurzame innovaties voor het thema gezondheid
 • Duurzame innovaties voor het thema economie
 • Duurzame innovaties voor het thema verstedelijking

Informatie en aanmelden
Wil je meer weten over het studieprogramma en de ingangseisen? Uitgebreide informatie over Young Innovators uu.nl/younginnovators.