inspraak

Je kunt op verschillende manieren je mening geven over het onderwijs, voorzieningen en studie gerelateerde zaken:

 • Via cursusevaluaties kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen.
 • In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
 • Ga naar jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen en leg je suggestie voor verbetering voor.

medezeggenschap

Wil je zelf meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Als lid of bestuurslid van een medezeggenschapsorgaan doe je veel ervaring op en leer je constructief meedenken en meebeslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. Een goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor het functioneren van de universiteit.

Bij de faculteit Diergeneeskunde zijn studenten vertegenwoordigd in onderstaande (medezeggenschaps-) organen:

Contact

Email: studentenraad.vet@uu.nl

Samenstelling Studentenraad 2018-2019

 • Voorzitter: Nanet Rijlaarsdam
 • Jaarkern 1: Elja Jeujink, Annelies Lap
 • Jaarkern 2: Emmy de Paus
 • Jaarkern 3: Moniek Raadsen, Christian Cobben
 • Master Paard: Lucia Macri, Julie Schrijen
 • Master Landbouwhuisdieren: Sjoerd Lamers
 • Master Gezelschapsdieren: Maxime Laterveer, Doke Willemse
 • BachelorKernTeam: Vacature
 • MasterKernTeam: Lisa Paagman
 • Studentassessor Faculteitsbestuur: Robert Hendrickx
 • Board of Studies: Kimberly Monpellier
 • Assessor DSK: Florine Janssen
 • Faculteitsraad/Opleidingscommissie: Maaike Dijkhorst, Femke Boer

Wat is de Studentenraad?

De Studentenraad (SR) is het overkoepelende orgaan van alle studenvertegenwoordigers binnen diergeneeskunde. De SR bestaat uit studentleden van de jaar- en masterkernen, D.S.K., Board of Studies, Faculteitsraad, Opleidingscommissie en het Faculteitsbestuur. Samen met een onafhankelijke voorzitter vergaderen zij elke twee weken om de belangrijkste onderwijs en facultaire zaken te bespreken.

In de praktijk betekent dat dat we het over van alles kunnen hebben! Alle suggesties, ideeën en klachten over onderwijs en facultaire zaken komen namelijk via de afzonderlijke organen bij de SR. Qua onderwijs kun je denken aan roostering, hoeveelheid contacturen, hoeveelheid toetsen, toetskwaliteit etc.  Qua facultaire zaken kan het gaan over studiefaciliteiten als het studielandschap, kwaliteit computer, bureaustoelen maar ook het aanbod aan eten in de kantine!
Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken wat met de faculteit Diergeneeskunde te maken heeft.

In de vergaderingen van de SR worden problemen gesignaleerd en besproken, gaan we na of het een probleem is wat door meerdere studenten wordt ervaren en hoe ernstig het is. Daarna denken we na over een vervolgactie. Soms kunnen we het zelf oplossen, anders geven we het door aan de Faculteitsraad / Opleidingscommissie of de Studentassessor van het bestuur die het dan in een officiële vergadering aan kan kaarten. Ook hebben we 1x per maand een vergadering met OSZ om dingen aan te geven die zij misschien kunnen oplossen en ze op de hoogte te houden van wat er speelt.

Ben je benieuwd naar wat we allemaal bespreken? De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op het D.S.K.-bord in het Androclusgebouw en op de prikborden bij de klinieken. In de notulen wordt ook de eerstvolgende vergadering vermeld. Ook verschijnen er samenvattingen in het DDX-boekje wat op de faculteit verspreid wordt.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kun je altijd één van de leden van de studentenraad aanspreken! Heb je vragen of opmerkingen over onderwijs en faculteitsgerelateerde zaken, geef het door aan je jaar- of masterkern! Zij zullen deze zaken opnemen of doorgeven aan de Studentenraad! Direct mailen naar ons mag ook op studentenraad.vet@uu.nl

Altijd op de hoogte zijn? Volg ons dan op facebook: @SRDiergeneeskunde

Studentenraad 2018-2019 van de faculteit Diergeneeskunde

E-mail: masterkerngd@uu.nl.
Facebook: “Masterkern Gezelschapsdieren”

Samenstelling masterkern Geneeskunde van gezelschapsdieren

 • Voorzitter: Euan Goethals
 • Vice-voorzitter: Hannah Versteegh
 • Maxime Laterveer
 • Doke Willemse
 • Bonnie van Rooijen
 • Lianne Smink
 • Julia van Eupen
 • Simone Goedemans
 • Danny van Lith
 • Sterre van Veldhuizen
 • Celine Aldewereld
 • Anja van der Meer
 • Joshka Wolfs
 • Kaat Verbeek
 • Eline Spoelder
 • Kim Martens
 • Evelien van der Meer
 • Violetta Egberts
 • Maxime Jochems
 • Dewi Timmers
 • Dian Pieters
 • Miriam Dieperink
 • Nynke Visser
 • Charlotte Vroomen
 • Désirée Geukens

Wat doet de masterkern?

Elk masterprogramma heeft een eigen masterkern. Deze wordt gevormd door ongeveer tien studenten. De kern houdt zich bezig met het signaleren van eventuele problemen die tijdens het onderwijs en de studie in het algemeen bij hun jaargenoten/studiegenoten naar voren komen (bijvoorbeeld het onderwijsrooster, de studiewijzers, onderwijsfaciliteiten e.d.). De kernen spelen dit door naar betrokken docenten, faculteitsmedewerkers of de Studentenraad.
Daarnaast heeft de masterkern de zorg voor het doorgeven van mededelingen en informatie aan de jaargenoten/studiegenoten, het opnemen van de hoorcolleges en het evalueren van de cursussen met de cursusleiders. De masterkern kan ook initiatieven nemen, zoals:

 • Voeling houden met de achterban enerzijds en de jaargenoten in allerlei faculteitsorganen anderzijds
 • Als intermediair fungeren bij het voordragen van jaargenoten in faculteitsorganen en hen waar nodig bijstaan in de werkzaamheden
 • In het algemeen naar behoefte iets over een bepaalde aangelegenheid voor het eigen jaar organiseren
 • Contact onderhouden met de Studentenraad
 • Het op de hoogte houden van jaargenoten/studiegenoten over onderwerpen die besproken worden in de Studentenraad en in de kwaliteitszorggesprekken met de cursusleiders.

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen in de masterkern Gezelschapsdieren? Neem dan contact op met de kern.

Medezeggenschapsorgaan

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.

Samenstelling faculteitsraad

De FR heeft 16 zetels: 8 voor personeelsleden en 8 voor studenten. De studenten van de FR zijn tevens de studenten van de Opleidingscommissie (OC). De personeelsleden van de FR en OC zijn wel (grotendeels) verschillend. Emmy de Paus vertegenwoordigt dit jaar de FR/OC in de Studentenraad.

 • Onafhankelijk technisch voorzitter: prof.dr. M.E. Everts
 • Personeel: Len Lipman, Saskia Kliphuis, Trudi Miltenburg, Christine Piek, Jaime Rofina, Wout Puijk, Arend Schot, Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan
 • Studenten (bachelor): Meike van Leerdam, Eveline Tollenaar, Emmy de Paus (tevens lid SR) , Anne Dubbink
 • Studenten (master): Simons Blokhuis, Inge van der Maazen, Miriam Dieperink

Bevoegdheden faculteitsraad

De Faculteitsraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht. De bevoegdheden en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in het faculteitsreglement en het reglement van orde, die gebaseerd zijn op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ook heeft de raad initiatiefrecht, wat inhoudt dat zij dingen die zij belangrijk vindt kan agenderen bij het bestuur!

Elke 2 jaar zijn er verkiezingen voor de 8 personeelsleden en jaarlijks voor de 8 studenten van de FR.

Vergaderingen

De faculteitsraad vergadert iedere maand met het bestuur: om de maand is dit een formeel of een informeel overleg. De formele vergaderingen zijn openbaar. De agenda en vergaderstukken van de faculteitsraad worden de donderdag, een week voor de faculteitsraadsvergadering - en eerder indien mogelijk - op de teamsite van de faculteitsraad geplaatst. Je kunt inloggen met je solisgegevens.

Data 2019 - 2020

In 2019/2020 zijn de formele raadsvergaderingen op de volgende data:

 • 19 september 2019 12.45-15.00 uur
 • 2 december 2019 14.00-16.00 uur
 • 23 januari 2020 12.45-15.00 uur
 • 24 maart 2020 12.45-15.00 uur
 • 28 mei 2020 12.45-15.00 uur
 • 2 juli 2020 12.45-15.00 uur. Deze vergadering staat de middelenvedeling 2021 (instemmingsrecht) op de agenda.
 • 25 augustus 2020 12.45-15.00 uur. Deze vergadering staat de begroting 2021 (instemmingsrecht) op de agenda.

Locatie en tijd: W436 (meestal), Androclusgebouw, Yalelaan 1 van 12.45-15.00 uur. 

De vergaderingen zijn openbaar en je mag dus altijd een keer langskomen om mee te kijken!

Contact

Studentgeleding: SFRDGK@uu.nl
Gehele raad: DGK.Faculteitsraad@uu.nl

Bestuurlijk adviesorgaan

De Board of Studies (BoS) is een bestuurlijk adviesorgaan. In dit adviesorgaan zijn alle aspecten van onze faculteit vertegenwoordigd: het onderwijs, het onderzoek en de patiëntenzorg, alsmede een student lid. De BoS adviseert de onderwijsdirecteuren over zaken die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs en denkt mee over strategische keuzes waar de faculteit voor staat.

Ben je student en heb je een vraag over de BOS? Neem dan contact op met studentlid Kimberly Monpellier, e-mail: k.l.v.monpellier@uu.nl.

Samenstelling Board of Studies

 • prof. dr. W.D.J. (Wim) Kremer, vice-decaan, onderwijsdirecteur master
 • prof. dr. J.A. (Jaap) Wagenaar
 • prof. dr. M.H.N. (Marca) Wauben
 • Kimberly Monpellier BSc.
 • prof.dr. P.R. (René) van Weeren
 • dr. Ir.T. (Theo) van Haeften, adviseur, onderwijsdirecteur bachelor
 • drs. M.C.E. (Marlise) Mensink, adviseur, hoofd OSZ,
 • mr. B.D.L. (Benedikte) Sam, secretaris
 • Y.A.J.G. (Inez) Eikelboom-Nabbe, secretaresse

Inspraak- en medezeggenschapsorgaan

De faculteit Diergeneeskunde heeft opleidingscommissies voor de Undergraduate School, waarin het bachelor onderwijs is geregeld, en de Veterinary School voor het masteronderwijs. De opleidingscommissies vergaderen gezamenlijk. Hierna wordt daarom gesproken over de OC als afkorting voor de opleidingscommissies.

De OC is het inspraakorgaan en medezeggenschapsorgaan voor de onderwijsaangelegenheden binnen de faculteit Diergeneeskunde. De OC adviseert de decaan, vice-decaan en/of onderwijsdirecteuren bachelor en master over de kwaliteit van het onderwijs.

De belangrijkste taken van de OC zijn:

 • Het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER)*
 • Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwijsontwikkelingen in de toekomst

* Formeel berust het recht om de OER vast te stellen bij  zowel de faculteitsraad (FR) als de OC, maar de FR heeft deze bevoegdheid gedelegeerd via de afspraak dat de FR een advies van de OC zonder discussie zal overnemen.

Samenstelling opleidingscommissie

De OC heeft 16 zetels beschikbaar: 8 voor personeelsleden en 8 voor studenten (4 uit de bachelor  en 4 uit de master). De studenten van de OC zijn dezelfde studenten die als degenen in de faculteitsraad (FR). De personeelsleden van de FR en OC zijn wel verschillend. Eén student van de FR/OC is vertegenwoordigd in de Studentenraad. De vergaderingen van de OC worden geleid door een student als onafhankelijke voorzitter.

Elke 2 jaar zijn er verkiezingen voor de 8 personeelsleden en jaarlijks voor de 8 studenten van de FR.

Opleidingscommissie per september 2018

 • Onafhankelijk voorzitter: student Matthijs Knipscheer
 • Personeel: Hetty Boleij, Ronald Corbee, Niels Dekker, Jos Ensink, Bas Vaandrager, Herman Jonker,  Andre de Sterke, Dax Vendrig
 • Studenten (bachelor): Lisa Buren, Auke Ypma, Femke Boer (Lid SR), Maaike Dijkhorst (Lid SR)
 • Studenten (master): Pieter van Stockum, Milou van Velzen, Aafke Boon, Joost Boerrigter

Vergaderingen

De OC vergadert eens per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar en voor derden bij te wonen vanaf de publieke 'tribune'.

In 2019/2020 zijn de formele vergaderingen op de volgende data:

 • 17 oktober 2019, 13.30-16.00 uur
 • 19 december 2019, 13.30-16.00 uur
 • 20 februari 2020, 13.30-16.00 uur
 • 16 april 2020, 13.30-16.00 uur
 • 18 juni 2020, 13.30-16.00 uur

Locatie: Androclusgebouw, W436.

Contact

Algemene vragen: secretaris OC, Benedikte Sam, e-mail: b.d.l.sam@uu.nl
Inhoudelijke vragen: studenten, e-mail: SFRDGK@uu.nl

Leiding over de faculteit

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de faculteit. Hij wordt daarbij ondersteund door een bestuursteam dat uit vijf leden bestaat. In het faculteitsbestuur zit één student, namelijk de student-assessor. De taken van de assessor bestaan onder andere uit het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het faculteitsbestuur, het onderhouden van contact met de achterban en het signaleren van aandachtspunten. 

Samenstelling faculteitsbestuur

 • prof. dr. W.J.A. (Wouter) Dhert, (decaan)
 • prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, (onderzoeksdirecteur, vicedecaan, portefeuille onderzoek)
 • drs. G.J. (Geert) Tillemans, (faculteitsdirecteur)
 • prof. dr. W.D.J. (Wim) Kremer, (onderwijsdirecteur, vicedecaan, portefeuille onderwijs)
 • A. Schot, (OBP)
 • R. (Robert) Hendrickx, (student: 2018-2019)
 • drs. C.M. (Chava) Jurgens, (bestuurssecretaris), e-mail: c.m.jurgens@uu.nl.

Contact

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de huidige student-assessor Robert Hendrickx, e-mail: studentassessor.dgk@uu.nl.

Bij de Universiteit Utrecht op centraal niveau zijn studenten vertegenwoordigd in onderstaand medezeggenschapsorgaan:

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

Verkiezingen 2020

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Van 20 tot en met 22 april zijn er verkiezingen voor de studenten- en medewerkerszetels. Lees hoe je je verkiesbaar stelt en wat de planning is.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

In bovenstaande korte film vertelt Diergeneeskunde student Sonja over haar ervaringen in de U-raad (2017-2018).