Uitslag verkiezingen studentengeleding Faculteitsraad en Opleidingscommissies 2021-2022

Op 29 maart jl. heeft de kiescommissie de uitslag van de verkiezingen voor de studentengeleding van de faculteitsraad/opleidingscommissies 2021-2022 tijdens een openbare online bijeenkomst bekendgemaakt.

District ‘Studenten Undergraduate School’

Voor het district Studenten Undergraduate School is een kandidatenlijst ingediend met daarop evenveel kandidaten als zetels(4). Deze kandidaten zijn automatisch gekozen. De kiescommissie heeft daarom de volgende kandidaten verkozen verklaard:

‘Lijst voor de bachelorstudent’

 1. C.T. (Casper) van der Spek
 2. M.  (Maarten) ter Haar
 3. T.J. (Thijs) Stringer
 4. E.A. (Eline) Reichwein

District ‘Studenten Veterinary School’

Voor het district ‘Studenten Veterinary School’ is een kandidatenlijst ingediend met daarop evenveel kandidaten als zetels(4). Deze kandidaten zijn automatisch gekozen. De kiescommissie heeft daarom de volgende kandidaten verkozen verklaard:

‘Lijst Veterinaire Studentenbelangen’

 1.  C.A. (Cas) Molenbroek
 2.  V.R. (Vicky) Vos
 3.  F. (Femke) Wisman
 4.  D.K (Desirée) van Zijtveld

De facultaire kiescommissie,

 • Mathijs Theelen, voorzitter
 • Edwin Veldhuizen, lid
 • Kathelijn van Heusden, studentlid
 • Lia Luinge, secretaris

Wil je zelf meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Als lid of bestuurslid van een medezeggenschapsorgaan doe je veel ervaring op en leer je constructief meedenken en meebeslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. Een goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor het functioneren van de universiteit.

Bij de faculteit Diergeneeskunde zijn studenten vertegenwoordigd in onderstaande (medezeggenschaps-) organen:

Contact

Email: studentenraad.vet@uu.nl

Samenstelling Studentenraad 2020-2021

 • Voorzitter: Christian Cobben
 • Jaarkern 1: volgt 
 • Jaarkern 2: Annabelle de Kort en Laura Ruiters
 • Jaarkern 3: Emilie van Haaster
 • Master Paard: Sanne Dillmann en Ciska Schuurmans
 • Master Landbouwhuisdieren: Jesse Tijssen, Maaike Caron en Jannie van der Lelij
 • Master Gezelschapsdieren: Femke Meijer en Evelien van der Meer
 • Studentassessor Faculteitsbestuur: Kim Hopman
 • Board of Studies: Jette van Kooten en Kimberly Monpellier
 • Assessor DSK: Nick van Bentem
 • Faculteitsraad/Opleidingscommissie: Pascale Algra en Japser de Louwere

Wat is de Studentenraad?

De Studentenraad (SR) is het overkoepelende orgaan van alle studenvertegenwoordigers binnen diergeneeskunde. De SR bestaat uit studentleden van de jaar- en masterkernen, D.S.K., Board of Studies, Faculteitsraad, Opleidingscommissie en het Faculteitsbestuur. Samen met een onafhankelijke voorzitter vergaderen zij elke twee weken om de belangrijkste onderwijs en facultaire zaken te bespreken.

In de praktijk betekent dat dat we het over van alles kunnen hebben! Alle suggesties, ideeën en klachten over onderwijs en facultaire zaken komen namelijk via de afzonderlijke organen bij de SR. Qua onderwijs kun je denken aan roostering, hoeveelheid contacturen, hoeveelheid toetsen, toetskwaliteit etc.  Qua facultaire zaken kan het gaan over studiefaciliteiten als het studielandschap, kwaliteit computer, bureaustoelen maar ook het aanbod aan eten in de kantine!
Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken wat met de faculteit Diergeneeskunde te maken heeft.

In de vergaderingen van de SR worden problemen gesignaleerd en besproken, gaan we na of het een probleem is wat door meerdere studenten wordt ervaren en hoe ernstig het is. Daarna denken we na over een vervolgactie. Soms kunnen we het zelf oplossen, anders geven we het door aan de Faculteitsraad / Opleidingscommissie of de Studentassessor van het bestuur die het dan in een officiële vergadering aan kan kaarten. Ook hebben we 1x per maand een vergadering met OSZ om dingen aan te geven die zij misschien kunnen oplossen en ze op de hoogte te houden van wat er speelt.

Ben je benieuwd naar wat we allemaal bespreken? De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op het D.S.K.-bord in het Androclusgebouw en op de prikborden bij de klinieken. In de notulen wordt ook de eerstvolgende vergadering vermeld. Ook verschijnen er samenvattingen in het DDX-boekje wat op de faculteit verspreid wordt.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kun je altijd één van de leden van de studentenraad aanspreken! Heb je vragen of opmerkingen over onderwijs en faculteitsgerelateerde zaken, geef het door aan je jaar- of masterkern! Zij zullen deze zaken opnemen of doorgeven aan de Studentenraad! Direct mailen naar ons mag ook op studentenraad.vet@uu.nl

Altijd op de hoogte zijn? Volg ons dan op facebook: @SRDiergeneeskunde

Studentenraad 2018-2019 van de faculteit Diergeneeskunde

E-mail: masterkerngd@uu.nl.
Facebook: “Masterkern Gezelschapsdieren"
Instagram: https://www.instagram.com/masterkern_gd/

Samenstelling masterkern Geneeskunde van gezelschapsdieren 2021-2022

 • Âne Harder
 • Angela de Vrij
 • Anna Wiebing
 • Annelies Tobé
 • Carolina Meijer
 • Chantal Breedveld
 • Charlotte Vroomen
 • Christina Kandane
 • Desirée van Zijtveld
 • Dewi Timmers
 • Ellen Bijkerk
 • Eliane Martens
 • Eline Spoelder
 • Emma van der Zee
 • Emmy de Paus
 • Esther Hindriks
 • Evelien van der Meer
 • Femke Meijer
 • Fenna Rijs
 • Fleur de Smit
 • Isa Beck
 • Jennifer Hartong
 • Julia Leenders
 • Laurien van Dorp
 • Lisa Rensen
 • Lynn Rovroy
 • Maaike de Jong
 • Maaike Russchen
 • Marilijn van Rumpt
 • Marloes van Wijngaarden (Voorzitter)
 • Matthijs Leistra
 • Mirthe de Groot
 • Nora Ahrens
 • Patrick Meijer
 • Roos Boereboom
 • Sjaak Bazuin
 • Sterre van Veldhuizen
 • Vicky Vos

Wat doet de masterkern?

Elk masterprogramma heeft een eigen masterkern. Deze wordt bij gezelschapsdieren gevormd door ongeveer 25 studenten, uit elke co-groep vertengenwoordigen één of twee studenten de masterkern. De kern houdt zich bezig met het signaleren van eventuele problemen die tijdens het onderwijs en de studie in het algemeen bij hun jaargenoten/studiegenoten naar voren komen (bijvoorbeeld het onderwijsrooster, de studiewijzers, onderwijsfaciliteiten e.d.). De kernen spelen dit door naar betrokken docenten, faculteitsmedewerkers of de Studentenraad.
Daarnaast heeft de masterkern de zorg voor het doorgeven van mededelingen en informatie aan de jaargenoten/studiegenoten, het opnemen van de hoorcolleges en het evalueren van de cursussen met de cursusleiders. De masterkern kan ook initiatieven nemen, zoals:

 • Voeling houden met de achterban enerzijds en de jaargenoten in allerlei faculteitsorganen anderzijds
 • Als intermediair fungeren bij het voordragen van jaargenoten in faculteitsorganen en hen waar nodig bijstaan in de werkzaamheden
 • In het algemeen naar behoefte iets over een bepaalde aangelegenheid voor het eigen jaar organiseren
 • Contact onderhouden met de Studentenraad
 • Het op de hoogte houden van jaargenoten/studiegenoten over onderwerpen die besproken worden in de Studentenraad en in de kwaliteitszorggesprekken met de cursusleiders.

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen in de masterkern Gezelschapsdieren? Neem dan contact op met de kern.

Medezeggenschapsorgaan

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.

Samenstelling faculteitsraad 20-21

De FR heeft 16 zetels: 8 voor personeelsleden en 8 voor studenten. De studenten van de FR zijn tevens de studenten van de Opleidingscommissie (OC). De personeelsleden van de FR en OC zijn wel (grotendeels) verschillend. 

 • Onafhankelijk technisch voorzitter: prof.dr. M.E. Everts
 • Personeel: Len Lipman, Luciel van Vuuren, Trudi Miltenburg, Christine Piek, Jaime Rofina, Mieke Matthijs, Arend Schot, Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan
 • Studenten (bachelor): Pascale Algra, Joost Eringfeld
 • Studenten (master): Corien Wunderink, Jasper de Louwere, Florine Janssen, Sterre van Veldhuizen, 

Bevoegdheden faculteitsraad

De Faculteitsraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht. De bevoegdheden en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in het faculteitsreglement en het reglement van orde, die gebaseerd zijn op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ook heeft de raad initiatiefrecht, wat inhoudt dat zij dingen die zij belangrijk vindt kan agenderen bij het bestuur!

Elke 2 jaar zijn er verkiezingen voor de 8 personeelsleden en jaarlijks voor de 8 studenten van de FR.

Vergaderingen

De faculteitsraad vergadert iedere maand met het bestuur: om de maand is dit een formeel of een informeel overleg. De formele vergaderingen zijn openbaar. De agenda en vergaderstukken van de faculteitsraad worden de donderdag, een week voor de faculteitsraadsvergadering - en eerder indien mogelijk - op de teamsite van de faculteitsraad geplaatst. Je kunt inloggen met je solisgegevens.

Data 2021-2022

In 2021-2022 zijn de formele raadsvergaderingen op de volgende data:

 • 16 september 2021 12.45-15.00 uur
 • 25 november 2021  12.45-15.00 uur
 • 20 januari 2022 12.45-15.00 uur
 • 17 maart 2022 12.45-15.00 uur
 • 19 mei 2022 12.45-15.00 uur
 • 23 juni 2022 12.45-15.00 uur. Deze vergadering staat de begroting 2023 (instemmingsrecht) op de agenda.
 • 25 augustus 2022 12.45-15.00 uur. Deze vergadering staat de begroting 2023 (instemmingsrecht) op de agenda.

De locatie van de vergaderingen is nog niet bekend (mogelijk vinden de vergaderingen via Teams plaats). De vergaderingen zijn openbaar en je mag dus altijd een keer meekijken! 

Contact

Studentgeleding: SFRDGK@uu.nl
Gehele raad: DGK.Faculteitsraad@uu.nl

Bestuurlijk adviesorgaan

Elke faculteit kent een Board of Studies - een bestuurlijk adviesorgaan, benoemd door de decaan van de faculteit - die het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwijsbeleid. De Board of Studies bewaakt de kwaliteit en organisatie van het onderwijs.
De Board of Studies Diergeneeskunde bestaat uit de onderwijsdirecteuren van de Undergraduate School, de Veterinary School en het Onderwijs voor Professionals, de departementale portefeuillehouders onderwijs, een bachelor student, een master student, het hoofd OSZ (adviserend lid) en wordt voorgezeten door de vice-decaan onderwijs en ondersteund door een secretaris. 

Ben je student en heb je een vraag over de BOS? Neem dan contact op met studentlid Jette van Kooten, e-mail: j.l.vankooten@students.uu.nl

Samenstelling Board of Studies

 • Merel Langelaar, vice-decaan
 • Theo van Haeften, onderwijsdirecteur bachelor
 • Cornélie Westermann, onderwijsdirecteur master
 • Danielle Salvatori, onderwijsdirecteur onderwijs voor professionals
 • Jeffrey de Gier, portefeuillehouder onderwijs Clinical Sciences
 • Judith van den Brand, portefeuillehouder onderwijs Biomolecular Health Science 
 • Gerrit Koop, portefeuillehouder onderwijs Population Health Science 
 • Nora Entius, studentlid bachelor
 • Marieke Beijaard, studentlid master
 • Marlise Mensink, adviseur, hoofd OSZ
 • Benedikte Sam, secretaris

Inspraak- en medezeggenschapsorgaan

De faculteit Diergeneeskunde heeft opleidingscommissies voor de Undergraduate School, waarin het bachelor onderwijs is geregeld, en de Veterinary School voor het masteronderwijs. De opleidingscommissies vergaderen gezamenlijk. Hierna wordt daarom gesproken over de OC als afkorting voor de opleidingscommissies.

De OC is het inspraakorgaan en medezeggenschapsorgaan voor de onderwijsaangelegenheden binnen de faculteit Diergeneeskunde. De OC adviseert de decaan, vice-decaan en/of onderwijsdirecteuren bachelor en master over de kwaliteit van het onderwijs.

De belangrijkste taken van de OC zijn:

 • Het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER)*
 • Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwijsontwikkelingen in de toekomst

* Formeel berust het recht om de OER vast te stellen bij  zowel de faculteitsraad (FR) als de OC, maar de FR heeft deze bevoegdheid gedelegeerd via de afspraak dat de FR een advies van de OC zonder discussie zal overnemen.

Samenstelling opleidingscommissie

De OC heeft 16 zetels beschikbaar: 8 voor personeelsleden en 8 voor studenten (4 uit de bachelor  en 4 uit de master). De studenten van de OC zijn dezelfde studenten die als degenen in de faculteitsraad (FR). De personeelsleden van de FR en OC zijn wel verschillend. Eén student van de FR/OC is vertegenwoordigd in de Studentenraad. De vergaderingen van de OC worden geleid door een student als onafhankelijke voorzitter.

Elke 2 jaar zijn er verkiezingen voor de 8 personeelsleden en jaarlijks voor de 8 studenten van de FR.

Opleidingscommissie per september 2020

 • Onafhankelijk voorzitter: student Lisa Buren
 • Personeel: Susanne Kirchhoff, Sylvia Djajadiningrat-Laanen, Danielle Padilla de Beer, Jos Ensink, Niels Dekker, Luciel van Vuuren, Dax Vendrig, Bas Vaandrager
 • Studenten (bachelor): Pascale Algra, Joost Eringfeld, 2 plekken niet opgevuld
 • Studenten (master): Corien Wunderink, Jasper de Louwere, Florine Janssen, Sterre van Veldhuizen

Vergaderingen

De OC vergadert eens per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar en voor derden bij te wonen vanaf de publieke 'tribune'.

In 2020/2021 zijn de formele vergaderingen op de volgende data:

 • 15 oktober 2020, 13.30-16.00 uur
 • 17 december 2020, 13.30-16.00 uur
 • 18 februari 2021, 13.30-16.00 uur
 • 15 april 2021, 13.30-16.00 uur
 • 17 juni 2021, 13.30-16.00 uur

Locatie: Androclusgebouw, W436.

Contact

Algemene vragen: secretaris OC, Benedikte Sam, e-mail: b.d.l.sam@uu.nl
Inhoudelijke vragen: studenten, e-mail: SFRDGK@uu.nl

Leiding over de faculteit

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de faculteit. Hij wordt daarbij ondersteund door een bestuursteam dat uit vijf leden bestaat. In het faculteitsbestuur zit één student, namelijk de student-assessor. De taken van de assessor bestaan onder andere uit het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het faculteitsbestuur, het onderhouden van contact met de achterban en het signaleren van aandachtspunten. 

Samenstelling faculteitsbestuur

 • Prof. dr. A.D.C. (Debbie) Jaarsma, (decaan)
 • Prof. dr. M.F.M. (Merel) Langelaar, (onderwijsdirecteur, vice-decaan, portefeuille onderwijs)
 • Prof. dr. ir. D.J.J. (Dick) Heederik, (onderzoeksdirecteur, vice-decaan, portefeuille onderzoek)
 • drs. G.J. (Geert) Tillemans, (faculteitsdirecteur)
 • J.V.C. (Jesse) Tijssen, (student-assessor: 2021-2022)
 • bestuurssecretaris, e-mail: bbo.vet@uu.nl

Contact

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de huidige student-assessor Jesse Tijssen, e-mail: studentassessor.dgk@uu.nl.

Bij de Universiteit Utrecht op centraal niveau zijn studenten vertegenwoordigd in onderstaand medezeggenschapsorgaan:

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

 • Agenda's, nota's, verslagen en bijbehorende stukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord)  
 • Vragen over de raadsstukken? Lees de reglementen of neem contact op met één van de secretarissen van de universiteitsraad Anne-Marie Partridge of Trudelien van't Hof

Verkiezingen

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Lees meer over de verkiezingen en hoe je je kandidaat stelt.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

In bovenstaande korte film vertelt Diergeneeskunde student Sonja over haar ervaringen in de U-raad (2017-2018).