Er wordt bij de universiteit onderscheid gemaakt tussen gewoon (huishoudelijke) afval en bedrijfsafval. De universiteit heeft een milieuvergunning van de gemeente Utrecht waarin bepaald is in welke mate de werkzaamheden van de faculteit het milieu mogen belasten en o.a. ook hoe de UU en dus de faculteit afval dient in te zamelen.

In diverse universiteitsgebouwen wordt nu afval gescheiden in gescheiden afvalinzamelmiddelen. De universiteit wil dit aantal in de komende jaren verder uitbreiden. Het uiteindelijke doel is zero waste in 2030.Des te beter we afval scheiden, des te meer afval we kunnen hergebruiken en recyclen, en des te minder restafval verbrand moet worden. Beter scheiden betekent minder CO2 uitstoten. Dit past bij de duurzaamheidsambities van de universiteit. Meer informatie vind je hier.

Welk afval wordt gescheiden?

De volgende afvalstromen kunnen gescheiden worden: schoon en droog papier, bekertjes, gft (groente, fruit, tuin), plastic, metaal en drankkartons (PMD, in Utrecht Science Park en op de International Campus Utrecht) en restafval. Afhankelijk van de plaats van de afvalbak is gekozen voor bepaalde afvalstromen. In panden waar afval wordt gescheiden, staan de gescheiden afvalbakken op centrale plekken in de gangen. Er staan geen prullenbakken meer in de kantoren en onderwijsruimtes.

Stoffen die vrijkomen bij de bedrijfsvoering worden ingezameld door de afdeling Reststoffenbeheer van het FCS. Hoe stoffen moeten worden gescheiden en ingezameld, staat beschreven in de Voorlichtingsbrochure Afvalverwijdering 2017.

De verschillende soorten afvalvaten staan beschreven op de afvalposter die op alle labs hangt. Nieuwe exemplaren van de posters en informatie over wat er wel en niet in de vaten mag verloopt via de afdeling Arbo & Milieu.

Afvalwater

De Milieuvergunning van de UU stelt eisen aan het lozen van afvalwater. In de vergunning zijn concentratie-eisen opgenomen voor het lozen van stoffen (zware metalen, BTEX, VOS) en worden eisen gesteld aan temperatuur en pH. Zie ook de Interne Richtlijn Lozen van gevaarlijke stoffen (verkrijgbaar via de afdeling Arbo & Milieu). Om te controleren of aan deze eisen wordt voldaan, wordt het afvalwater een aantal keren per jaar bemonsterd en geanalyseerd. Als de bemonsteringsresultaten dat vragen, kan Arbo & Milieu een onderzoek instellen naar lozingen.

FSC Reststoffenbeheer

De afdeling Reststoffenbeheer van het FSC draagt zorg voor de verwijdering van alle afvalstoffen. De dienstverlening heeft betrekking op alle mogelijke soorten afval: van oud papier tot radioactief afval, van proefdierkadavers tot oude computers. Heb je vragen op het gebied van afvalverwijdering? Neem contact op met het FSC Meldpunt.