Je schrijft je per semester in voor de cursussen die je binnen je studieprogramma wilt volgen. Je schrijft je apart in voor cursussen in de profileringsruimte van de bachelor. Informatie over het studieprogramma en de cursussen vind je onder Onderwijs > Studieprogramma. Daarnaast moet je jaarlijks de (her)inschrijving voor je opleiding aan de Universiteit Utrecht regelen. Ga je afstuderen of wil je tussentijds stoppen met je studie, dan moet je je ook zelf uitschrijven.

Inschrijven verplichte cursussen

 • Bij Diergeneeskunde schrijf je je per semester via Osiris  in voor de verplichte cursussen tijdens de vastgestelde inschrijfperiodes. Je schrijft je in Peride 1 in voor semester 1 en in Periode 3 in voor semster 2.
 • Je ontvangt een bevestigingsmail van Osiris na inschrijving. Je bent automatisch ingeschreven voor de tentamens.
 • Schrijf je je niet in tijdens de vastgestelde inschrijfperiodes, dan word je niet ingedeeld voor het onderwijs en de tentamens en kun je niet deelnemen.
 • Onderwijs- en Studentenzaken schrijft je in voor de cursussen (en tentamens) van het eerste semester van het eerste jaar.

Ben je recidivist*? Schrijf je in zoals hierboven staat beschreven. Je wordt niet ingedeeld voor het onderwijs van de betreffende cursus.

* Recidivist: je hebt een cursus afgerond met onvoldoende eindresultaat (cijfer lager dan een 5,5).

Inschrijven keuzecursussen 

 • Je schrijft je voor de keuzecursussen in tijdens de vastgestelde inschrijfperiodes. In de onderwijscatalogus vind je voor iedere cursus wanneer de cursusinschrijving is geopend. 
 • Inschrijven kan vanaf de eerste dag van de inschrijfperiode vanaf 13.00 uur.
 • Je kunt je maar voor één keuzecursus inschrijven.
 • Als het aantal inschrijvingen voor een cursus te beperkt is, kan de cursus vervallen. Heb je je voor een cursus ingeschreven die vervalt dan wordt je op de hoogte gebracht en krijg je, indien mogelijk, alternatieve cursussen bij faculteit Diergeneeskunde aangeboden.

Uitschrijven (keuze-) cursussen

Besluit je om een cursus niet te volgen waarvoor je je al wel hebt ingeschreven, schrijf je dan tijdens de vastgestelde inschrijfperiodes uit. Als je niet (verder) kan deelnemen aan het onderwijs, dan is het van belang dat je per direct contact opneemt met OSZ.
Volg je een cursus niet terwijl je wel ingeschreven staat, dan komt er na afronding van de cursus een ND (niet deelgenomen) in je resultatenoverzicht te staan. Na inschrijving in een volgend academisch jaar voor de desbetreffende cursus word je geregistreerd als recidivist en niet ingedeeld voor het onderwijs. 

Onderwijsindeling

Zodra het onderwijsrooster beschikbaar komt, wordt de bijbehorende onderwijsindeling gepubliceerd op Blackboard (in de module Bachelor algemeen). Via het Nieuws op deze studentensite wordt bekendgemaakt dat de onderwijsindeling gepubliceerd staat.

Contact

Voor een studieplanningsadvies kun je terecht bij de studieadviseurs.
Vragen over in- en uitschrijven? Neem contact op met OSZ.

Heb je je ingeschreven voor een cursus, dan ben je automatisch ingeschreven voor het tentamen (en eventueel de herkansing). Apart inschrijven voor een tentamen is niet mogelijk.

 • Je ontvangt minimaal één week voor de dag van het tentamen een e-mail van OSZ waarin staat dat je ingeschreven staat voor het tentamen.
 • De verantwoordelijkheid voor het geïnformeerd zijn over de cursusinschrijving (en dus ook de tentameninschrijving) ligt altijd bij jezelf. Het is dan ook aan te raden je cursusinschrijving in Osiris te controleren.
 • Sta je niet ingeschreven voor het tentamen, dan word je niet tot het tentamen toegelaten.

Als je aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan en geen voldoende hebt behaald, maar wel het eindcijfer van ten minste een 4,0, word je eenmaal in hetzelfde academisch jaar in de gelegenheid gesteld een herkansing, een aanvullend of een vervangend tentamen af te leggen.

Afmelden voor een tentamen

Als je een tentamen niet kunt maken door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, dan kun je een verzoek doen aan de bachelor examencommissie om in aanmerking te komen voor deelname aan de herkansing, of voor een extra kans. Om toestemming te kunnen krijgen, moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je meldt je af / schrijft je uit per mail (osz.vet@uu.nl) of tijdens de balietijden van Onderwijs- en Studentenzaken, voordat het tentamen plaatsvindt of uiterlijk op de dag van het tentamen zelf.
 • Je informeert de studieadviseur over jouw afwezigheid.
 • In geval van ziekte zorg je voor een doktersverklaring. Indien deze niet wordt afgegeven zorg je voor een verklaring van “geen afgifte van medische verklaringen” met datum, stempel en handtekening. Ook met een kopie van een factuur, een recept, een afsprakenkaart kan je ziekte aantoonbaar maken.
 • In geval van persoonlijke omstandigheden probeer je deze omstandigheden voor zover mogelijk aan te tonen. Hierover kun je overleggen met de ambtelijk secretaris van de examencommissie.
 • Je dient zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het betreffende tentamen, een verzoek in bij de bachelor examencommissie voor deelname aan de herkansing of aan een extra kans. Dit verzoek mail je naar: examencommissie.ba.vet@uu.nl.

In het kader van professionele ontwikkeling kan informatie over het niet deelnemen aan een tentamen, zonder dat je je daarvoor hebt afgemeld, worden verstrekt aan de betreffende tutor, de studieadviseur en desgewenst aan een examencommissie. Als genoemde nalatigheid herhaaldelijk plaatsvindt, kunnen sancties worden opgelegd (bv. deelname aan tentamens ontzeggen of het opleggen van een boete).

Je moet je voor het begin van elk collegejaar herinschrijven om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten. Dit kan vanaf 1 juni t/m uiterlijk 31 augustus. Inschrijving na 1 september is in principe niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit. De faculteit geeft alleen toestemming bij bijzondere, persoonlijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met het studiepunt (zie onder Contact).

Hoe schrijf ik me opnieuw in?

Herinschrijven kan via Studielink van 1 juni t/m 31 augustus. Voor het indienen van het herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een (nieuwe) DigiD duurt vijf werkdagen. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is aangezien beslissingen over de inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Let op: Studielink is recentelijk vernieuwd. Ondervind je hierdoor problemen met inloggen op Studielink? Neem dan contact op met Studentenservice.

Wat ga je dit jaar doen?

 • Vanaf 1 juni kun je in Studielink je herinschrijfverzoek indienen, tot uiterlijk 31 augustus. In Studielink geef je ook aan hoe je het collegegeld wilt betalen (in termijnen of ineens). Wil je je herinschrijving annuleren? Dat kan tot voor het begin van het nieuwe collegejaar (31 augustus).
 • Voor herinschrijven voor een privaatgefinancierde master of een Erasmus Mundus-programma moet je contact opnemen met je opleiding.
 • Je kunt je in principe alleen herinschrijven per 1 september. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk wanneer er sprake is van overmacht en met toestemming van de faculteit. Met vragen hierover kun je contact opnemen met het studiepunt van je opleiding.
 • Bij de volgende opleidingen kan je met ingang van 2019-2020 flexstuderen:

Bekijk de handleidingen van Studielink over Herinschrijven en Digitale machtiging.

Een tweede bachelor

Regel je inschrijving op tijd. Let op de deadlines. Kijk op www.uu.nl/bachelors en www.uu.nl/matching voor meer informatie. Deelname aan de matching is verplicht, óók voor studenten die al aan de UU ingeschreven staan voor een andere opleiding.

Alleen in een aantal uitzonderingssituaties kun je je nog ná 1 mei inschrijven voor een nieuwe opleiding. Kijk voor meer informatie in de FAQ over matching op de bachelorkiezerssite.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Een tweede master

 • Regel je inschrijving op tijd. Let op de deadlines. Neem eerst contact op met je studieadviseur, want het combineren van twee programma's of opleidingen vereist een zorgvuldige planning en een goede studievoortgang.
 • Wil je een tweede programma binnen één opleiding (met hetzelfde CROHO) gaan doen? Neem dan contact op met de toelatingscommissie (via het studiepunt). Je hebt hiervoor namelijk toestemming nodig.
 • Ingeschreven staan voor twee opleidingen heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld. Lees meer informatie over collegegeld voor een tweede opleiding en bereken je collegegeld.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Wil je starten met een nieuwe opleiding aan de Universiteit Utrecht? Lees de informatie voor bachelorkiezers of masterkiezers. Houd rekening met de aanmeld- en inschrijfdeadlines van de nieuwe opleiding en zorg ervoor dat je tijdig aan alle onderdelen van de inschrijving (denk bijvoorbeeld aan matching bij een bacheloropleiding) voldoet.

Aandachtspunt voor bachelors

Deelname aan de matching is verplicht, óók voor studenten die al aan de UU ingeschreven staan voor een andere opleiding. Formeel is de inschrijfdeadline 1 mei. We raden je aan om uiterlijk op 1 mei het inschrijfverzoek te doen, en in juni deel te nemen aan de machtingsactiviteiten.

Alleen in een aantal uitzonderingssituaties kun je je nog ná 1 mei inschrijven voor een nieuwe opleiding:

 • als je op 2 augustus minimaal 45 EC bij een andere opleiding aan de Universiteit Utrecht hebt behaald;
 • als je laat te horen krijgt dat je een negatief bindend studieadvies krijgt bij een andere opleiding. Let op: het dient te gaan om een schriftelijk definitief en bindend studieadvies.

Behoor je tot een van bovenstaande uitzonderingscategorieën? Dan kun je tot uiterlijk 2 augustus een inschrijfverzoek indienen via Studielink, en in het online bezwaarformulier (deadline: 2 augustus) aangeven dat je in een uitzonderingscategorie valt. De link naar het bezwaarformulier ontvang je per e-mail nadat je het inschrijfverzoek hebt ingediend.

Neem met vragen contact op met Studentenservice.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Stoppen per 31 augustus
Als je je niet wilt herinschrijven, maar wel tot het einde van het collegejaar ingeschreven wil blijven, klik dan in Studielink bij de betreffende opleiding op de knop 'Niet herinschrijven'. Bekijk de handleiding van Studielink over Ik wil me niet herinschrijven.

Stoppen gedurende het collegejaar
Wil je eerder stoppen met je opleiding, kijk dan op de pagina Uitschrijven voor meer informatie.

Let op: Uitschrijven heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld.

Sta je op het punt om af te studeren? Denk eraan om je studiefinanciering en OV kaart stop te zetten.
Meer informatie vind je op de pagina Afstuderen.

Alle regels over in- en uitschrijving vind je terug in het Reglement Inschrijving en collegegeld 2018-2019 (pdf) en Reglement Inschrijving en collegegeld 2019-2020 (pdf).

 • Wil je je uitschrijven voor je opleiding aan de Universiteit Utrecht, dan moet je een aantal zaken regelen waar je rekening mee moet houden. 
 • Wil je je uitschrijven omdat je (bijna) bent afgestudeerd, lees dan de informatie over afstuderen.
 • Wil je je inschrijving annuleren? Dit is mogelijk tot voor het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).

Let op: ben je afgestudeerd en ga je je inschrijven voor de master Diergeneeskunde, meld je dan ook aan bij Onderwijs- en studentenzaken. Zie procedure aanmelden master Diergeneeskunde onder Praktische zaken - regelingen en procedures.