De universiteit heeft een milieuvergunning van de gemeente Utrecht waarin bepaald wordt in welke mate de werkzaamheden van de faculteit het milieu mogen belasten. Je vindt daar op deze pagina’s informatie over.

Afval wordt binnen de faculteit gescheiden opgehaald. Restafval (gewoon afval) wordt in perscontainers verzameld. Papier, glas, gft en plastic worden apart opgehaald.

Stoffen die vrijkomen bij de bedrijfsvoering (van laboratoria, klinieken) worden ingezameld door FSC-Reststoffenbeheer. Hoe stoffen moeten worden gescheiden en ingezameld, staat beschreven in het document 'Regeling afvalverwijdering'.
 

 • Afvalstoffen en resten chemicaliën worden op een veilige en milieuverantwoorde manier afgevoerd. Gevaarlijk afval wordt gescheiden afgevoerd in een daarvoor bestemd afvalvat. Afvalvaten zijn in een lekbak geplaatst. Afvalvaten waarbij dampen ontstaan zijn in een zuurkast in een lekbak geplaatst en worden na gebruik direct afgesloten of zijn voorzien van een afsluitbare trechter.
 • Het lozen van verontreinigd afvalwater is verboden.
 • Met name het gebruik van milieugevaarlijke stoffen moet tot een minimum worden beperkt, zoals: 
  - zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, zilver)
  - BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen)
  - Halogeenrijke organische oplosmiddelen, zoals gechloreerde koolwaterstoffen (CKW). Op deze stoffen vindt monitoring plaats in het afvalwater.
 • Restanten van deze stoffen mogen nooit in het riool terecht kunnen komen!
 • Er wordt gestreefd naar het verminderen van de milieubelasting door afvalpreventie en hergebruik.

De verschillende afvalvaten staan beschreven de 'emballagewijzer' die op alle labs hangt. Nieuwe exemplaren zijn verkrijgbaar via FSC.