De universiteit heeft een milieuvergunning van de gemeente Utrecht waarin bepaald is in welke mate de werkzaamheden van de faculteit het milieu mogen belasten en o.a. ook hoe de UU en dus de faculteit afval dient in te zamelen. 

Wat houdt het in?

Stoffen die vrijkomen bij de bedrijfsvoering worden ingezameld door de afdeling Reststoffenbeheer van het FCS. Hoe stoffen moeten worden gescheiden en ingezameld, staat beschreven in de Voorlichtingsbrochure Afvalverwijdering 2017.

De verschillende soorten afvalvaten staan beschreven op de afvalposter die op alle labs hangt. Nieuwe exemplaren van de posters en informatie over wat er wel en niet in de vaten mag verloopt via de afdeling Arbo & Milieu.

Afvalwater

De Milieuvergunning van de UU stelt eisen aan het lozen van afvalwater. In de vergunning zijn concentratie-eisen opgenomen voor het lozen van stoffen (zware metalen, BTEX, VOS) en worden eisen gesteld aan temperatuur en pH. Zie ook de Interne Richtlijn Lozen van gevaarlijke stoffen (verkrijgbaar via de afdeling Arbo & Milieu). Om te controleren of aan deze eisen wordt voldaan, wordt het afvalwater een aantal keren per jaar bemonsterd en geanalyseerd. Als de bemonsteringsresultaten dat vragen, kan Arbo & Milieu een onderzoek instellen naar lozingen.

FSC Reststoffenbeheer

De afdeling Reststoffenbeheer van het FSC draagt zorg voor de verwijdering van alle afvalstoffen. De dienstverlening heeft betrekking op alle mogelijke soorten afval: van oud papier tot radioactief afval, van proefdierkadavers tot oude computers. Heb je vragen op het gebied van afvalverwijdering? Neem contact op met het FSC Meldpunt