Tentamenregels Diergeneeskunde

Tafelnummers

In de tentamenzaal zal een deelnemerslijst opgehangen worden waar studenten hun tafelnummer kunnen vinden. Er zijn dus vaste zitplaatsen.

Studenten met extra tijd

Ook studenten met extra tijd krijgen een plaats toegewezen (op een rustige plaats in de zaal uitgekozen door de surveillanten). Studenten met recht op extra tijd hoeven hun contract of brief niet meer standaard aan de surveillant te tonen. We raden studenten wel aan altijd hun contract of brief mee te nemen, mocht er onduidelijkheid zijn over jouw recht op een bepaalde tentamenvoorziening.

Surveillanten

Bij tentamens zijn surveillanten aanwezig. Voor al je vragen kun je bij een surveillant terecht. Je dient de instructies van de surveillant op te volgen. De docent is alleen aanwezig voor inhoudelijke vragen. Je vraagt de surveillant de docent voor je te roepen wanneer je hem/haar nodig hebt.

Aanvang en einde

De aanvangstijd van een tentamen wordt altijd van tevoren bekendgemaakt. In geval van overmacht mag een student tot maximaal 30 minuten na het aanvangstijdstip toegelaten worden. Je mag tijdens de eerste 30 minuten de tentamenzaal niet verlaten. De begin- en eindtijd van het tentamen staan vermeld op het tentamenvoorblad. Een kwartier voor het einde van het tentamen wordt gemeld hoe lang je nog hebt.

Legitimatie

Je dient je te legitimeren tijdens het tentamen. Daarvoor komt de surveillant na aanvang van het tentamen bij je tafel langs. Geldige documenten zijn:

  • Geldig paspoort
  • Geldige identiteitskaart
  • Geldig Nederlands rijbewijs

Een collegekaart is géén geldig legitimatiebewijs tijdens een tentamen! Je hoeft je collegekaart niet bij je te hebben.

Eten en drinken

Tijdens een tentamen is het toegestaan eten en drinken mee te nemen. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Surveillanten controleren mogelijk het meegebrachte eten en drinken op aanwezigheid van niet-toegestane informatie over de inhoud van het tentamen.
  • De hoeveelheid eten en drinken moet in verhouding staan tot de duur van het tentamen. Een literfles drinken en een half brood zijn bv. niet de bedoeling.
  • Studenten moeten zo min mogelijk gestoord worden door geluidsoverlast van verpakkingen. Houd hier rekening mee.
  • De surveillant kan je aanspreken op het meegebrachte eten en drinken en je dient de instructies van de surveillanten ten aanzien hiervan op te volgen.

Uitzondering op bovenstaande regels: bij een digitale toets is het niet toegestaan eten mee te nemen i.v.m. hygiëne van de computer. Een flesje water is wel toegestaan.

Toiletbezoek

Als je naar het toilet wilt, steek je je vinger op om een surveillant te waarschuwen. Hij of zij zal je toestemming geven om te gaan en met je meelopen naar het toilet. Toiletbezoek is niet toegestaan tijdens het eerste en het laatste halfuur van het tentamen. Redelijkerwijs gaat de surveillant er vanuit dat je hooguit éénmaal tijdens het tentamen het toilet bezoekt. Mochten er omstandigheden zijn waardoor je vaker naar het toilet moet, dan meld je dat voor aanvang van het tentamen aan de surveillant.

Telefoon en andere elektronische apparaten

Mobiele telefoons en overige elektronische apparaten (o.a. tablets en smarthorloges) moeten uitgeschakeld zijn en in je tas blijven. Het is niet toegestaan je telefoon of andere elektronische apparaten mee naar het toilet te nemen.

Gebruik van accentueerstiften

Indien je gebruik maakt van accentueerstiften tijdens een tentamen is dat alleen toegestaan voor het aangeven van belangrijke woorden in de vraagstelling. Het is expliciet niet toegestaan om op enige wijze deze stiften te gebruiken bij het antwoordgedeelte. Deze regeling geldt uiteraard ook voor de antwoordopties van meerkeuzevragen.

Inleveren tentamen

Het tentamen voorzie je op de daarvoor aangegeven plaatsen van je naam, studentnummer en je handtekening. Dit dient te gebeuren binnen de tentamentijd, niet nog na het eindsignaal.

Als je klaar bent met het maken van het tentamen waarschuw je de surveillant. Hij of zij komt het tentamen aftekenen. Het tentamen laat je liggen op de tafel en je kunt de zaal verlaten.

Na het tentamen

Nadat je de tentamenzaal hebt verlaten, is het niet toegestaan de zaal opnieuw te betreden. Het is niet toegestaan je op te houden in de gangen/hal direct buiten de tentamenzaal in verband met geluidsoverlast en toiletbezoek. Je volgt de instructies van de surveillant op.

Als je je niet aan de regels houdt of wanneer er geconstateerd wordt dat je niet op een eerlijke manier het tentamen maakt, kan dit uitsluiting van het tentamen betekenen. De examencommissie wordt hiervan in kennis gesteld.

Onderwijs- en Studentenzaken DGK