Tentamenregels Diergeneeskunde

Tafelnummers

In de tentamenzaal zal een deelnemerslijst opgehangen worden waar studenten hun tafelnummer kunnen vinden. Er zijn dus vaste zitplaatsen.

Studenten met extra tijd

Ook studenten met extra tijd krijgen een plaats toegewezen (op een rustige plaats in de zaal uitgekozen door de surveillanten). Studenten met recht op extra tijd hoeven hun contract of brief niet meer standaard aan de surveillant te tonen. We raden studenten wel aan altijd hun contract of brief mee te nemen, mocht er onduidelijkheid zijn over jouw recht op een bepaalde tentamenvoorziening.

Surveillanten

Bij tentamens zijn surveillanten aanwezig. Voor vragen kunen studenten bij een surveillant terecht. Studenten dienen de instructies van de surveillant op te volgen. De docent is alleen aanwezig voor inhoudelijke vragen. Studenten vragen de surveillant de docent voor hen te roepen wanneer ze hem/haar nodig hebben.

Aanvang en einde

De aanvangstijd van een tentamen wordt altijd van tevoren bekendgemaakt. In geval van overmacht mag een student tot maximaal 30 minuten na het aanvangstijdstip toegelaten worden. Tijdens de eerste 30 minuten mogen studenten de tentamenzaal niet verlaten. De begin- en eindtijd van het tentamen staan vermeld op het tentamenvoorblad. Een kwartier voor het einde van het tentamen wordt gemeld hoe lang studenten nog hebben.

Legitimatie

Studenten dienen zich te legitimeren tijdens het tentamen. Daarvoor komt de surveillant na aanvang van het tentamen bij de tafel langs. Geldige documenten zijn:

  • Geldig paspoort
  • Geldige identiteitskaart
  • Geldig Nederlands rijbewijs

Een collegekaart is géén geldig legitimatiebewijs tijdens een tentamen! Studenten hoeven de collegekaart niet bij zich te hebben.

Eten en drinken

Tijdens een tentamen is het toegestaan eten en drinken mee te nemen. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Surveillanten controleren mogelijk het meegebrachte eten en drinken op aanwezigheid van niet-toegestane informatie over de inhoud van het tentamen.
  • De hoeveelheid eten en drinken moet in verhouding staan tot de duur van het tentamen. Een literfles drinken en een half brood zijn bv. niet de bedoeling.
  • Studenten moeten zo min mogelijk gestoord worden door geluidsoverlast van verpakkingen. Hier dienen studenten rekening mee te houden.
  • De surveillant kan studenten aanspreken op het meegebrachte eten en drinken en studenten dienen de instructies van de surveillanten ten aanzien hiervan op te volgen.

Uitzondering op bovenstaande regels: bij een digitale toets is het niet toegestaan eten mee te nemen i.v.m. hygiëne van de computer. Een flesje water is wel toegestaan.

Toiletbezoek

Als een student naar het toilet wilt, steekt hij of zij een vinger op om een surveillant te waarschuwen. De surveillant zal toestemming geven om te gaan en met de student meelopen naar het toilet. Toiletbezoek is niet toegestaan tijdens het eerste en het laatste halfuur van het tentamen. Redelijkerwijs gaat de surveillant er vanuit dat een student hooguit éénmaal tijdens het tentamen het toilet bezoekt. Mochten er omstandigheden zijn waardoor een student vaker naar het toilet moet, dan meld hij of zij dat voor aanvang van het tentamen aan de surveillant.

Telefoon en andere elektronische apparaten

Mobiele telefoons en overige elektronische apparaten (o.a. tablets en smarthorloges) moeten uitgeschakeld zijn en in de tas blijven. Het is niet toegestaan een telefoon of andere elektronische apparaten mee naar het toilet te nemen.

Gebruik van accentueerstiften

Indien er gebruik gemaakt wordt van accentueerstiften tijdens een tentamen is dat alleen toegestaan voor het aangeven van belangrijke woorden in de vraagstelling. Het is expliciet niet toegestaan om op enige wijze deze stiften te gebruiken bij het antwoordgedeelte. Deze regeling geldt uiteraard ook voor de antwoordopties van meerkeuzevragen.

Inleveren tentamen

Het tentamen voorzien studenten op de daarvoor aangegeven plaatsen van naam, studentnummer en handtekening. Dit dient te gebeuren binnen de tentamentijd, niet nog na het eindsignaal.

Als studenten klaar zijn met het maken van het tentamen waarschuwen ze de surveillant. Hij of zij komt het tentamen aftekenen. Het tentamen blijft op de tafel liggen en studenten kunnen de zaal verlaten.

Na het tentamen

Nadat studenten de tentamenzaal hebben verlaten, is het niet toegestaan de zaal opnieuw te betreden. Het is voor studenten niet toegestaan zich op te houden in de gangen/hal direct buiten de tentamenzaal in verband met geluidsoverlast en toiletbezoek. Studenten volgen de instructies van de surveillant op.

Als studenten zich niet aan de regels houden of wanneer er geconstateerd wordt dat een student niet op een eerlijke manier het tentamen maakt, kan dit uitsluiting van het tentamen betekenen. De examencommissie wordt hiervan in kennis gesteld.

Onderwijs- en Studentenzaken DGK