Achtergrond nieuwe huisvesting

Diergeneeskunde krijgt een nieuw en duurzaam faculteitsgebouw voor onderwijs, onderzoek en staf. In dit gebouw ontmoeten medewerkers van verschillende disciplines elkaar en volgen studenten onderwijs. Het wordt een plezierige plek om samen te werken en te studeren. Een plek waar we onze ambities voor de toekomst waar kunnen maken. Er komt ook een nieuwe onderzoeks- en onderwijsfaciliteit voor landbouwhuisdieren bij De Tolakker. Daarnaast passen we de werkomgeving in bestaande gebouwen aan en nemen we afscheid van gebouwen die niet meer aan ‘de eisen van de tijd’ voldoen.

Onderwijs en onderzoek maximaal faciliteren

De Universiteit Utrecht bouwt in de regio USP Oost aan duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor alle gebruikers, waar zij optimaal kunnen studeren, onderzoeken en werken aan de uitdagingen van morgen. Dit gebeurt op basis van het Strategisch Huisvestingsplan. Door efficiënte en duurzame huisvesting te realiseren, verlagen we niet alleen de energie-uitstoot, maar blijven ook de huisvestingslasten beheersbaar. Zo kunnen we meer investeren in onderwijs en onderzoek.

In lijn met de ambities van de Universiteit Utrecht hebben we binnen Diergeneeskunde een Integraal Huisvestingsplan opgesteld voor de toekomstige huisvesting van onze faculteit. Op basis van dit plan realiseren we komende jaren nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek om onze primaire taken beter te faciliteren.

Duurzame werk- en onderwijsomgeving

Omdat gezondheid en welzijn nauw verweven zijn met onze omgeving, creëren we een inspirerende en gezonde werk- en onderwijsomgeving. Een omgeving die uitnodigt tot ontmoeting en (interdisciplinaire) samenwerking en community vorming en kennisdeling stimuleert. Daarbij gaan we ook efficiënter om met de beschikbare ruimte en faciliteiten. We streven naar energie-neutrale en waar mogelijk energieleverende huisvesting.

Om efficiënter om te gaan met de ruimte gaan we werken volgens de principes van Activiteit Gerelateerd Werken (AGW). In de kantooromgeving worden verschillende soorten werkplekken en ruimtes gecreëerd om uiteenlopende activiteiten te ondersteunen. Hierdoor zijn er minder (vaste) werkplekken nodig. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het inrichten van de ruimtes en werkplekken. Zo zorgen we ervoor dat de werkomgeving snel en eenvoudig kan worden aangepast als onze manier van werken verandert.

Verbondenheid en innovatie

Het nieuwe faculteitsgebouw vervangt het Androclusgebouw, Nieuw Gildestein en het M.G. de Bruingebouw. Het gebouw komt op de locatie van het M.G. de Bruingebouw en de parkeerplaats. Zo ontstaat een verbonden geheel met De Tolakker en de dierenklinieken en brengen we de mensen bij elkaar die bij elkaar horen te zijn. Hierdoor ontstaat op een natuurlijke manier meer verbondenheid en uitwisseling tussen de verschillende afdelingen. De centrale ligging zorgt bovendien voor een goede zichtbaarheid van onze faculteit als geheel en van ons onderzoek, ons onderwijs en de patiëntenzorg die we verlenen op het Utrecht Science Park (USP).

In het nieuwe faculteitsgebouw richten we faciliteiten in om meer ruimte te bieden aan het innoveren en toekomstbestendig maken van diergeneeskundig onderwijs en onderzoek. De nieuwe onderwijsomgeving zal, naast kennisuitwisseling, ook professionele ontwikkeling en ontmoeting faciliteren en stimuleren. Daarmee draagt onze toekomstige huisvesting bij aan het realiseren van de ambities uit het Facultair Strategisch Plan van Diergeneeskunde.

Gezamenlijke inspanning

Het uitwerken van het Integraal Huisvestingsplan biedt ons de kans om samen na te denken over de toekomst van ons onderwijs, onderzoek en werk en wat we daarvoor nodig hebben. Dat doen we als faculteit in nauwe samenwerking met de directie Vastgoed & Campus (V&C) en het Facilitair Service Centrum (FSC) van de Universiteit Utrecht. Zo zorgen we ervoor dat wat we bedenken geen ‘simpel verlanglijstje’ is, maar leidt tot een haalbaar plan dat past binnen de universitaire huisvestingskaders.

Er zijn veel belanghebbenden als het om onze huisvesting gaat. De samenwerking tussen hen krijgt vorm in een huisvestingsprogramma. Dit programma is opgedeeld in verschillende projecten voor nieuwbouw, verbouwing van bestaande gebouwen en verhuizing. Door deze projecten heen loopt de introductie van AGW in de kantooromgeving. De projectmanagers werken nauw samen met werkgroepen met medewerkers, adviseurs van de stafafdelingen en studenten vanuit de hele faculteit. Zij vertegenwoordigen samen de stem van de faculteitsgebruikers.

Gefaseerde overgang

Er komt veel kijken bij het realiseren van onze toekomstige huisvesting. Daarom leggen we de weg daar naartoe stap voor stap af. De eerste stap is ervoor zorgen dat de medewerkers uit het M.G. de Bruingebouw kunnen verhuizen naar een (tijdelijke) plek in een van de andere gebouwen. Daarvoor moeten de gebouwen Jeannette Donker-Voet, Androclus, Nieuw Gildestein, prof. H. Jakob en Willem C. Schimmel worden aangepast. Dit combineren we met de introductie van AGW in deze gebouwen. Ondertussen start ook de nieuwbouw bij De Tolakker, waar de dieren naartoe verhuizen. Nadat iedereen een andere (tijdelijke) plek heeft gevonden en het M.G. de Bruingebouw leeg is, wordt dit gebouw gesloopt. Daarna kan als laatste stap het bouwen van het nieuwe faculteitsgebouw beginnen.

Het gebied rondom de gebouwen wordt ondertussen ook heringericht en er worden zonnepanelen geplaatst en warmte- en koudeopslag ingericht om ons energieverbruik te verduurzamen. Komende jaren zullen hiervoor veel grote veranderingen plaatsvinden op het Utrecht Science Park.

Dit hele proces is een complexe operatie met veel ‘schuifbewegingen’ en afhankelijkheden, want ons onderzoek, onderwijs en werk moeten in de tussentijd onverminderd doorgaan. Nu de verschillende projecten concreter zijn, is er een realistische totaalplanning uitgewerkt voor de nieuwe huisvesting. Daarbij is ook gekeken hoe we zo min mogelijk overlast veroorzaken en we kostenefficiënt kunnen werken. Onderstaande afbeelding laat de actuele planning zien voor het aanpassen van de bestaande gebouwen, de nieuwbouw bij De Tolakker en de bouw van het nieuwe faculteitsgebouw.

Werk in uitvoering

Komende jaren zullen er veel (ver)bouwwerkzaamheden op de faculteit van Diergeneeskunde plaatsvinden, zowel in en rondom de gebouwen. Vanzelfsprekend plannen we dit zorgvuldig en stemmen we dit met diverse partijen binnen de faculteit af. We streven ernaar dat de werkzaamheden met zo min mogelijk impact voor de faculteitsgebruikers gebeurt. We kunnen echter niet voorkomen dat hier op enig moment hinder van wordt ondervonden. Uiteraard informeren we iedereen tijdig over werkzaamheden in de directe omgeving.

Deel je ideeën

We zijn heel blij met iedereen die, naast de drukte van alledag, tijd en energie steekt in de werkgroepen om met ons mee te denken over het creëren van een duurzame en inspirerende werk- en onderwijsomgeving voor Diergeneeskunde. Heb jij ook ideeën of suggesties? Deel ze dan via de leden van de werkgroepen. Zo bouwen we samen aan fijne huisvesting voor iedereen.

Meer weten?

Via deze studentensite en de studenten nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de huisvesting. Heb je vragen? Mail naar huisvesting.dgk@uu.nl.