Undergraduate School en Veterinary School

De Undergraduate School (US) en de Veterinary School (VS) dragen zorg voor:

 • De organisatie en coördinatie van de opleidingen van de faculteit
 • De bewaking van de kwaliteit van het onderwijs
 • Een overkoepelende visie op het diergeneeskundig onderwijs
 • De ontwikkeling en uitvoering van het totale curriculum

De US is verantwoordelijk voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde, de VS voor de masteropleiding Diergeneeskunde.

De Schools staan onder leiding van een directeur. Elke opleiding heeft een Board of Studies (BoS), een Opleidingscommissie (OC) en een Examencommissie (EC). De onderwijsdirecteur van de Undergraduate School is dr. ir. Theo van Haeften. De onderwijsdirecteur van de Veterinary School is Dr. Cornélie Westermann. Beide schools hebben verder dezelfde BoS en OC.

In onderstaand overzicht meer over de verschillende commissies in de onderwijsorganisatie.

Bestuurlijk adviesorgaan

Elke faculteit kent een Board of Studies - een bestuurlijk adviesorgaan, benoemd door de decaan van de faculteit - die het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwijsbeleid. De Board of Studies bewaakt de kwaliteit en organisatie van het onderwijs.
De Board of Studies Diergeneeskunde bestaat uit de onderwijsdirecteuren van de Undergraduate School, de Veterinary School en het Onderwijs voor Professionals, de departementale portefeuillehouders onderwijs, een bachelor student, een master student, het hoofd OSZ (adviserend lid) en wordt voorgezeten door de vice-decaan onderwijs en ondersteund door een secretaris. 

Ben je student en heb je een vraag over de BOS? Neem dan contact op met studentlid Jette van Kooten, e-mail: j.l.vankooten@students.uu.nl

Samenstelling Board of Studies

 • Merel Langelaar, vice-decaan
 • Theo van Haeften, onderwijsdirecteur bachelor
 • Cornélie Westermann, onderwijsdirecteur master
 • Danielle Salvatori, onderwijsdirecteur onderwijs voor professionals
 • Jeffrey de Gier, portefeuillehouder onderwijs Clinical Sciences
 • Judith van den Brand, portefeuillehouder onderwijs Biomolecular Health Science 
 • Gerrit Koop, portefeuillehouder onderwijs Population Health Science 
 • Nora Entius, studentlid bachelor
 • Marieke Beijaard, studentlid master
 • Marlise Mensink, adviseur, hoofd OSZ
 • Benedikte Sam, secretaris

Inspraak- en medezeggenschapsorgaan

De faculteit Diergeneeskunde heeft opleidingscommissies voor de Undergraduate School, waarin het bachelor onderwijs is geregeld, en de Veterinary School voor het masteronderwijs. De opleidingscommissies vergaderen gezamenlijk. Hierna wordt daarom gesproken over de OC als afkorting voor de opleidingscommissies.

De OC is het inspraakorgaan en medezeggenschapsorgaan voor de onderwijsaangelegenheden binnen de faculteit Diergeneeskunde. De OC adviseert de decaan, vice-decaan en/of onderwijsdirecteuren bachelor en master over de kwaliteit van het onderwijs.

De belangrijkste taken van de OC zijn:

 • Het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER)*
 • Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwijsontwikkelingen in de toekomst

* Formeel berust het recht om de OER vast te stellen bij  zowel de faculteitsraad (FR) als de OC, maar de FR heeft deze bevoegdheid gedelegeerd via de afspraak dat de FR een advies van de OC zonder discussie zal overnemen.

Samenstelling opleidingscommissie

De OC heeft 16 zetels beschikbaar: 8 voor personeelsleden en 8 voor studenten (4 uit de bachelor  en 4 uit de master). De studenten van de OC zijn dezelfde studenten die als degenen in de faculteitsraad (FR). De personeelsleden van de FR en OC zijn wel verschillend. Eén student van de FR/OC is vertegenwoordigd in de Studentenraad. De vergaderingen van de OC worden geleid door een student als onafhankelijke voorzitter.

Elke 2 jaar zijn er verkiezingen voor de 8 personeelsleden en jaarlijks voor de 8 studenten van de FR.

Opleidingscommissie per september 2020

 • Onafhankelijk voorzitter: student Lisa Buren
 • Personeel: Susanne Kirchhoff, Sylvia Djajadiningrat-Laanen, Danielle Padilla de Beer, Jos Ensink, Niels Dekker, Luciel van Vuuren, Dax Vendrig, Bas Vaandrager
 • Studenten (bachelor): Pascale Algra, Joost Eringfeld, 2 plekken niet opgevuld
 • Studenten (master): Corien Wunderink, Jasper de Louwere, Florine Janssen, Sterre van Veldhuizen

Vergaderingen

De OC vergadert eens per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar en voor derden bij te wonen vanaf de publieke 'tribune'.

In 2020/2021 zijn de formele vergaderingen op de volgende data:

 • 15 oktober 2020, 13.30-16.00 uur
 • 17 december 2020, 13.30-16.00 uur
 • 18 februari 2021, 13.30-16.00 uur
 • 15 april 2021, 13.30-16.00 uur
 • 17 juni 2021, 13.30-16.00 uur

Locatie: Androclusgebouw, W436.

Contact

Algemene vragen: secretaris OC, Benedikte Sam, e-mail: b.d.l.sam@uu.nl
Inhoudelijke vragen: studenten, e-mail: SFRDGK@uu.nl

Wat doet de examencommissie?

 • Afhandelen van individuele verzoeken zoals: deelname aan herkansingen, regelen van extra toetsvoorzieningen en vrijstellingen
 • Uitreiken van diploma's, afhandelen van fraudemeldingen en het geven van een (bindend) studieadvies aan het einde van het eerste bachelorjaar

Hoe dien je een verzoek in bij de examencommissie?

 • Wil je deelnemen aan een herkansing of een extra toetsvoorziening regelen stuur dan een mail naar examencommissie.ba.vet@uu.nl met daarin je verzoek, een motivatie voor dit verzoek, eventuele bewijsstukken (bijvoorbeeld een doktersverklaring als je ziek bent geweest) en je studentnummer. Het verzoek moet je zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het betreffende tentamen, indienen.
 • Vrijstelling aanvragen? Ga op deze site naar Praktische zaken > Regelingen en procedures > Vrijstellingen en vul het formulier in.

Je ontvangt uiterlijk na 6 weken een formeel besluit van de examencommissie. Bij een onvolledig of onduidelijk verzoek of het niet vermelden van je studentnummer kan de procedure langer duren.

Samenstelling bachelor examencommissie

 

 • dr. G.J. (Harold) Bok (voorzitter)
 • Dr. J. (Jooske) IJzer 
 • Dr. M.W.H.C. (Marianne) Bol-Schoenmakers 
 • Dr. J.A. (Jan Andries) Post (extern lid)
 • Mw. C.E. (Leonie) Brasser MA (ambtelijk secretaris)

De examencommissie is ingesteld door de decaan van de faculteit Diergeneeskunde.

Contact

E-mail: examencommissie.ba.vet@uu.nl

 

Wat doet de examencommissie?

 • Afhandelen van individuele verzoeken zoals bijvoorbeeld: toetsvoorzieningen, vrijstellingen, keuzevakken en uitstel Epass-beoordelingen
 • Uitreiken van diploma's en afhandelen van fraudemeldingen

Hoe dien je een verzoek bij de examencommissie in?

 • Vrijstelling aanvragen? Ga op deze site naar Praktische zaken > Regelingen en procedures > Vrijstellingen en vul het formulier in.
 • Wil je een verzoek indienen, stuur een mail naar examencommissie.ma.vet@uu.nl met daarin je verzoek, een motivatie voor dit verzoek en je studentnummer.

Je ontvangt uiterlijk na 6 weken een formeel besluit van de examencommissie. Bij een onvolledig of onduidelijk verzoek of het niet vermelden van je studentnummer kan de procedure langer duren.

Samenstelling examencommissie master

 • prof. dr. A. (Andrea) Gröne (voorzitter)
 • prof. dr. H. (Harold) Brommer
 • dr. P.L.A.M. (Peter) Vos
 •  dr. J.A. (Jan Andries) Post (extern lid)
 • M.W.T. (Mia) Lageschaar (ambtelijk secretaris)

De examencommissie is ingesteld door de decaan van de faculteit Diergeneeskunde.

Contact

E-mail: examencommissie.ma.vet@uu.nl

De Schools hebben ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van de afzonderlijke cursussen multidisciplinaire docententeams ingesteld. De bacheloropleiding Diergeneeskunde is ingedeeld in blok- en lijnonderwijs en de multidisciplinaire teams worden aangeduid als Blok Onderwijs Commissie (BOC) en Lijn Onderwijs Commissie (LOC).

De Schools hebben ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van de afzonderlijke cursussen multidisciplinaire docententeams ingesteld. Voor de masteropleiding Diergeneeskunde worden de multidisciplinaire docententeams aangeduid als MOC, Master Onderwijs Commissie; voor de tracks als TOC, Track Onderwijs Commissie.

Samenstelling toelatingscommissie master

 • dr. C.M. (Cornélie) Westermann
 • dr. R. (Ruurd) Jorritsma 
 • dr. S. (Stefanie) Veraa
 • Secretaris van de commissie: dr. G.A.J. (Trudi) Miltenburg

De commissie geeft na masterjaar  2 en 3 een gefundeerd eindoordeel (summatief) over het portfolio. Zij komt 1 keer per maand bijeen.

Samenstelling commissie beoordeling portfolio (Epass)

 • dr. J.M. (Jos) Ensink, voorzitter
 • dr. J.C. (Dax) Vendrig, vice voorzitter
 • dr. D.A. (Danielle) Padilla de Beer
 • dr. J.E. (Jaime) Rofina
 • dr. A. Kummeling
 • dr. G.J. (Harold) Bok
 • drs. R.M.A.C. (Rosa) Houben
 • dr. C.J. (Christine) Piek
 • dr. R.J. (Ronald) Corbee
 • J.W.M. (Jan) van Schip
 • dr. G.C.M (Guy) Grinwis
 • dr. E.R. (Rolf) Nijsse
 • dr. M.A.E. (Marjan) van Hagen

Kwaliteit van toetsen

De toetscommissie Diergeneeskunde (TCD) is een onafhankelijk orgaan en houdt zich bezig met de kwaliteit van toetsing. De TCD werkt in opdracht van de examencommissies van de bachelor- en masteropleiding Diergeneeskunde. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de TCD staan beschreven in het Handboek Kwaliteitszorg Onderwijs Diergeneeskunde.

Samenstellling toetscommissie Diergeneeskunde

 • dr. C.N.T. (Niels) Dekker
 • dr. J.C. (Dax) Vendrig (voorzitter)
 • J.C.M. (Hans) Vernooij MSc
 • dr. P.L.A.M. (Peter) Vos
 • S.N. (Sanne) van Zalen MSc
 • M.W.T. (Mia) Lageschaar (secretaris)
 • Dr. J. (Jooske) IJzer
 • Dr. L.C. (Louis) Penning

 

Faculteitsbestuur

Leiding over de faculteit

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de faculteit. Hij wordt daarbij ondersteund door een bestuursteam dat uit vijf leden bestaat. In het faculteitsbestuur zit één student, namelijk de student-assessor. De taken van de assessor bestaan onder andere uit het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het faculteitsbestuur, het onderhouden van contact met de achterban en het signaleren van aandachtspunten. 

Samenstelling faculteitsbestuur

 • Prof. dr. A.D.C. (Debbie) Jaarsma, (decaan)
 • Prof. dr. M.F.M. (Merel) Langelaar, (onderwijsdirecteur, vice-decaan, portefeuille onderwijs)
 • Prof. dr. ir. D.J.J. (Dick) Heederik, (onderzoeksdirecteur, vice-decaan, portefeuille onderzoek)
 • drs. G.J. (Geert) Tillemans, (faculteitsdirecteur)
 • J.V.C. (Jesse) Tijssen, (student-assessor: 2021-2022)
 • bestuurssecretaris, e-mail: bbo.vet@uu.nl

Contact

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de huidige student-assessor Jesse Tijssen, e-mail: studentassessor.dgk@uu.nl.