Credit-omrekentabel

Cursussen die je volgt aan een buitenlandse universiteit moeten worden goedgekeurd door de examencommissie van je opleiding. De examencommissie bepaalt daarbij of deze cursussen voldoende academisch niveau hebben, en of er geen sprake is van inhoudelijke dubbeling met betrekking tot eerder afgelegde cursussen. Indien cursussen inhoudelijk geheel of gedeeltelijk overlappen kan de examencommissie de inbreng van deze cursussen voor het examen beperken door aftrek van studiepunten naar rato van de overlap.

Voor cursussen die zijn goedgekeurd worden de studiepunten toegekend volgens het aantal behaalde EC, of volgens de omrekenfactor in bijgaande tabel. De Examencommissie kan hiervan afwijken indien vast staat dat de in het buitenland toegekende studiepunten niet in overeenstemming zijn met de studiebelastingsuren, of als daar in bijzondere gevallen gegronde redenen voor zijn.

Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding.

Download de tabel voor het omrekenen van credits behaald bij partnerinstellingen in het buitenland: