Onderwijs in het eerste en tweede semester van het collegejaar 2020-2021 bieden we voor een groot deel online aan, en waar mogelijk in onze gebouwen. Studenten die geen onderwijs op locatie kunnen of willen volgen, kunnen gedurende het eerste en tweede semester onderwijs (inclusief toetsing) op alternatieve wijze volgen. Bijvoorbeeld online of op een later moment. Sommige activiteiten, zoals coschappen, laboratoriumwerk en dierverzorging zullen niet mogelijk zijn op afstand. Neem hierover contact op met je opleiding.

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus gaat een aantal dingen bij de practica en tentamens anders dan je gewend bent. We hebben bijvoorbeeld aanpassingen gemaakt in onze gebouwen. Lees wat je kunt verwachten in de gebouwen en wat wij van jou verwachten. 

Roosters beschikbaar via MyTimeTable en Blackboard

Via MyTimeTable en Blackboard  kun je vinden op welke locatie en hoe je college plaatsvindt (online of op de campus). Hierbij gebruiken we alle timeslots binnen het universitaire timeslotmodel. Er wordt dus geen onderwijs geven in het weekend, hooguit grote toetsen mogelijk maken in de Jaarbeurs op zaterdag als dit noodzakelijk blijkt. Mocht je nog vragen hebben over het rooster of je boeken, dan kun je contact opnemen met het Studiepunt of STIP van je opleiding.

De prioritering bij het verdelen van de schaarse ruimte, bepalen we in samenspraak met de faculteiten en opleidingen. Daarbij zijn de volgende kaders opgesteld:

 • De prioriteit gaat naar onderwijs dat locatie-gebonden is, community building en toetsing.
 • Al het instructieonderwijs (zoals veel hoorcolleges) vindt per definitie bij alle opleidingen online plaats. Hoorcollegezalen kunnen op deze manier worden ingezet voor andere onderwijsactiviteiten. 
 • Opleidingen maken, waar mogelijk en nodig, ruimte vrij voor de verplichte cursussen door keuzecursussen en (facultair) honoursonderwijs tijdelijk niet aan te bieden.
 • Eerstejaars krijgen voorrang bij community vorming.
 • Faculteiten prioriteren binnen de universitaire kaders zelf welke onderwijs(-gerelateerde) activiteiten ze in willen roosteren.
 • De tijdstippen van het onderwijs worden gespreid in verband met bereikbaarheid van de gebouwen en omdat piekdrukte tijdens met name de spits moet worden vermeden. We houden wel vast aan het UU-timeslotmodel. We gaan dus bijvoorbeeld geen onderwijs geven op zaterdag, hooguit dan grote toetsen mogelijk maken.

Ook bij online onderwijs gelden de algemene gedragsregels. Deze staan beschreven in het Studentenstatuut. Online onderwijs heeft dezelfde status als onderwijs op locatie. Ook bij online onderwijs verwachten we dat je actief deelneemt aan onderwijs en je eerlijk en respectvol gedraagt naar anderen.

In deze etiquette lichten we de relevante aspecten hierover uit en lichten we toe hoe we deze interpreteren voor online onderwijs.

Op deze handleidingensite vind je praktische informatie over colleges volgen via Teams, software openen via MyWorkplace en online toegang via Library Access. 

Op computers op de UU-campussen is al veel aandacht besteed aan veiligheid. Nu we op grote schaal thuis studeren en onderwijs volgen, is het extra belangrijk om te zorgen dat ook jouw eigen computer of laptop goed beveiligd is. Op de webpagina over informatieveiliging vind je daarom praktische informatie over beveiligen van jouw device en data.

De beide locaties van de Universiteitsbiblotheek zijn van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor UU-studenten voor onderzoeksgerelateerde ondersteuning. De dienstverlening is in deze fase nog beperkt tot de diensten rondom de fysieke collectie van de bibliotheek. Dit betekent dat de balie open gaat voor het uitlenen en innemen van bibliotheekmateriaal en dat de leeszaal Bijzondere Collecties op afspraak te bezoeken is. Studieplekken zijn op dit moment alleen op de locatie in de binnenstad beschikbaar voor studenten in bijzondere omstandigheden. Het aantal plekken wordt binnenkort verruimd en er komen ook studieplekken in de UB in het USP. 

 • Toegang tot digitale bronnen bibliotheek
  Bekijk hoe je vanuit huis toegang krijgt tot digitale wetenschappelijke bronnen. 
 • Toegang tot materiaal uit fysieke en bijzondere collecties van bibliotheek
  Lees hoe je toegang aanvraagt tot materiaal uit de fysieke collectie en bijzondere collectie.

Zit je nu alleen thuis te studeren en kan je wel wat ondersteuning gebruiken? Hoe houd je het tempo erin en wat moet je nu met je planning? Bespreek het met één van onze studeercoaches.

Schrijf je een paper of ben je met je scriptie bezig? Je staat er niet alleen voor. Bespreek je tekst met een schrijfcoach en kijk samen naar de structuur en stijl van je tekst. Je kunt je ook opgeven voor zomerscriptiegroepen. Je wordt in een groep geplaatst met andere studenten die ook bezig zijn met hun scriptie. Je kunt kiezen voor een groep die intensief bij elkaar komt (elke dag) of een groep die elkaar twee keer per week ziet. De groep wordt begeleid door een schrijfcoach van het Skills Lab. 

Daarnaast kun je je ook aansluiten bij de nieuwe dagelijkse online studieplek, een pilot van het Skills Lab samen met de universiteitsbibliotheek. De online studieplek biedt structuur bij het studeren door dagelijks deel te nemen (via MS Teams) aan de gezamenlijk start en daarnaast begeleiding op vaste momenten gedurende de dag. We proberen het uit in het Nederlands. Als het goed werkt, gaan we dit ook Engelstalig aanbieden.