De Nederlandse overheid heeft de Universiteit Utrecht middelen toegekend om corona-achterstanden bij studenten te herstellen. Het gaat hierbij om zowel academische als sociale achterstanden. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Heb jij een project dat een bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze achterstanden, dan is het mogelijk hiervoor een verzoek tot financiële ondersteuning in te dienen. Check voor alle voorwaarden en de procedure onderstaande informatie.

p.s. ook als je alleen een briljant idee hebt en nog geen uitgewerkt plan, kun je ons dit laten weten. Zie de FAQ. 

 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor (leerlingen en) studenten op te vangen. Het gaat daarbij om het herstellen van de “door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen en studenten op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van welbevinden”. Ook de Universiteit Utrecht heeft geld ontvangen voor dit doel. Studenten(organisaties) en medewerkers die een goed plan hebben dat valt onder de doelstellingen van NPO, kunnen via deze site een verzoek indienen voor financiële ondersteuning.

Meer informatie over het NPO-programma, de criteria waaraan een project getoetst wordt, en de aanvraagprocedure vind je hieronder.

Een projectvoorstel moet passen binnen onderstaande thema’s: 

Thema 1: Soepele in- en doorstroom

Doel van dit thema is om een bijdrage te leveren aan het ervaren van een soepele overgang voor (aanstaande) studenten tussen hun vooropleiding en hun universitaire studie. Dit thema moet er tevens voor zorgen dat (aanstaande) studenten over de juiste vaardigheden beschikken om hun studie te starten, te continueren en af te ronden. Projecten binnen dit thema moeten er aan bijdragen dat studenten zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komen, dankzij passende en proactieve begeleiding.

Thema 2: Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Met dit thema willen wij er voor zorgen dat studenten zich welkom en thuis voelen in hun studie en aan de universiteit, en dat zij zich ondanks de naweeën van de pandemie optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Binnen thema 2 bestaan twee actielijnen: ‘Communityvorming’ en ‘Welzijn, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding’

Wat gebeurt er al?

Binnen thema 1 worden reeds projecten ondersteund die:

 • (voor leerlingen) gericht zijn op academische vaardigheden, studievaardigheden, vakinhoudelijk onderwijs, en het realiseren van kansengelijkheid.
 • (voor UU-studenten) gericht zijn op het ontwikkelen van studievaardigheden, het geven van extra studieloopbaanadvies, het organiseren van online modules voor statistiek, extra scriptiegroepen, skill-boost trainingen voor afstudeerders, en het verbeteren van in- en afstroom tussen HU en UU.

Binnen thema 2 werken we op dit moment al aan de volgende projecten:

 1. Inhaalactiviteiten en re-introducties van en voor (internationale) studenten(organisaties) gericht op samenwerking en verbinding. Studenten én medewerkers: zet 19, 20 en 21 april vast in je agenda!
 2. De Uni-life app: een app die jou laat zien welke leuke activiteiten er rondom de universiteit georganiseerd worden door studenten(organisaties).  Binnenkort meer info!
 3. Huiskamers / samenwerkingsplekken / café op de campus, waar studenten laagdrempelig kunnen afspreken, samenwerken en elkaar ontmoeten.
 4. Extra studentbegeleiding (bv. studentendecanen, studentpsychologen) en versterken van de binding met de opleiding / studievereniging en ondersteuning.
 5. Trainingen studenten(organisaties) op het gebied van o.a. weerbaarheid, inclusie en veiligheid inclusief bijbehorende communicatiecampagnes. Met speciale aandacht voor preventie van mentale problemen.
 6. Begeleidingsaanbod in de MyUU-app om hier extra aandacht voor te genereren naast de studentenwebsite.
 7. Online toegang tot tests, waarmee studenten inzicht kunnen bevorderen van wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.
 8. Korting bij Parnassos en Olympos en inrichting extra voorzieningen op het USP (denk aan schaaktafels en tafelvoetbaltafels) om fysiek welzijn te bevorderen, evenals creativiteit, ruimte voor ontmoeting en verbinding.
 9. Online Coach Center: peer to peer coaching opzetten waarbij persoonlijke groei en ontwikkeling wordt gestimuleerd.
 10. Oriëntatie op eigen ontwikkeling en arbeidsmarkt d.m.v. extra trainingen, challenges, debat- en lezingenreeks, sprekers, etc.

Om financiële middelen te krijgen moet het project voldoen aan een aantal criteria:

 • Past het plan in (een van) de actielijnen die zijn omschreven?
 • Is de verwachting dat het gewenste doel wordt bereikt?
 • Kan het project zelfstandig van start of is er aansturing nodig? Is er iemand die deze aansturing kan oppakken?
 • Wat zijn de kosten per student, en staan de kosten in verhouding tot het beoogde doel?
 • Staat de activiteit ook open voor andere studenten, bijvoorbeeld studenten die geen lid zijn van de aanvragende vereniging?
 • Is er al een vergelijkbare aanvraag binnengekomen? Kan de projectaanvraag evt. gebundeld worden met een andere aanvraag, zodat overhead voorkomen wordt?
 • Bij projecten met een langere looptijd of permanente status: hoe is de bekostiging en/of beheer geregeld ná NPO?
 • Is er nog voldoende budget binnen het thema?
 • Gaat het om een aanvraag van minimaal 1000 euro?
 • De aanvraag is concreet. Uit de aanvraag blijkt duidelijk wat er gaat gebeuren (dus niet: "We gaan iets doen met ontmoeting").
 • Bij studentenorganisaties: heeft de studentenorganisatie het toegekende NPO-bedrag van 2021-2022 reeds benut? **

** Zie deze pagina

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Studenten, studentenorganisaties, faculteiten, medewerkers of anderen kunnen een aanvraag indienen via een aanvraagformulier:

 • Heb je een aanvraag die alleen van toepassing is op één faculteit? Gebruik dan het aanvraagformulier van die faculteit.
 • Heb je een aanvraag voor een project dat faculteitsoverstijgend is? Maak dan gebruik van het algemene formulier.

Stap 2

 • De facultaire aanvragen komen binnen bij en worden beoordeeld door het Hoofd Faculteitsbureau/Hoofd OSZ en/of de vicedecaan onderwijs van de faculteit (dit kan per faculteit verschillen).
 • De algemene aanvragen komen binnen bij het projectteam NPO van de Directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek (SO&O).

Stap 3:

 • Je aanvraag wordt getoetst op de criteria. Eventueel wordt er extra informatie aangevraagd bij jou.

Stap 4

 • Facultaire aanvragen die positief beoordeeld worden, worden doorgestuurd naar een bestedingscommissie die een eindadvies geeft over de eventuele toekenning.
 • Algemene aanvragen tot €20.000 (thema 1) of tot €40.000 (thema 2) worden beoordeeld door het Projectteam NPO.
 • Algemene aanvragen vanaf €20.000 (thema 1) of vanaf €40.000 (thema 2) gaan door naar de bestedingscommissie.

De bestedingscommissie geeft ten minste eenmaal per maand advies over de binnengekomen aanvragen. Er wordt nog een Student Advies Commissie opgezet, die ook om advies gevraagd kan worden. Meer informatie volgt snel.

Heeft jouw aanvraag betrekking op studenten die studeren aan dezelfde faculteit? Dien je verzoek dan in via het formulier van die faculteit. Heeft jouw aanvraag betrekking op studenten van meerdere faculteiten? Dien dan het algemene formulier in. 

1. Wie mag een aanvraag indienen?
Iedereen die een activiteit organiseert die bijdraagt aan de doelstelling van het NPO-project (“het herstellen van door corona veroorzaakte vertragingen bij UU-studenten op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van welbevinden” ) mag via deze site een aanvraag indienen. 

2. Waar kun je het geld aanvragen?
Via deze site kun je een aanvraag indienen. Facultaire aanvraagformulieren, komen binnen bij de facultaire organisatie. Het algemene aanvraagformulieren komt binnen bij het NPO-projectteam.

3. Wat als je nog geen uitgewerkt plan hebt, maar voornamelijk een idee?
We gaan op verschillende fysieke en digitale plekken op de UU ideeënboxen neerzetten met een QR-code waar medewerkers en studenten hun ideeën heen kunnen sturen. O.a. via brainstormsessies met studenten en in verschillende klankbordgroepen zal gekeken worden welke ideeën we kunnen uitwerken tot een concreet plan.

4. Hoeveel mag (maximaal) aangevraagd worden?
In principe geldt er geen maximum voor een aanvraag. Het totale budget voor thema’s 1 en 2 is circa zes miljoen. Daar willen wij zoveel mogelijk studenten mee helpen.

5. Moet een aanvraag altijd vooraf plaatsvinden of mag dit ook achteraf?
Een aanvraag wordt in principe vooraf ingediend, maar in overleg kan hier van afgeweken worden. Budgetten die in 2021 zijn besteed, moeten uiterlijk 1 februari 2022 aangevraagd zijn (anders in overleg met de projectmanagers).

6. Hoe vaak moet er, als een aanvraag is goedgekeurd, gerapporteerd worden?
Dit is afhankelijk van de looptijd van het project. Dit wordt met elkaar afgesproken. Bij kleinere projecten is een rapportage en verantwoording achteraf voldoende. Voor de rapportages komt een standaardformulier. Dit wordt nog ontwikkeld. Projecten die reeds gestart zijn, worden hierover geïnformeerd.

7. Wat is nodig voor de verantwoording van een projectaanvraag?
Dit is afhankelijk van de grootte van het project. De financiële verantwoording hoeft in ieder geval niet op detailniveau. Maar een onderscheid tussen personele inzet (human resources) en materiaal is wel van belang. Tevens is het van belang dat duidelijk is wat de eigen bijdrage van de aanvrager voor het project is. Het ministerie vraagt hierom in de eindrapportage straks. Voor de verantwoording komt een standaardformulier.

8. Hoe verloopt de uitbetaling?
Dit is afhankelijk van de aanvraag en kan in overleg. 

9. Is er een vooraf vastgestelde verdeling per faculteit?
Op dit moment denken wij dat een verdeling per faculteit niet nodig is.

10. Moet het om een eenmalige activiteit gaan?
Nee, het hoeft niet om een eenmalige activiteit te gaan. De activiteit mag ook meerdere keren plaatsvinden. Als het echter om een activiteit of plan gaat dat ook ná het NPO-project wordt voortgezet, moet duidelijk aangegeven worden hoe men verwacht dit te gaan bekostigen.

11. Wat mag de doorlooptijd van de activiteit zijn?
Dat maakt niet uit. Maar vooralsnog eindigt het NPO na het collegejaar 2022-2023.

12. Wie zitten er in de projectorganisatie?
De coördinatie van het project ligt bij de directie SO&O (Studenten, Onderwijs en Onderzoek). Anne Hamburger en Arjen van Vliet zijn de projectmanagers. Anne is verantwoordelijk voor de bestuurlijke lijnen, netwerken en eindverantwoording. Arjen is verantwoordelijk voor het projectteam en meerdere projecten. Zij voeren dit project uit in opdracht van het college van bestuur en zijn bereikbaar via projectteamnpo@uu.nl.

In de bestedingscommissie zitten de hoofden Onderwijs en Studentzaken van de verschillende faculteiten, de student-assessor van het CvB, een informatiemanager van ITS (voor projecten met een IT-component) en het Projectteam NPO.

13. Wat is de rol en input van studenten?
Studenten worden op allerlei manieren betrokken bij NPO en worden van harte uitgenodigd om mee te denken over projecten en initiatieven. De volgende sessies worden worden op korte termijn georganiseerd:

 • Op 9 februari 2022 is er een doorpraatsessie n.a.v. de eerste brainstormsessie met studenten in december 2021. We gaan op 9 februari twee ideeën concretiseren tot een uitvoerbaar plan: het inhalen van diplomauitreikingen en meer groen op de campus.Wil jij meedoen met deze bijeenkomst, meld je dan aan via deze link. 
 • Op 8 maart 2022 organiseren we weer een brainstormsessie. Hierbij is het juist de bedoeling dat we zoveel mogelijk ideeën verzamelen en met elkaar kijken welk idee we verder willen concretiseren. Wil jij meedoen aan deze bijeenkomst, meld je dan aan via deze link. 

14. Wat is het minimum bedrag dat je kan aanvragen?
Via deze aanvraagprocedure is het minimale bedrag 1000 euro. Er komt nog een aanvraagprocedure voor 50 euro-1000 euro. Erkende UU-studentenorganisaties ontvangen in 2021-2022 een bedrag om te besteden aan de NPO-doelen. Organisaties tot 100 leden krijgen 500 euro, organisaties boven 100 leden krijgen 1000 euro. Zie ook deze site. Studentenorganisaties die voor extra projecten geld willen aanvragen of een project hebben dat boven dit budget uitkomt, kunnen een aanvraag indienen via de formulieren.

15. Wat is de deadline voor het aanvragen van een bedrag?

NPO loopt in de collegejaren 2021-2022 en 2022-2023. Alleen aanvragen die uitlopen in 2023 kunnen onder voorwaarden voor dat kalenderjaar geld ontvangen. 

16. Hoe worden studentenorganisaties betrokken bij het NPO-programma?

Zij kunnen meedenken, aanvragen indienen, ideeen insturen etc. etc. Zie hier voor meer informatie.