Regelgeving van de opleiding

In elke cursus zitten verschillende toetsonderdelen. Welke dat zijn, vind je in de Universitaire Onderwijscatalogus en/of de studiewijzer op Blackboard. Je moet aan alle onderdelen deelnemen om de cursus te kunnen afsluiten en een eindcijfer te krijgen. Het kan zijn dat je voor sommige toetsen een minimumcijfer moet halen.

Zie ook artikel 5 van de Onderwijs- en Examenregeling.

Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tm 10. Je hebt een cursus voldoende afgelegd met het eindcijfer 6 of hoger. Met een 5 of lager heb je een onvoldoende. Dat eindcijfer wordt afgerond op 1 decimaal. 

Zie ook artikel 5 van de Onderwijs- en Examenregeling.

 • ND (Niet Deelgenomen): je staat ingeschreven voor een vak en hebt aan geen enkel toetsonderdeel deelgenomen.
 • NVD (Niet Voldaan): je hebt aan te weinig toetsonderdelen deelgenomen om in aanmerking te komen voor een herkansing.
 • AANV (AANVullende toets): je mag een herkansing doen. Je hebt aan te weinig toetsonderdelen deelgenomen om het vak te halen of je hebt nog niet voldaan aan de eisen voor alle toetsonderdelen, maar je hebt nog wel recht op een herkansing.
 • V (Voldoende): je hebt het vak gehaald.
 • ONV (ONVoldoende): je hebt het vak niet gehaald.
 • VR (VRijstelling): er is een vrijstelling verleend door de examencommissie.
 • FR (FRaude): indien fraude en/of plagiaat is geconstateerd door de examencommissie, kan er een FR als resultaat worden toegekend.

Zie ook artikel 5 van de Onderwijs- en Examenregeling.

Als je een onvoldoende eindcijfer voor een cursus hebt gehaald, mag je één keer een aanvullende toets doen om daarmee alsnog op een voldoende te komen. Een onvoldoende eindcijfer mag dan niet lager zijn dan 4,00 (voor afronding) en je moet aan alle inspanningsverplichtingen hebben voldaan. 

Mis je door aantoonbare overmacht een (deel)toets, dan mag je één keer een vervangende toets doen. Je moet dan wel voldaan hebben aan de regels zoals die staan genoemd onder ‘Ziekmelding’. 

Als je na het afleggen van de herkansingstoets nog geen voldoende eindcijfer (5.5 en hoger) hebt gehaald, vervallen alle deelcijfers in principe, ook de eventueel behaalde voldoende deelcijfers. Een verplichte cursus moet je dan het jaar daarop overdoen. Je kunt je onvoldoende dus niet wegwerken door in het volgende studiejaar alleen deel te nemen aan de toets.

Zie ook artikel 5 uit de Onderwijs- en Examenregeling.

In het algemeen geldt voor cursussen: je bent er en je doet mee. De exacte verplichtingen van een cursus vind je in de studiewijzer (op Blackboard). In geval van overmacht, bijvoorbeeld als je ziek bent, vervalt de aanwezigheidsplicht (zie: ‘Ziekmelding’). Voor bijvoorbeeld het houden van een presentatie of het inleveren van een paper kun je in geval van overmacht alleen uitstel krijgen.

Zijn verplichtingen lastig omdat je bijvoorbeeld chronisch ziek bent, een handicap hebt of een topsportstatus, dan moet je langs de studieadviseur om te kijken of je een speciale voorziening kunt krijgen.

Wanneer je te weinig aanwezig bent of te weinig inbreng hebt, kan de cursuscoördinator je uitsluiten van verdere deelname. 

Zie ook artikel 4 van de Onderwijs- en Examenregeling.

Het kan gebeuren dat je door ziekte of een andere vorm van overmacht een tentamen, college of werkgroep niet kunt bijwonen. Het kan ook voorkomen dat je hierdoor bijvoorbeeld een paper niet op tijd kunt inleveren. 

 • als je een verplicht onderdeel mist door overmacht, moet je dit melden bij de cursuscoördinator
 • als je een toets mist door overmacht, moet je dit melden bij het Studiepunt, de studieadviseur, en bij de cursuscoördinator
 • als je langere tijd afwezig bent, meld je dit ook bij je studieadviseur

GEVOLGEN

 • als je verplichte onderdelen hebt gemist, voldoe je mogelijk niet meer aan de aanwezigheids- of inspanningsverplichting (zie ook paragraaf 4 van de OER)
 • wanneer je door ziekte of een andere overmachtsituatie een toets niet hebt kunnen afleggen of voltooien, en je hebt het zo spoedig als mogelijk gemeld bij het Studiepunt, studieadviseur en cursuscoördinator, dan heb je het recht om een vervangende toets te doen (zie ook artikel 5.5 uit de OER)
 • als je langere tijd niet kunt studeren, kan het soms raadzaam zijn om tijdelijk te stoppen met je studie. Overleg altijd met je studieadviseur.

 

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De OER beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van deze opleidingen. De UGS hanteert een OER met eigen hoofdtekst. Voor huidige studenten geldt de OER-versie 2021-2022.

Onderwijs- en Examenregeling UGS 2021-2022:

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van het reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen.

De examencommissie van de Undergraduate School van de faculteit Bètawetenschappen bestaat uit een centrale examencommissie en zes uitvoerende kamers. Deze kamers voeren voor de betreffende opleidingen het examenbeleid uit binnen de kaders die worden gesteld door de centrale examencommissie. De voorzitters van de kamers vormen de centrale examencommissie van de School. De centrale examencommissie functioneert als een kaderstellend en als een controlerend orgaan. Zij bepaalt het examenbeleid en stelt de kaders vast in de vorm van regelingen en procedures. De leden van de examencommissie zijn deskundig op het terrein van de opleiding(en) en zijn stafleden die betrokken zijn bij het verzorgen van het onderwijs.

Leden van de centrale examencommissie UGS 2021-2022

Dr. S.A. (Steven) Wepster (Voorzitter Examencommissie UGS)
Dr. A.H. (Anneke) van Houwelingen (Lid, voorzitter kamer Farmacie)
Prof. dr. mr. H. (Henry) Prakken (Lid, voorzitter kamer Informatica en Informatiekunde)
Dr. D. Schuricht (Lid, voorzitter kamer Natuur- en Sterrenkunde)
Dr. M. Moret (Lid, voorzitter kamer Scheikunde)
Dr. M. (Matthijs) Ruijgrok (Lid, voorzitter kamer Wiskunde en Wiskunde & Toepassingen)
Dr. J.A. (Jan Andries) Post (Lid, voorzitter kamer Biologie)
Prof. Dr. Ir. A.C. (Aarnout) Brombacher (Extern lid)
F.E.M. (Frederique) Pruijn MSc (Ambtelijk secretaris)

Taken en bevoegdheden van de Examencommissie

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn ontleend aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De examencommissie stelt zelf regels vast over de nadere uitvoering van deze taken en bevoegdheden. Deze regels zijn beschreven in het Reglement Examencommissie / Regulations Board of Examiners Undergraduate School.

Taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn onder andere:

 • Toezien houden op correcte naleving van het Onderwijs- en Examenreglement (OER);
 • Borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
 • Bewaken van de kwaliteit van de opleidingen;
 • Aanwijzen van examinatoren;
 • Goedkeuren van het examenprogramma van een student;
 • Toekennen van vrijstellingen;
 • Goedkeuren van onderwijsonderdelen zoals keuzeonderwijs, aanpassingen van het programma, volgen van onderwijs buiten de UU of extra ECs;
 • Toekennen van extra herkansingen;
 • Vaststellen van examenuitslagen van individuele studenten;
 • Toekennen van het judicium Cum Laude
 • Afgeven van getuigschriften.

Contactinformatie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is  de kamer van jouw opleiding:

De kamer Scheikunde is onderdeel van de Examencommissie UGS.

Samenstelling:

 • Prof. dr. C.R. (Celia) Berkers, voorzitter
 • Prof. dr. F.M.F. (Frank) de Groot
 • Prof. dr. J.A. (Antoinette) Killian
 • Dr. M. (Marc-Etienne) Moret
 • Dr. A. (Andrei) Petoukhov
 • P.T. (Paulien) van Bentum MSc, ambtelijk secretaris

De kamer Scheikunde beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen voor het studieprogramma van studenten. Wil je daartoe een verzoek richten aan de kamer Scheikunde? Vul dan het aanvraagformulier kamer in.

Je kunt je verzoek richten aan de ambtelijk secretaris van de kamer Scheikunde via science.excie.chem@uu.nl.

De kamer Scheikunde verzorgt ook de uitreiking van de diploma’s voor de bachelor Scheikunde. Kijk naar automatisch afstuderen voor de data van de diploma-uitreikingen.

Preadvies en bindend studieadvies

Preadvies

In het jaar van je eerste inschrijving bij de opleiding, ontvang je voor 31 januari een preadvies. Het preadvies geeft een indicatie over je studievoortgang. Het advies kan luiden “positief”, “waarschuwing” of “negatief”. Bij een negatief advies wordt geadviseerd om te stoppen met de studie. Dit advies is niet bindend. 

Bindend studieadvies

Aan het eind van je eerste bachelorjaar bij je opleiding, krijg je een bindend studieadvies (BSA). Dit geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de opleidingsdirecteur, op grond van het aantal studiepunten dat je in het huidige studiejaar hebt gehaald. Je kunt in een collegejaar je 60 EC (of meer) behalen. Als je aan het einde van je eerste studiejaar minimaal 45 EC hebt behaald, ontvang je een brief met een positief bindend studieadvies. Behaal je in deze periode minder dan 45 EC, dan ontvang je een negatief bindend studieadvies. Je mag in dat geval de komende 4 jaar niet doorgaan met je opleiding. Als er persoonlijke omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op je BSA, meld dat dan zo snel mogelijk bij de studieadviseur.

Let op 1: Er kan geen afwijzend studieadvies worden uitgebracht als de student alle toetsen verbonden aan de cursussen in het eerste jaar van de opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten heeft behaald (zie Onderwijs- en Examenreglement 7.4. lid 12 en de bijlagen van de OER (A - H).

Let op 2: Als je vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, krijg je geen bindend negatief studieadvies. 

Zie ook artikel 7.4 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER). 

Studenten die in studiejaar 2020-2021 een aangehouden BSA hebben ontvangen

Studenten die in 2020-2021 een aangehouden advies hebben gekregen, krijgen in 2021-2022 alsnog een positief studieadvies als zij:

 • in het studiejaar 2021-2022 45 EC hebben gehaald; de reeds in het eerste studiejaar behaalde studiepunten tellen daarbij niet mee

Overmacht

Als je door bijzonder omstandigheden denkt niet genoeg studiepunten te behalen om te voldoen aan de norm van het bindend studieadvies, neem dan contact op met je studieadviseur.

 

regelgeving van de universiteit

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

 • een tabel voor bachelorcursussen en
 • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

17,30%

6,5

16,85%

7,0

20,37%

7,5

19,35%

8,0

14,47%

8,5

7,48%

9,0

3,07%

9,5

0,88%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,36%

6,5

9,94%

7,0

17,43%

7,5

22,16%

8,0

22,60%

8,5

12,41%

9,0

5,48%

9,5

1,20%

10,0

0,42%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.