De dubbele bachelor is een combinatie van de major natuur- en sterrenkunde en de major scheikunde. Het biedt je een extra uitdaging en is aantrekkelijk als je interesse hebt in de raakvlakken tussen beide wetenschappen en in multidisciplinair onderzoek. Door de afgestemde roostering is het mogelijk om de dubbele bachelor in drie jaar af te ronden. Meestal is er echter wel sprake van (wat) uitloop.

 

Het programma van de dubbele bachelor is zwaarder dan een standaardprogramma bestaande uit een enkele bachelor. De dubbele bachelor bevat de verplichte onderdelen van beide afzonderlijke majors, is qua omvang 217,5 EC (i.p.v. 180 EC) en bevat minder profileringsruimte. De profileringsruimte bij de dubbele bachelor is 30 EC (i.p.v. 45 EC), waarvan 15 EC cursussen op niveau 2. Je kunt in de profileringsruimte een minor volgen.

Vanaf cohort 2017 (gestart op 1 september 2017) geldt een nieuw examenprogramma dat zal bestaan uit 225 EC. Meer informatie volgt nog.

Tabel 1: Randvoorwaarden dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde (geldig voor studenten gestart VOOR 1 september 2017)
Major 187,5 EC

Scheikundegebonden cursussen:

37,5/52,5* EC verplicht, 7,5 EC verplichte keuze, 30/22,5** EC vrije keuze, waarvan minimaal 15 EC op niveau 3

Natuurkundegebonden cursussen:

60/75* EC verplicht, 7,5 EC verplichte keuze, 37,5/30** vrije keuze, waarvan minimaal 22,5 EC op niveau 3

Profileringsruimte 30 EC Waarvan minimaal 15 EC op niveau 2
Totaal 217,5 EC  

* Het aantal verplichte EC is afhankelijk van of je het verplichte bacheloronderzoek van 15 EC doet bij Scheikunde of Natuurkunde.

** Afhankelijk van of je het verplichte bacheloronderzoek van 15 EC doet bij Scheikunde of Natuurkunde, volg je bij Natuurkunde of Scheikunde een extra keuzevak van 7,5 EC.

 

Voor studenten die meer willen en kunnen is er naast het reguliere programma het honoursprogramma, dat je kunt volgen bij Scheikunde of Natuurkunde. Neem als je interesse hebt contact op met de betreffende honourscoördinator.

 

De links naar de cursussen in de tabellen hieronder leiden je naar de cursusinformatie zoals beschreven in de Onderwijscatalogus van de Universiteit Utrecht. Zodra je voor een cursus staat ingeschreven vindt gedetailleerde communicatie over de cursus plaats in de elektronische leeromgeving Blackboard

Cursusoverzicht dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Jaar 1

Alle cursussen in jaar 1 zijn verplichte vakken.

Overzicht 1a: Verplichte onderdelen Scheikunde jaar 1 - dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
1 SK-BORSP Organische chemie en spectroscopie* 7,5 (3,75) 1A(BC)D
1 SK-BFYAN13 Fysische en anorganische chemie 7,5 2AD
1 SK-BSPAN Spectroscopie en analyse 7,5 3AD
1 SK-BKWAN Kwantumchemie en anorganische chemie 7,5 4BC

* De cursus Organische chemie en spectroscopie wordt verdeeld over jaar 1 en 2. Voor dubbele bachelor studenten is er in jaar 1 geen practicum verbonden aan Organische chemie en spectroscopie. Daarvoor in de plaats is er in jaar 2 periode 1 een aangepast projectdeel van de cursus Organische chemie en spectroscopie van 3,75 EC.

 

Overzicht 1b: Verplichte onderdelen Natuurkunde jaar 1 - dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursus Cursuscode EC Periode en timeslot
1 NS-106B Relativistische en klassieke mechanica* 7,5 (3,75) 1AD
1 NS-120B Wiskundige technieken 1 7,5 1C
1 NS-109B Data acquisitie en toegepaste analyse 7,5 2AD
1 NS-121B Wiskundige technieken 2 7,5 2C
1 NS-112B Elektromagnetisme theorie 7,5 3C
1 NS-108B Golven en optica theorie en praktijk 7,5 4AD

* De cursus Klassieke en relativistische mechanica wordt verdeeld over jaar 1 en 2.

Jaar 2 en 3

In jaar 2 en 3 volg je bij Scheikunde nog verplicht de tweede helft van Organische chemie en spectroscopie en de cursus Biomoleculaire Chemie (overzicht 2a) en één verplichte keuzecursus (keuze uit twee cursussen, overzicht 2b). Bij Natuurkunde volg je de tweede helft van Relativistische en klassieke mechanica (overzicht 2c) en drie verplichte cursussen (overzicht 2d).

Verder kies je de resterende onderdelen van de majoren van de dubbele bachelor verplicht uit een beperkt aantal keuzecursussen (overzicht 2c en 2d). Als je het bacheloronderzoek bij Natuurkunde doet, doe je 30 EC (i.p.v. 22,5 EC) aan keuzecursussen bij Scheikunde (overzicht 2c), waarvan tenminste 15 EC op niveau 3.  Als het bacheloronderzoek bij Scheikunde wordt gedaan, doe je 37,5 EC (i.p.v. 30 EC) aan keuzecursussen bij Natuurkunde (overzicht 2d), waarvan tenminste 22,5 EC op niveau 3 en het overige op niveau 2.

Naast je majorcursussen begin je vanaf jaar 2 met het invullen van je profileringsruimte (totaal 30 EC), eventueel met een minor. Van de 30 EC moeten minimaal 15 EC op niveau 2 zijn.

 

Overzicht 2a: Verplichte onderdelen Scheikunde - dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
1 SK-BORSP Organische chemie en spectroscopie* 7,5 (3,75) 1C
1 SK-B1BMC Biomoleculaire chemie** 7,5 4AD

* De cursus Organische chemie en spectroscopie wordt verdeeld over jaar 1 en 2. Voor dubbele bachelor studenten is er in jaar 1 geen practicum verbonden aan Organische chemie en spectroscopie. Daarvoor in de plaats is er in jaar 2 periode 1 een aangepast projectdeel van de cursus Organische chemie en spectroscopie van 3,75 EC.

** De code van SK-B1BMC was voorheen SK-BBICH - het is wel dezelfde cursus.

 

Overzicht 2b: Verplichte keuzeonderdelen Scheikunde – dubbele bachelor Scheikunde & Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 SK-B2RDEM Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie* 7,5 1D
2 SK-B2NMRM NMR-spectroscopie en molecular modeling* 7,5 3D

* Je kiest verplicht uit één van deze twee cursussen, maar je kunt ook beide kiezen. LET OP: Rontgendiffracie en electronenmicroscopie (SK-B2RDEM) valt in jaar 2 tegelijk met de verplichte natuurkundecursus Statistische Fysica (NS-204B). Je kunt Rontgendiffracie en electronenmicroscopie dus pas volgen in jaar 3.

 

Overzicht 2c: Verplichte onderdelen Natuurkunde - dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
1 NS-106B Relativistische en klassieke mechanica* 7,5(3,75) 1AD
2 NS-204B Statistische fysica theorie en experiment 7,5 1AD
2 NS-220B Wiskundige technieken 3 7,5 1C
2 NS-202B Kwantummechanica 7,5 2D

* De cursus Klassieke en relativistische mechanica wordt verdeeld over jaar 1 en 2.

 

Overzicht 2d: Verplichte keuzeonderdelen Natuurkunde – dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 NS-266B Structuur van de materie* 7,5 3C
2 NS-265B Stromingsleer en transportverschijnselen* 7,5 3D

* Je kiest verplicht uit één van deze twee cursussen, maar je kunt ook beide kiezen.

 

Overzicht 2e: Keuzeonderdelen Major Scheikunde, Moleculen en Gezondheid – dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timing
2 SK-B2MBBT Moleculair biologische en biochemische technieken* 7,5 1BC
2 SK-B2MSPR Mass Spectrometry and Proteomics* 7,5 2A
3 SK-B2MEME Membranen en membraaneiwitten* 7,5 3AD

* LET OP: Biomoleculaire chemie (SK-B1BMC, voorheen SK-BBICH) is verplichte voorkennis bij deze cursussen; je kunt de cursussen dus pas volgen in jaar 3.

Het is mogelijk om SK-B2MEME (3AD) tegelijk te volgen met SK-B2NMRM (3D).

 

Overzicht 2f: Keuzeonderdelen Major Scheikunde, Moleculen en Materialen – dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
2 SK-BORC13 Organische chemie 2, theorie en praktijk* 7,5 2C
2 SK-BANV13 Anorganische en vastestofchemie, theorie en praktijk** 7,5 3ABCD
2 SK-BPRAN

Practicum analyse

7,5 4BC

* Organische chemie 2 (SK-BORC13) is verplichte voorkennis voor Organische chemie 3 (SK-BORC3). LET OP: de cursus SK-BORAN13, bestaande uit de theorie van de cursussen Organische chemie 2 en Anorganische chemie en vastestofchemie, wordt vanaf 2016-2017 niet meer gegeven. Het is alleen nog mogelijk om (een van) beide cursussen volledig te volgen.

**Bij SK-BANV13 word je ingedeeld in tijdslot ABC of BCD. Dit vanwege het practicum; de theorie valt in tijdslot 3C. Je kunt SK-BANV13 in ABC combineren met SK-B2NMRM, en SK-BANV13 in BCD combineren met SK-B2MEME.

 

Overzicht 2g: Keuzeonderdelen Major Scheikunde, Overig – dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
3 SK-BKATA

Katalyse / Catalysis

7,5 1AC
3 SK-BNANO

Nanomaterials

7,5 1C
3 SK-BVIZI Virusziekten / Viruses 7,5 1B
3 SK-BVAOP Vaste stoffen en oppervlakken / Solids and Surfaces* 7,5 2C
3 SK-BASSM

Advanced (Super) Structures: Scattering and Microscopy**

7,5 2D (->A)
3 SK-B3PRFO Protein Folding and Assembly*** 7,5 3AD
3 SK-BMECH08

Medicinal Chemistry

7,5 3B
3 SK-BORC3 Organische Chemie 3 / Advanced Organic Chemistry**** 7,5 3C
3 SK-BFYC3

Fysische Chemie 3 / Advanced Physical Chemistry

7,5 3D
1 NS-194B Klimaatverandering in context 7,5 3D
3 SK-BTOYM

Toy Models

7,5 4B
2 SK-BTDFT

Toegepaste Density Function Theory

7,5 4AD
3 SK-BCHDO Chemistry and Sustainable Development 7,5 4D
3 SK-BREPB Research project Bijvoet 7,5 4, timeslot n.v.t.
3 SK-BRPED Research project Debye 7,5 4, timeslot n.v.t.

* Vaste stoffen en oppervlakken / Solids and Surfaces kan zowel als keuzeonderdeel voor Scheikunde als voor Natuurkunde opgevoerd worden. LET OP.: Moderne gecondenseerde materie (NS-352B) en Vaste stoffen en oppervlakken (SK-BVAOP) sluiten elkaar uit, ze overlappen te veel.

** In 2017-18 verhuist Advanced Superstructures: Scattering and Microscopy van tijdslot D naar tijdslot A.

*** In 2017-18 verandert de code van sk-b3prfo in sk=b3pfa. Het blijft wel dezelfde cursus: Protein Folding and Assembly.

**** Organische chemie 2 (SK-BORC13) is verplichte voorkennis voor Organische chemie 3 (SK-BORC3).

 

Overzicht 2hd: Keuzeonderdelen Major Natuurkunde – dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
1 NS-157B Atmosfeer oceaan dynamica 7,5 3D
1 NS-155B De wetenschappelijke revolutie 7,5 4B
1 NS-156B Inleiding in de bouw en ontwikkeling van sterren 7,5 4C

 

 

Overzicht 2i: Keuzeonderdelen Major Natuurkunde, Overig – dubbele bachelor Scheikunde en Natuurkunde
Niveau Cursuscode Cursus EC Periode en timeslot
3 NS-353B Geofysische stromingsleer 7,5 1A
3 NS-370B Voortgezette statistische fysica 7,5 1C
3 NS-352B Moderne gecondenseerde materie* 7,5 2A
3 NS-350B Voortgezette mechanica 7,5 2B
3 NS-375B Voortgezette kwantummechanica 7,5 2C
3 NS-376B Turbulentie in vloeistoffen 7,5 3A
3 NS-364B Klassiek veldentheorie 7,5 3C
3

NS-369B

Subatomaire fysica 7,5 3D
3 NS-374B Observationele en theoretische kosmologie 7,5 4A
2 NS-267B Experimentele onderzoeksstage 7,5 4A
2

NS-264B

Klimaatdynamica 7,5 4B
3 NS-371B Kwantum materie 7,5 4C
2 NS-256B Numerieke methoden 7,5 4C
2 NS-251B Electrodynamica 7,5 4D
3 NS-361B Geschiedenis van de moderne natuurkunde 7,5 4D

* Moderne gecondenseerde materie en Nanomaterialen kunnen voor zowel de keuze Natuurkunde als Scheikunde opgevoerd worden. N.B.: Moderne gecondenseerde materie en Vaste stoffen en oppervlakken sluiten elkaar uit.

 

Na toestemming van de studieadviseur en docent, kun je ook cursussen opvoeren uit de masterprogramma’s Meteorology, Physical Oceanography and Climate, Theoretical Physics en cursussen met NS-code uit de masterprogramma’s Nanomaterials Science en Experimental Physics.

 

In jaar 3 is het laatste verplichte onderdeel van de dubbele bachelor de bachelorthesis, die je kunt doen bij Natuurkunde (NS-310B, 15 EC) of bij Scheikunde doen (SK-BTHESIS, 15 EC). Dit onderdeel vraagt een vroegtijdige voorbereiding. De bachelorthesis omvat 15 EC en bestaat uit zelfstandig onderzoek, dat je uitvoert binnen een sectie/onderzoeksgroep van het departement Scheikunde. Bij Natuurkunde neem je contact op met een van de coördinatoren van NS-310B.

Meer uitgebreide informatie vind je in het onderdeel ‘bachelorthesis’.