Honoursprogramma's

Meer informatie over de inhoud van het honoursprogramma van Scheikunde vind je in de Honourshandleiding (pdf). Met vragen kun je terecht bij de honours coördinator van Scheikunde, dr. Ben Erné.

MLS-studenten volgen niet het honoursprogramma van Scheikunde of Biologie, maar het eigen honoursprogramma van MLS. Meer informatie over de inhoud van het honoursprogramma van MLS vind je in de Honourshandleiding. Met vragen kun je terecht bij de honours coördinator van Molecular Life Sciences, dr. Mike Boxem.

Wil je een honoursprogramma volgen in de dubbele bachelor Scheikunde-Natuurkunde, dan kun je kiezen tussen het honoursprogramma van Scheikunde (zie hierboven) of het honoursprogramma Natuurkunde.

Het honoursprogramma Natuurkunde is bedoeld voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere programma biedt. Het honoursprogramma start halverwege eerste jaar met een matchingsbijeenkomst en bestaat gedurende het eerste en tweede jaar uit modules waarbij je met een kleine groep medestudenten een aantal onderzoeksgroepen bezoekt, artikelen leest en discussies over het onderzoek voert. In het derde jaar doe je in het kader van je honours bachelorscriptie een uitgebreid onderzoek. Verder neem je deel aan de Science Honours Academy, samen met de honoursstudenten van de andere disciplines.

Ga naar Science Honours Academy voor meer informatie. Met vragen kun je terecht bij honours coördinator van Natuurkunde, dr. Geert-Jan Roelofs.

Het honoursprogramma is er voor excellente, sterk gemotiveerde studenten. Het programma biedt extra verdieping in de discipline, ontwikkeling van academische onderzoeksvaardigheden, oriëntatie op de arbeidsmarkt en interdisciplinaire verbreding. 

Alle honoursstudenten van de Bètafaculteit vormen samen de Science Honours Academy en volgen een deel van hun honoursprogramma daar. De Science Honours Academy is de interdisciplinaire gemeenschap van honoursstudenten van de opleidingen binnen de departementen Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Biologie, Farmacie en Informatica.

Het honoursprogramma heeft een studielast van 45 EC. Hiervan zijn 15 EC extracurriculair en 30 EC curriculair, dat wil zeggen bestaande uit honoraire studiepunten verdiend met honoursactiviteiten binnen de major en/of de profileringsruimte van het gevolgde Bachelorprogramma.

Toelating Honoursprogramma

Aan het einde van februari in studiejaar 1 worden studenten die daarvoor in aanmerking komen uitgenodigd om te solliciteren naar een plek in het honoursprogramma dat echt van start gaat in jaar 2. Dit betreft alle studenten die nominaal studeren en een gemiddeld cijfer van 7,5 of hoger hebben. Van maart tot juni kunnen zij desgewenst pre-honoursactiviteiten volgen. Zij worden gevraagd om zich bij interesse in mei officieel aan te melden en een motivatiebrief en CV op te sturen, waarna een gesprek volgt. Uiterlijk 1 juni worden de toegelaten studenten ingeschreven in Osiris (1 september: deadline na-inschrijving).

Jaarlijks vindt overleg plaats met alle betrokkenen bij het honoursprogramma (docenten en bedrijven) over de voortgang. Studenten worden na afloop van een studiejaar verwijderd uit het honoursprogramma indien zij:

  • niet nominaal studeren, of
  • meer dan één vak in het betreffende studiejaar niet hebben gehaald, of
  • geen cijfergemiddelde van minimaal een 7½ hebben gehaald, of
  • niet actief hebben geparticipeerd in de extra‐curriculaire activiteiten.

De opleidingsdirecteur beslist over verwijdering. Hij betrekt in zijn oordeel eventuele bijzondere persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur zijn gemeld.